Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja terenów zanieczyszczonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.9KULT.SM.HRBRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja terenów zanieczyszczonych
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z degradacją środowiska glebowego wskutek działalności człowieka, a także wskutek katastrof przyrodniczych, zapoznanie ze sposobami rekultywacji terenów zdegradowanych.

Pełny opis:

WYKŁADY (15 godz.)

1. Ochrona przyrody, jej aspekty i podstawy prawne 2 godz.

2. Charakterystyka polskich terenów zdegradowanych i ich rozmieszczenie 1 godz.

3. Degradacja środowiska 2 godz.

4. Przekształcanie środowiska glebowego 4 godz.

5. Metody rekultywacji środowisk zdegradowanych 5 godz.

6. Ochrona i kształtowanie krajobrazu 1 godz.

ĆWICZENIA (15 godz.)

1. Obserwacje sukcesji spontanicznej na osadnikach Solvay' a nie poddanych procesom rekultywacji. Ćwiczenia terenowe 2,5 godz.

2. Sukcesja kierowana poprzez zabiegi agrotechniczne i introdukcję wybranych gatunków roślin i zwierząt na rekultywowanych osadnikach Solva' a. Ćwiczenia terenowe 2,5 godz.

3. Przykład modelowej rekultywacji na hałdach popiołów paleniskowych Elektrociepłowni Kraków S.A. w Mogile - Niwie. Ćwiczenia terenowe 5 godz.

4. Gospodarka odpadami komunalnymi na przykładzie składowiska Barycz. Ćwiczenia terenowe. 5 godz.

Forma zaliczenia: zaliczenie

Literatura:

Maciak F. Ochrona i rekultywacja środowiska, Wydanie SGGW Warszawa 1999,

Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego PWN 2001,

Baran S. Turski R., Degradacja ochrona i rekultywacja gleb, Lublin 1996,

Paluch J. i in. Ochrona wód i gleb. Wrocław 2001,

Walker C.H. i in. Podstawy ekotoksykologii, PWN

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)