Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwierzęta futerkowe w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.FUTE9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta futerkowe w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach zajęć omówione zostaną warunki życia i formy zachowań zwierząt futerkowych w ich naturalnym środowisku i w warunkach fermowych.

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną warunki życia i formy zachowań zwierząt futerkowych w ich naturalnym środowisku i w warunkach fermowych. Przedstawione będą grupy zwierząt, z których wywodzą się hodowlane zwierzęta futerkowe. Studenci poznają również innych przedstawicieli rodziny Canidae, Mustelidae oraz rzędu Rodentia. Omówiony zostanie behawior zwierząt futerkowych, ich rozród w warunkach naturalnych i fermowych. Omówione zostaną przystosowania ssaków do ziemnowodnego trybu życia. Poruszony zostanie problem adaptacji gatunków obcych do ekosystemów Polski. W ramach ćwiczeń studenci nauczą się rozpoznawać skóry różnych gatunków zwierząt oraz oceniać cechy jakościowe okrywy włosowej i omawiać wpływające na nie czynniki. Zapoznają się z zapotrzebowaniem pokarmowym zwierząt futerkowych w warunkach naturalnych i fermowych. Studenci zdobędą wiedzę pozwalającą rozpoznawać gatunki zwierząt zaliczanych do futerkowych, orientować się w ich przynależności systematycznej, preferencjach pokarmowych, siedliskowych oraz areale występowania.

Literatura:

Kuźniewicz J., Filistowicz A. Chów i hodowla zwierząt futerkowych, wyd. AR Wrocław, 1999.

Kaleta T.: Zachowanie się zwierząt. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2003

Kuźniewicz J.: Dzikie psy. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 2004

Okarma H., Tomek A.: Łowiectwo. Wyd. H2O, 2008.

Sillero-Zubiri C., Hoffmann M., Macdonald D. W. Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi nazwać i rozróżnić dziko żyjące i hodowlane gatunki zwierząt futerkowych oraz wytłumaczyć ich rolę w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka.

Student jest w stanie scharakteryzować budowę włosa i skóry, objaśnić jej strukturę oraz zdefiniować cechy okrywy włosowej.

Potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na rozród zwierząt futerkowych oraz ich zapotrzebowanie pokarmowe w warunkach naturalnych i hodowlanych. Student jest w stanie opisać różne wzorce behawioralne zwierząt futerkowych w środowisku naturalnym i fermowym z uwzględnieniem zachowań świadczących o zachwianym dobrostanie.

Student jest w stanie wytłumaczyć rolę jaką odgrywają gatunki obce w nowym ekosystemie oraz scharakteryzować przystosowania zwierząt futerkowych do różnych warunków siedliskowych.

Umiejętności

Potrafi oceniać i rozpoznawać skóry różnych gatunków zwierząt futerkowych oraz szacować prawdopodobieństwo dziedziczenia barwy okrywy włosowej w różnych wariantach kojarzenia osobników o różnym genotypie.

Student umie ocenić preferencje i zapotrzebowanie pokarmowe zwierząt futerkowych w środowisku naturalnym i warunkach fermowych. Potrafi planować rozród zwierząt futerkowych uwzględniając specyfikę gatunkową. Potrafi dbać o zdrowie zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych

Student potrafi analizować i oceniać warunki utrzymania zwierząt futerkowych na fermach i ogrodach zoologicznych.

Kompetencje społeczne

Student potrafi pracować zespołowo przyjmując różne role w grupie, jest świadom odpowiedzialności za efekt pracy zespołu.

Student formułuje opinie na temat roli zwierząt futerkowych w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka ze szczególnym uwzględnieniem hodowli fermowej. Samodzielnie wyszukuje informacji pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W trakcie zajęć terenowych potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, w razie konieczności udziela współuczestnikom zajęć pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie uczestnictwa w zajęciach i punktów z testu sprawdzającego:

Na ocenę 2,0 <50%

Na ocenę 3,0 51-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4,0 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5,0 >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Łapiński, Piotr Niedbała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)