Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.ETOL9.NI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etologia stosowana
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Omówione zostaną typowe formy naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja). Procesy uczenia się zwierząt i wykorzystanie tych zdolności w realizacji procesu hodowlanego. Relacje człowiek zwierzę na wolności i w warunkach produkcyjnych. Zróżnicowanie zachowania osobników różnej płci jak też zachowanie zwierząt różnych gatunków w podobnych sytuacjach. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla optymalizacji procesów produkcyjnych.

Pełny opis:

Biologiczne uwarunkowania różnych form zachowania zwierząt

Sposoby przekazywania informacji w świecie zwierząt, porozumiewanie się

Zachowania agonistyczne i agresywne, hierarchia stadna

Cykliczność różnych form zachowania zwierząt, chronobiologia

Uczenie (się), trening, tresura

Rola zmysłów w chowie zwierząt

Uwarunkowania występowania zachowań nietypowych (technopatie i stereotypie)

Metodologia prowadzenia obserwacji I badań behawioralnych

Osprzęt wykorzystywany do rejestracji zachowania i obróbki danych eksperymentalnych, etogramy

Opis i analiza zarejestrowanego materiału badawczego, opracowywanie etogramów

Testy behawioralne, ich konstrukcja i praktyczne zastosowanie

Reakcja zwierząt na różne bodźce środowiskowe

Uczenie się, rozwój zachowań, motywacja, warunkowanie instrumentalne

Praktyczne wykorzystanie różnych form zachowania psów w dogoterapii i ratownictwie

Kształtowanie środowiska chowu zwierząt zgodnie z wymogami dobrostanu

Praktyczne aspekty wykorzystania wyników badań behawioralnych – testy wyboru

Literatura:

1. Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001.

2. Kaleta T. – Zachowanie się zwierząt – zarys problematyki, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.

3. Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. – Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983.

4. Grandin T., Johnson C. Zwierzęta czynią nas ludźmi. Media Rodzina 2011.

5. Grandin T. Zrozumieć zwierzęta. Media Rodzina 2009.

6. Coren Stanley – Inteligencja psów. Książka i Wiedza, W-wa 1997.

7. Lorenz K.Z. – Tak zwane zło, Warszawa 1975.

8. Dröscher V.B. - Reguła przetrwania, PIW W-wa 1982.

9. Nowicki J., Klocek C. - Obserwacje zachowania zwierząt gospodarskich – kilka uwag praktycznych. Przegląd Hodowlany 7, 2009, 26-29.

10. Klocek C. - Osobowość – indywidualizm zwierząt. Trzoda Chlewna 8-9, 2004, 20-22

11. Klocek C. - Genetyczne uwarunkowania zachowania świń. Trzoda Chlewna 7, 2007, 24-26.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Wiedza

Określa funkcjonowanie zmysłów i procesy poznawcze u zwierząt, zna zasady uczenia, treningu i tresury zwierząt

Charakteryzuje rodzaje zachowań u różnych gatunków zwierząt oraz ich potrzeby behawioralne, Definiuje i opisuje problemy behawioralne u zwierząt, wie jak sobie z nimi radzić

Opisuje relacje człowiek – zwierzę i ich wpływ na poziom dobrostanu tych zwierząt

Umiejętności

Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na zachowanie zwierząt. Stosuje testy behawioralne w praktyce

Identyfikuje zachowania nietypowe u zwierząt i potrafi im przeciwdziałać

Rozpoznaje zależności socjalne zwierząt

Stosuje różne metody i techniki rejestracji zachowania zwierząt, potrafi analizować zarejestrowany materiał, opracowuje etogramy

Kompetencje społeczne

Rozumie problematykę identyfikacji zachowań zwierząt, w tym nietypowych i niepożądanych oraz ich związek z działalnością człowieka

Ma świadomość znaczenia odpowiedzialności za dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - test, do uzyskania pozytywnej oceny należy poprawnie odpowiedzieć na ponad 50% pytań,

udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Praktyki zawodowe:

Wybrane tematy zajęć są realizowane z praktycznym udziałem zwierząt, prakty zawodowych nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Omówione zostaną typowe formy naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja). Procesy uczenia się zwierząt i wykorzystanie tych zdolności w realizacji procesu hodowlanego. Relacje człowiek zwierzę na wolności i w warunkach produkcyjnych. Zróżnicowanie zachowania osobników różnej płci jak też zachowanie zwierząt różnych gatunków w podobnych sytuacjach. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla optymalizacji procesów produkcyjnych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

1.Etologia – rys historyczny

2.Genetyczne i fizjologiczne podłoże zachowania

3.Metodyka badań etologicznych

4.Rytmy okołodobowe zachowań zwierząt gospodarskich

5.Okres okołoporodowy i przebieg porodu, opieka nad potomstwem

6.Zachowania związane z wyszukiwaniem i pobieraniem paszy oraz wody

7.Antagonizmy i przejawy agresji, hierarchia stadna

8.Uczenie się, zabawy i odpoczynek

9.Zachowanie w warunkach naturalnych

10.Wykorzystanie naturalnych form zachowania w procesach technologicznych

11.Technologiczne uwarunkowania zmian w zachowaniu

12.Interakcje człowiek – zwierzę

13.Specyfika zachowania koni

14.Zachowanie bydła

15.Zachowanie owiec

16.Zachowania trzody chlewnej

17.Specyfika zachowania drobiu

Literatura:

1. Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001.

2. Kaleta T. – Zachowanie się zwierząt – zarys problematyki, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.

3. Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. – Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983.

4. Wynne C.D.L., Udell M.a.r. -Tajemnice umysłów zwierząt. COAPE Polska 2013

5. Broom D.M., Fraser A.F. Domestic Animals behaviour and welfare, 4th edition, CABI, 2007.

6. Frans de Waal. Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy by zrozumieć mądrość zwierząt? Copernicus Center Press 2016.

7. Trojan M. (red.) – Zachowanie się zwierząt, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2007.

8. Grandin T., Johnson C. Zwierzęta czynią nas ludźmi. Media Rodzina 2011.

9. Grandin T. Zrozumieć zwierzęta. Media Rodzina 2009.

10. Coren Stanley – Inteligencja psów. Książka i Wiedza, W-wa 1997.

11. Lorenz K.Z. – Tak zwane zło, Warszawa 1975.

12. Dröscher V.B. - Reguła przetrwania, PIW W-wa 1982.

13. Dröcher V.B. - Rodzinne gwiazdo, Cyklady 1992

14. Nowicki J., Klocek C. - Obserwacje zachowania zwierząt gospodarskich – kilka uwag praktycznych. Przegląd Hodowlany 7, 2009, 26-29.

15. Klocek C. - Osobowość – indywidualizm zwierząt. Trzoda Chlewna 8-9, 2004, 20-22

16. Klocek C. - Genetyczne uwarunkowania zachowania świń. Trzoda Chlewna 7, 2007, 24-26

Uwagi:

Efekty kształcenia Wiedza

Określa funkcjonowanie zmysłów i procesy poznawcze u zwierząt, zna zasady uczenia, treningu i tresury zwierząt

Charakteryzuje rodzaje zachowań u różnych gatunków zwierząt oraz ich potrzeby behawioralne, Definiuje i opisuje problemy behawioralne u zwierząt, wie jak sobie z nimi radzić

Opisuje relacje człowiek – zwierzę i ich wpływ na poziom dobrostanu tych zwierząt

Umiejętności

Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na zachowanie zwierząt. Stosuje testy behawioralne w praktyce

Identyfikuje zachowania nietypowe u zwierząt i potrafi im przeciwdziałać

Rozpoznaje zależności socjalne zwierząt

Stosuje różne metody i techniki rejestracji zachowania zwierząt, potrafi analizować zarejestrowany materiał, opracowuje etogramy

Kompetencje społeczne

Rozumie problematykę identyfikacji zachowań zwierząt, w tym nietypowych i niepożądanych oraz ich związek z działalnością człowieka

Ma świadomość znaczenia odpowiedzialności za dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.