Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwierzęta łowne i chronione

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.ZLC9.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta łowne i chronione
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest wskazanie zagrożeń dla fauny krajowej, form jej ochrony i ekologicznych podstaw użytkowania. Prezentacja krajowych łownych i chronionych zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.)

1. Historyczne i współczesne przyczyny wymierania gatunków – antropocen

2. Krajowe i międzynarodowe i aspekty ochrony różnorodności gatunkowej (motywy ochrony gatunkowej, historia ochrony gatunkowej w Polsce, konwencje o ochronie bioróżnorodności ratyfikowane przez Polskę)

3. Formy ochrony gatunkowej

4. Przegląd krajowych gatunków zwierząt objętych ochroną

5. Co robić, gdy dotychczasowa ochrona przyrody nie działa?

6. Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych na terenie miast. Przejścia dla zwierząt

7. Gatunki obce w faunie Polski

8. Hodowla zagrodowa ssaków (jeleń, daniel, dzik)

9. Zwierzęta łowne w Polsce

10. Zwierzyna drobna – ssaki

11. Szkody i konflikty powodowane przez zwierzęta w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej oraz sposoby ich ograniczania

Literatura:

Podstawowa:

1. Wójcik. J. 2023. Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Symonides E. 2014. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

3. Okarma H., Tomek A. 2008 Łowiectwo. Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O Kraków.

Uzupełniająca:

1. Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). 2004. Polska czerwona księga zwierząt – bezkręgowce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

2. Głowaciński (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

3. Mateusz Okrutniak, Irena M. Grześ. 2019. Xerothermic grassland protection using sheep grazing: what is the short-term effect on ants? Annales Zoologici Fennici 56 (1-6): 33-40.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

Przyczyny i stopień degradacji środowiska przyrodniczego

Status populacyjny podstawowych gatunków fauny Polski

Aktywne formy ochrony zwierząt

Absolwent jest gotów do:

Postępowania zgodnie z wytycznymi ekologii jako nauki przyrodniczej

Zdolny do podjęcia działań w zakresie zarządzania populacjami zwierząt łownych i chronionych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Ocena z zaliczenia stanowi 100% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak, Marek Wajdzik, Damian Wiehle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak, Marek Wajdzik, Damian Wiehle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)