Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy teriologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.PODT9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy teriologii
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Bioróżnorodność ssaków różnych typów środowisk i ich adaptacje. Fauna krajowa ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem. Podział systematyczny ssaków (Prototheria, Metatheria, Eutheria). Podstawy paleontologii. Fauna krajowa – znaczenie, ochrona gatunkowa. Ślady i tropy ssaków. Podstawy preparowania ssaków.

Pełny opis:

WYKŁADY (15 godz.)

1. Budowa i czynności życiowe ssaków wolno żyjących (Prototheria, Metatheria, Eutheria) 5 godz.

2. Pochodzenie i ewolucja ssaków ? paleontologia 2 godz.

3. Adaptacje ssaków do różnych środowisk (aktywny lot, środowisko lądowe i wodne) 6 godz.

4. Znaczenie gospodarcze ssaków, zagrożenia lokalne i globalne, ochrona gatunkowa 2 godz.

ĆWICZENIA (15 godz.)

1. Bioróżnorodność ssaków w ujęciu systematycznym (przegląd rzędów ssaków) 7 godz.

2. Fauna krajowa (ślady ssaków i ich odczytywanie) 2 godz.

3. Podstawy preparowania szkieletów ssaków 2 godz.

4. Znaczenie ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej ssaków (programy hodowalne) 4 godz.

Literatura:

Kowalski K. Ssaki. Zarys teriologii. PWN 1971 Warszawa

Kowalski K. Klucze do oznaczania kręgowców Polski, cz. V, Ssaki Grodziński Z. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN 1967 Warszawa;

Falniowski A. Techniki zbioru utrwalania i konserwacji zwierząt. Wydawnictwo Wniwerystetu Warszawskiego. Warszawa 2007

Romanowski J. Śladami zwierząt. PWRiL, Warszawa1998.

Głowaciński Z. Polska czerwona księga zwierząt PWRiL 1992 Warszawa

Mammalia. PWN 1964 Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność gatunkową ssaków w skali globalnej, uwzględniając różnice morfologiczne przedstawicieli poszczególnych rzędów

Rozpoznaje gatunki ssaków krajowych

Tłumaczy szeroko rozumianą rolę ssaków wolno żyjących w środowisku naturalnym

Umiejętności

Posługując się wiedzą, nabywa umiejętność rozpoznawania gatunków ssaków z różnych stref klimatycznych

Stosuje podstawowe techniki preparowania zwierząt

Ocenia rolę ssaków w ekosystemach, także objętych różnymi formami ochrony

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ochrony ssaków

Postrzega znaczenie ssaków w różnych sferach działalności człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdanie z ćwiczeń praktycznych

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Ewa Drąg-Kozak, Sławomir Kornaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drąg-Kozak, Stanisław Łapiński
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Stanisław Łapiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)