Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy higieny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.PODH9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy higieny
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wpływem środowiska naturalnego (lub sztucznego) na zdrowie ludzi i zwierząt. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami pomiarów oraz sposobami eliminacji niekorzystnych czynników środowiska, przy jednoczesnym wprowadzaniu elementów sprzyjających ochronie zdrowia zapewniających jednostce i społeczeństwu komfort rozwoju psychicznego i fizycznego. Przedmiot obejmuje zaganiania dotyczące wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt hałasu, wilgotności powietrza, zapylenia, światła, szkodliwych domieszek gazowych, pól geo i elektromagnetycznych. Ponadto studenci zostaną zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy, oraz sposobami postępowania ze szkodnikami w budynkach mieszkalnych i inwentarskich.

Pełny opis:

1. Termometria z podstawami termoregulacji.

2. Dekalorymetria i anemometria.

3. Psychrometria i higrometria.

4. Oświetlenie pomieszczeń i pomiary jasności.

5. Zapylenia powietrza. Hałas.

6. Pola geo i elektromagnetyczne - pomiary.

7. Oznaczanie stężenia szkodliwych domieszek gazowych powietrza

– pomiary.

8. Ozon – pomiary stężenia w powietrzu.

9. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

10. Metody i środki stosowane w dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

(DDD).

11. Higiena psychiczna, organizacja czasu pracy

Literatura:

1. Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej. Kośla T.Wyd. SGGW. warszawa

2.Agrometeorologia i klimatologia. Rojek Marian, Żyromski Andrzej. Wydawnictwo Uniw. Przyrodniczy we Wrocławiu

3. Higiena. Karczewski J. K. (red.). wydawca: PZWL.

4. Podstawy higieny. J. T. Marcinkowski (red.). Wydawnictwo VOLUMED Wrocław.

5. Ćwiczenia z higieny zwierząt. Tadeusz Kośla. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

6. Higiena utrzymania zwierząt amatorskich. Tadeusz Kośla. Wydawnictwo SGGW Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Opisuje i definiuje podstawowe zjawiska, procesy fizyczne i biofizyczne zachodzące w przyrodzie

2. Ma ogólną wiedzę na temat znaczenia środowiska przyrodniczego oraz technik, technologii i materiałów wykorzystywanych w kształtowaniu potencjału przyrody i jakości życia człowieka

3. Potrafi zdefiniować podstawowe kryteria i uwarunkowania hodowli,

dobrostanu oraz higieny zwierząt, a także profilaktyki

weterynaryjnej

Umiejętności

1. Analizuje i interpretuje zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w

przyrodzie

2. Analizuje zjawiska wpływające na zdrowie zwierząt i ludzi oraz stan

środowiska naturalnego i hodowlanego;

3.Dobiera odpowiednie techniki, technologie i materiały do

rozwiązywania problemów w zakresie zdrowia zwierząt oraz stanu

środowiska naturalnego

Kompetencje społeczne

1. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę uczenia się, ciągłego dokształcania przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych

2. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości w działaniach własnych i

innych osób; postępuje etycznie

3. Wykazuje wrażliwość na prawa zwierząt i ochronę środowiska przyrodniczeg

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: Test

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)