Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody konserwacji i przechowywania zbiorów przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.MKPZ9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody konserwacji i przechowywania zbiorów przyrodniczych
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykłady

1. Podstawowe pojęcia muzealnictwa zoologicznego; historia tworzenia kolekcji zoologicznych; przegląd najważniejszych muzeów historii naturalnej na świecie; rola kolekcji zoologicznych w rozwoju nauki, dokumentacji różnorodności biologicznej, rozwoju społeczeństw i procesie dydaktycznym.

2. Przygotowanie i przechowywanie dokumentacji muzealnej; organizacja zbiorów zoologicznych; zasady udostępniania okazów do badań naukowych i dydaktyki; transport zbiorów muzealnych.

3. Podstawowe techniki pozyskiwania, sedacji, utrwalania i konserwacji bezkręgowców.

4. Podstawowe techniki pozyskiwania, sedacji, utrwalania i konserwacji kręgowców.

5. Zagadnienia etyczne i odpowiedzialność społeczna w muzealnictwie zoologicznym.

6. Pozyskiwanie bezkręgowców lądowych i wodnych; techniki humanitarnej sedacji.

Ćwiczenia

1. Pozyskiwanie bezkręgowców lądowych i wodnych; utrwalanie i konserwacja bezkręgowców w terenie .

2. Laboratoryjne metody utrwalania i konserwacji bezkręgowców; przygotowanie osobników dowodowych i pokazowych; przygotowanie preparatów mokrych i suchych.

3. Pozyskiwanie ryb ze środowiska; techniki humanitarnej sedacji; utrwalanie ryb w terenie.

4. Konserwacja ryb (preparaty mokre); konserwacja materiału do badań molekularnych; wykonanie preparatów totalnych i preparacja szczegółowa (preparaty ostelogiczne).

5. Sucha preparacja ryb – przygotowanie trofeów i osobników pokazowych

Literatura:

1. Poliński W. (1922–1929). Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt należących do fauny polskiej, t.1-7. Wyd. Polskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego, WarszawaDuckworth W. D.,

2. Falniowski A. (2007). Techniki zbioru, utrwalania i konserwacji zwierząt, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

3. Łącki A. (1991). Preparowanie trofeów myśliwskich, wyd. 4. PWRiL, Poznań.

4. Genoways H. H., Rose C. L. (1993). Preserving natural science collections: Chronicle of our environmental heritage. National Institute for the Conservationof Cultural Property.

5.Pietsch T. W., Anderson W. D. Jr. (1997). Collection building in ichthyology and herpetology. ASIH Special Publication No.

6.Zale A. V., Parrish D. L., Sutton T. M. (2013). Fisheries techniques. Third edition. AFS, Bethesda, Maryland.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- podstawowe i wyspecjalizowane metody pozyskiwania, anestezji, sedacji, utrwalania i konserwacji zwierząt, zwłaszcza występujących w środowisku wodnym oraz rozumie rolę referencyjnych kolekcji zoologicznych dla dokumentacji lokalnej i globalnej różnorodności biologicznej

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- współdziałać i pracować w grupie oraz potrafi przygotować eksperyment dobierając odpowiednie materiały oraz właściwe techniki a także dokumentację okazów zoologicznych oraz biegle posługuje się typowymi narzędziami służącymi do archiwizacji i przetwarzania danych muzealnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

-przestrzegania zasad etycznych związanych z uśmiercaniem zwierząt oraz rozumie odpowiedzialność i doniosłe znaczenie kolekcji muzealnych w rozwoju naukowym, społecznym oraz cywilizacyjnym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie testu; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55.% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Na ocenę pozytywną z ćwiczeń należy odpowiedzieć na minimum 55% .pytań kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drąg-Kozak
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Ewa Łuszczek-Trojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drąg-Kozak
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Artur Klaczak, Ewa Łuszczek-Trojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)