Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rybackie i rolnicze wykorzystanie ścieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.RRWS9.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rybackie i rolnicze wykorzystanie ścieków
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie Studentów z niekonwencjonalnymi metodami oczyszczania ścieków w naturalnym ekosystemie w połączeniu z ich wykorzystaniem w rolnictwie oraz rybactwie. Zostaną przedstawione uwarunkowania prawne, określenie sposobu unieszkodliwiania ścieków, wielkości dawek rocznych, wielkości pól i stref ochronnych, doboru roślinności oraz określenie okresów karencji przed zbiorem plonów, ocenę wpływu na planowanie oraz na środowisko wodno-gruntowe. Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z nawadnianiem, polami irygacyjnymi i filtracyjnymi. Omówione zostanie również oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem stawów.

Pełny opis:

Wykłady

1. Charakterystyka naturalnych metod oczyszczania ścieków

2. Ścieki pod kątem stosowania naturalnych metod

3. Warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi – uwarunkowania prawne

4. Oczyszczanie ścieków w gruncie – właściwości i rodzaje gleb

5. Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych

6. Warunki sanitarne dla ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania

7. Zagrożenia sanitarne z rolniczego wykorzystania ścieków i osadów komunalnych

8. Oczyszczanie ścieków w stawach

9. Oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem mokradeł

10. Leśne oczyszczanie i wykorzystanie ścieków

Ćwiczenia

1. Środowisko glebowe i procesy w nim zachodzące podczas oczyszczania ścieków.

2. Nawadnianie

3. Przydatność wód ściekowych z przydomowych oczyszczalni do nawadniania trawników

4. Pola irygacyjne

5. Wpływ wieloletniego stosowania ścieków komunalnych na wybrane właściwości gleb pól irygacyjnych

6. Pola filtracyjne

7. Wpływ zasilania stawów hodowlanych biologicznie oczyszczonymi ściekami na jakość wody w stawach

8. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń bakteriologicznych w procesach oczyszczania ścieków z zastosowaniem stawów biologicznych

9. Oddziaływanie na środowisko gruntowe stawów biologicznego oczyszczania ścieków

10. Oczyszczanie ścieków w stawach w Polsce

Literatura:

1.Paluch J., Paruch A., Pulikowski K. Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów. Wyd. AR we Wrocławiu, 2006.

2. Pawęska K., Kuczewski K. Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalniach roślinno-glebowych o różnej eksploatacji. Wyd. UP. We Wrocławiu 2008.

3. Kuczewski K., Paluch J., Oczyszczanie ścieków bytowo – gospodarczych na terenach wiejskich w oczyszczalniach roślinno – glebowych. Wyd. AR we Wrocławiu, 1997.

4. Kutera J. Wykorzystanie ścieków w rolnictwie. PWRiL Warszawa 1988.

5. Kutera J., Hus S., Rolnicze oczyszczanie i wykorzystanie ścieków i gnojowicy. Wyd. AR we Wrocławiu 1998.

6. Paluch J. Oczyszczanie ścieków miejskich w środowisku glebowym. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 1984.

7. Boruszko D. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych. 2001. Wyd. Polit. Białostockiej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- procesy zachodzące w biosferze, zwłaszcza chemiczne i fizyczne

- formy ochrony wód w Unii Europejskiej i Polsce

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

-zastosować podstawowe technologie informatyczne służące pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji z ochrony środowiska wodnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- nieustannego poszerzania wiedzy w zakresie naturalnych metod oczyszczania ścieków

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie testu; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55.% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Na ocenę pozytywną z ćwiczeń należy odpowiedzieć na minimum 55% .pytań kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drąg-Kozak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.