Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Renaturyzacja rzek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.RENR9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Renaturyzacja rzek
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Zmiany w ekosystemach rzek i w dolinach na przestrzeni rozwoju cywilizacji. Przyczyny i potencjalne skutki zmian.

Nowe koncepcje w utrzymaniu rzek i gospodarowaniu zasobami wód powierzchniowych.

Pojęcia melioracji i regulacji, historia działań o charakterze melioracji i regulacji w odniesieniu do wód śródlądowych, w szczególności na terenie Polski.

Pojęcia rewitalizacji i renaturyzacji rzek i dolin, podstawowe założenia i cele działań o charakterze rewitalizacji i renaturyzacji, skala działań podejmowanych na świecie i w Europie, w tym w Polsce, wraz z podstawową analizą kosztów i korzyści; ekologicznych, społecznych i ekonomicznych

Pojęcia powodzi i wezbrania. Rodzaje powodzi i ich przyczyny. Wpływ antropopresji na zwiększenie zagrożenia powodziowego.

Strategie i sposoby rewitalizacji i renaturyzacji rzek i dolin wraz z przykładami działań, w szczególności podejmowanych w Europie

Europejska Konwencja Krajobrazowa i Ustawa Krajobrazowa jako narzędzia efektywnej oceny, ochrony i poprawy krajobrazów dolin rzecznych w Polsce

Ochrona krajobrazu dolin rzecznych w Polsce – omówienie podstawowych działań prowadzonych na terenie Polski

Ćwiczenia:

Podstawowe budowle regulacyjne, ich zadania, rodzaje materiałów używanych w konstrukcji, wpływ na modyfikacje przepływu, cele i metody zabudowy hydrotechniczeja rzek.

Rzeki karpackie, jako przykład wielowiekowych zmian i zmiennych tendencji w ramach kształtowania przepływu, transportu rumowiska i wielkości erozji, wywołanych czynnikami naturalnymi oraz wpływem antropopresji

Demontaże zapór wodnych, sposoby, cele oraz potencjalne korzyści ekologiczne wraz z przykładami

Demontaże zapór wodnych oraz potencjalne korzyści społeczne, ekonomiczne i kulturowe, wraz przykładami

Wpływ zaburzeń morfologii koryt i dolin rzecznych na ich stan ekologiczny

Urządzenia umożliwiające migrację ryb. Rodzaje urządzeń o charakterze technicznym i urządzenia „bliskie naturze”. Uwarunkowania budowy i funkcjonowania różnych typów urządzeń

Badanie drożności cieków wodnych pod kątem migracji ryb. Sposoby badania drożności i analiza ich miarodajności. Znaczenie urządzeń umożliwiających migrację organizmów wodnych.

Przykładowa analiza panoram krajobrazu przed i po renaturyzacji rzeki jako narzędzie w audycie krajobrazów

Literatura:

1. Żelazo J., Popek Z. "Podstawy renaturyzacji rzek"

2. Wołoszyn i wsp. "Regulacja rzek i potoków"

3. Bojarski i wsp. „Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich”

4. Allan D. J. "Ekologia wód płynących"

5. Wawręty R., Żelaziński J. "Środowiskowe skutki przedsięwzięć hydrotechnicznych"

6. Cowx I. G., Welcomme R. L. "Rehabilitation of Rivers for Fish"

7. Łuszczek-Trojnar E., Epler P., Kopek K., Szczerbik P., Socha M., Drąg-Kozak E. The passage of fish through the fish pass in the Czchów reservoir dam in autumn. Acta Scientarium Polonorum, Piscaria 4(1-2), 83-88. 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

podstawy prawnych uwarunkowań ochrony krajobrazu w Europie i w Polsce.

Zna i rozumie podstawowe zjawiska, procesy fizyczne i biofizyczne zachodzące w ekosystemach wód płynących

Definiuje krajobraz jako część biosfery, rozumie wpływ działalności antropogenicznej, w tym rolniczej na krajobraz.

Rozumie znaczenie środowiska przyrodniczego oraz technik, technologii i materiałów wykorzystywanych w kształtowaniu potencjału wód płynących, krajobrazu i jakości życia człowieka, w szczególności w odniesieniu do stanu ekologicznego rzek wraz z ich dolinami oraz bezpieczeństwa ludności.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

analizować i interpretować zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w ekosystemach wód płynących, także wskutek przekształceń koryt i dolin rzecznych

Potrafi stosować wiedzę z zakresu różnorodności genetycznej, gatunkowej i biocenotycznej w kontekście ochrony ekosystemów wód płynących

Potrafi dobierać odpowiednie techniki, technologie i materiały do rozwiązywania problemów w zakresie stanu środowiska naturalnego, w szczególności w odniesieniu do ekosystemów wód płynących

Potrafi korzystać z literatury naukowej w języku polskim i angielskim; samodzielnie poszerzać swoją wiedzę w obszarze nauk przyrodniczych; rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

podnoszenia świadomości zagrożeń dla środowiska – w tym krajobrazu, rozumie potrzebę współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego

Jest gotów do formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień hydrobiologii i ekologii wód płynących, w szczególności w odniesieniu do przekształceń koryt i dolin rzecznych oraz wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć też poszczególne ćwiczenia i odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)