Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Małe przeżuwacze w ochronie środowiska przyrodniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.PRZ9.SM.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Małe przeżuwacze w ochronie środowiska przyrodniczego
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biologia stosowana II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Student zapoznaje sie z aspektami wypasu małych przeżuwaczy na terenach górskich, oraz znaczeniem gospodarki pasterskiej dla ochrony bioróżnorodności i krajobrazu

Pełny opis:

Wykłady

Zasady prowadzenia wypasu wielkoobszarowego owiec na terenie Europy

Tradycje i zwyczaje pasterskie na terenie Karpat polskich

Rola kóz w ochronie nieleśnych kompleksów pastwiskowych

Gospodarka pasterska jako forma zachowania dziedzictwa kulturowego regionów górskich

Cwiczenia

Wypas małych przeżuwaczy jako forma ochrony różnorodności biologicznej terenów górskich

Możliwości powiązania ochrony przyrody z działalnością człowieka

Literatura:

Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski, 2021, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie, 660 s., ISBN 978-83-66602-23-6. DOI:10.15576/978-83-66602-23-6.

Molik E., Ślezińska-Iwanicz R. , Nahajło K. Wypas wielkoobszarowy owiec jako przykład wielowiekowego gospodarowania metodami rozwoju zrównoważonego na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Wiadomości Zootechniczne, R. LVI (2018), 1: 132–137 .

Molik E, Nahajło K: Owce i kozy w wierzeniach ludowych, magii i tradycjach pasterskich, w: Zwierzęta gospodarskie w mitach i wierzeniach 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-64758- 91-1, ss. 5-21.

Molik E, Kubiak M2021. Wypas owiec na terenie Beskidu Sądeckiego jako przykład rolnictwa zrównoważonego. Rocz. Nauk. Zoot., T. 48, z. 1 (2021) 109–121.

Molik E, Dobosz J. Kordeczka K. Pęksa M.: 2017. Wypas kulturowy owiec na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jako przykład gospodarowania zgodnego z zasadami ekorozwoju. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, nr 1, 2017, ss. 61-70.

Molik E, Błasiak M. 2015.Alternatywne kierunki użytkowania owiec szansa na przetrwanie drobnych gospodarstw na terenie gór i pogórza. Problems of Small Agriculture. No.1,29-41.

Efekty uczenia się:

MPR_W1, MPR_W2, MPR_K1, MPR_K2

MPR_U1, MPR_U2

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne na ocenę, 51% pozytywnych odpowiedzi stanowi ocenę dostateczną, ocena z wykładów wpływa w 40 % na ocene końcową

zaliczenie pisemne na ocenę, 51% pozytywnych odpowiedzi stanowi ocenę dostateczną ocena z wykładów wpływa w 40 % na ocene końcową

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)