Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nutrigenomiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.PODN9.SM.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nutrigenomiki
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biologia stosowana II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu (max. 1000 znaków ze spacjami – ok. ½ strony)

Celem przedmiotu jest omówienie definicji nutrigenomiki, a w szczególności relacji składnik pokarmowy – ekspresja genów, a także metod stosowanych w badaniach nutrigenomicznych (transkryptomika, proteomika, metabolomika). W ramach ćwiczeń omawiane i wykonywane będą przykłady analiz nutrigenomicznych stosowanych w żywieniu ludzi i zwierząt.

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje:

1. Nutrigenomika – definicje, podstawowe pojęcia. Dogmaty i ograniczenia nutrigenomiki

2. Podstawowe narzędzia i metody stosowane w nutrigenomice

3. Przykłady badań nutrigenomicznych

4. Inne aspekty nutrigenomiki (aspekty prawne). „Żywienie zgodne z genami” ?

5. Nutrigenomika – możliwości zastosowania w hodowli i chowie zwierząt gospodarskich

6. Procesy biotechnologiczne w produkcji pasz i żywieniu zwierząt

7. Techniki molekularne w badaniach żywieniowych

8. Metoda PCR i Metoda Real time PCR – ćwiczenia praktyczne

9. Analiza i możliwości zastosowania biotechnologicznych dodatków paszowe dla zwierząt

Literatura:

Nutritional genomics. Discovering the Path to Personalized Nutrition. 2006. Kaput J., Rodriguez R. L. Wiley- Interscience; Nutritional genomics. Impact on Health and Disease. 2006. Brigelius-Flohé r., Joost H. G. Wiley- VCH; Wydawnictwa „Biotechnology in the feed industry”(Alltech, USA)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Definiuje pojęcia związane z nutrigenomią

- Zna narzędzia i metody stosowane w nutrigenomice oraz techniki molekularne stosowane w badaniach żywieniowych

- Zna i opisuje procesy biotechnologiczne stosowane w produkcji pasz i dodatków paszowych

Umiejętności:

- Dobiera odpowiednie techniki molekularne do badań żywieniowych

- Stosuje biotechnologiczne dodatki w dawkach i mieszankach dla zwierząt

Kompetencje społeczne:

- Postępuje zgodnie z zasadami etyki (np. przy doświadczeniach)

- Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: Justyna Barć, Jadwiga Flaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: Justyna Barć, Jadwiga Flaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)