Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska wodnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.OSW9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska wodnego
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z różnymi formami ochrony środowiska wodnego mającymi zastosowanie w Polsce i na świecie. Poznają negatywny wpływ antropogeniczny na ekosystemy wodne i sposoby przywracania dobrego stanu ekologicznego. Zostaną także zapoznani z aktualnymi sposobami bioindykacji stanu środowiska wodnego. Będą mieć możliwość samodzielnego poboru i oceny materiału biologicznego w celu sklasyfikowania stanu jakości wody. Nabędą świadomości i odpowiedzialności za ochronę środowiska wodnego w kontekście negatywnych skutków prowadzenia działalności w zakresie bioinżynierii zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Zasady ochrony ekosystemów wodnych w Polsce i na świecie. 2.Ustawodawstwo związane z ochroną środowisk wodnych.

3.Negatywne skutki działalności antropogenicznej na ekosystemy wodne.

4.Sposoby ochrony wody i środowiska wodnego i przywracania ich dobrego stanu ekologicznego.

5.Parki i rezerwaty jako forma ochrony środowisk wodnych w Polsce

6.Znaczenie i ochrona zabudowy biologicznej rzek i potoków górskich.

7.Sposoby bioindykacji stanu środowiska wodnego.

Cwiczenia:

1.Fitoplankton - znaczenie w środowisku i bioindykacji stanu wód

2.Makrobezkręgowce denne - znaczenie w bioindykacji stanu wód. Obliczanie indeksów biotycznych i bioróżnorodności

3.Makrofity - charakterystyka, znaczenie, metody bioindykacji rzek i jezior z wykorzystaniem makrofitów.

4.Fitobentos - znaczenie i zasady metod bioindykacji rzek i jezior z wykorzystaniem fitobentosu okrzemkowego.

5.Ichtiofauna – wykorzystanie do bioindykacji stanu wód.

6.Zajęcia w terenie - wybór stanowisk na cieku wodnym, pobór prób makrofitów, fitobentosu i makrozoobentosu do bioindykacji, wypełnianie protokołów, próby identyfikacji pobranych organizmów.

Literatura:

1. Bieniarz K., Epler P., Chyb J. 2008. Hydrozoologia, Wyd. UR Kraków

2. Jura Cz. 2004. Bezkręgowce. PWN Warszawa, 5-863.

3. Kosztrzeleski, Kolando (red.). 2005. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Biblioteka Ochrony Środowiska, Warszawa.

4. Szoszkiewicz K., Zbierska J., Jusik S., Zgoła T. 2010. Makrofitowa Metoda Oceny Rzek. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

strategiczne problemy ochrony środowiska wodnego w Polsce i na świecie.

Zna regionalne, lokalne i światowe programy ochrony różnych elementów środowiska wodnego: jak jakości wód, organizmów wodnych lub związanych ze zbiornikami wodnymi, roślin i krajobrazu. Posiada wiedzę w zakresie różnych metod ochrony środowiska wodnego.

Zna sposoby rekultywacji zasobów wodnych, renaturyzacji zdegradowanych ekosystemów wodnych.

Posiada wiedzę w zakresie różnych metod bioindykacji wód.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

pobrać próby bentosu, okrzemek, makrofitów do oznaczeń biologicznych.

Potrafi oznaczyć organizmy roślinne i bezkręgowce wodne wg klucza i przeszeregować je do siedlisk w ekosystemie wodnym. Wykorzystuje wiedzę z zakresu znajomości organizmów wodnych w bioindykacji zbiorników wodnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

podejmowania ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie bioinżynierii zwierząt oraz szeroko rozumianego rolnictwa na środowisko wodne

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i ochronę środowiska wodnego

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące

- sprawdzian wiedzy

- sprawdzian umiejętności

- zaliczenie ćwiczeń praktycznych

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć wszystkie ćwiczenia i odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 55% pytań kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50.%

Ocena podsumowująca wykłady

- sprawdzian wiedzy - test

Zaliczenie w formie testu wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55.% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: Ewa Łuszczek-Trojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)