Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska wodnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.OSW9.SI.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska wodnego
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z różnymi formami oceny środowiska wodnego mającymi zastosowanie w Polsce i na świecie. Poznają skutki negatywnego wpływu antropogenicznego na ekosystemy wodne i pojmą potrzebę przywracania dobrego stanu ekologicznego. Zostaną także zapoznani z aktualnymi sposobami bioindykacji stanu środowiska wodnego. Będą mieć możliwość samodzielnej oceny materiału biologicznego w celu sklasyfikowania stanu jakości wody. Nabędą świadomości i odpowiedzialności za ochronę środowiska wodnego w kontekście negatywnych skutków prowadzenia działalności w zakresie bioinżynierii zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Plan gospodarowania wodami - jako główny dokument zarządzania gospodarką rzeczną w Polsce (2 godz)

2.Metody oceny rzek w Polsce z wykorzystaniem wskaźników biologicznych. Zasady oceny z wykorzystaniem indeksów biotycznych i bioróżnorodności (2 godz.).

3.Negatywne skutki działalności antropogenicznej na ekosystemy wodne (2 godz.).

4.Sposoby ochrony wody i środowiska wodnego i przywracania ich dobrego stanu ekologicznego (2 godz.).

5.Parki i rezerwaty jako forma ochrony środowisk wodnych w Polsce

6.Znaczenie i ochrona zabudowy biologicznej rzek i potoków górskich.

7.Sposoby bioindykacji stanu środowiska wodnego.

Cwiczenia:

1.Fitoplanton - charakterystyka, znaczenie w środowisku i bioindykacji stanu wód

2.Makrobezkręgowce wodne - charakterystyka i znaczenie w bioindykacji stanu wód. Obliczanie indeksów biotycznych i bioróżnorodności

3.Makrofity - charakterystyka, znaczenie, metody bioindykacji rzek i jezior z wykorzystaniem makrofitów.

4.Fitobentos - charakterystyka, znaczenie i zasady metod bioindykacji rzek i jezior z wykorzystaniem fitobentosu okrzemkowego.

5.Ichtiofauna – wykorzystanie do bioindykacji stanu wód.

6.Zajęcia w terenie - wybór stanowisk na cieku wodnym, pobór prób makrofitów, fitobentosu i makrozoobentosu do bioindykacji, wypełnianie protokołów, próby identyfikacji pobranych organizmów.

Literatura:

1. Bieniarz K., Epler P., Chyb J. 2008. Hydrozoologia, Wyd. UR Kraków

2. Jura Cz. 2004. Bezkręgowce. PWN Warszawa, 5-863.

3. Kosztrzeleski, Kolando (red.). 2005. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Biblioteka Ochrony Środowiska, Warszawa.

4. Szoszkiewicz K., Zbierska J., Jusik S., Zgoła T. 2010. Makrofitowa Metoda Oceny Rzek. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

strategiczne problemy ochrony środowiska wodnego w Polsce i na świecie.

Zna regionalne, lokalne i światowe programy ochrony różnych elementów środowiska wodnego: jak jakości wód, organizmów wodnych lub związanych ze zbiornikami wodnymi, roślin i krajobrazu. Posiada wiedzę w zakresie różnych metod ochrony środowiska wodnego.

Zna sposoby rekultywacji zasobów wodnych, renaturyzacji zdegradowanych ekosystemów wodnych.

Posiada wiedzę w zakresie różnych metod bioindykacji wód.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

pobrać próby bentosu, okrzemek, makrofitów do oznaczeń biologicznych.

Potrafi oznaczyć organizmy roślinne i bezkręgowce wodne wg klucza i przeszeregować je do siedlisk w ekosystemie wodnym. Wykorzystuje wiedzę z zakresu znajomości organizmów wodnych w bioindykacji zbiorników wodnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

podejmowania ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie bioinżynierii zwierząt oraz szeroko rozumianego rolnictwa na środowisko wodne

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i ochronę środowiska wodnego

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące

- sprawdzian wiedzy

- sprawdzian umiejętności

- zaliczenie ćwiczeń praktycznych

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć wszystkie ćwiczenia i odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 55% pytań kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50.%

Ocena podsumowująca wykłady

- sprawdzian wiedzy - test

Zaliczenie w formie testu wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55.% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: Ewa Łuszczek-Trojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: Ewa Łuszczek-Trojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

Wykłady w systemie Teams.

Tematyka:

1. Biologiczne metody oceny jakości wód. (1h)

2. Systemy bioróżnorodności i biotyczne w ocenie jakości wód.(1h)

3. Ocena wód na podstawie fitobentosu, Indeks okrzemkowy.(2h)

4. Ocena stanu ekologicznego wód z wykorzystaniem fitoplanktonu - metoda IFPL i PMPL. (2h)

5. Ocena stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem ichtiofauny - metoda EFI+ (2h)

6. Ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych na podstawie metody EFI+ oraz IBI z wykorzystaniem ichtiofauny (2h)

7. Plan gospodarowania wodami Wisły na obszarze dorzecza (2h)

8. Ocena wód powierzchniowych na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (2h)

Literatura:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.