Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele badawcze i układy doświadczalne w badaniach żywieniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.MBUD9.SM.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modele badawcze i układy doświadczalne w badaniach żywieniowych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje omówienie najważniejszych modeli zwierzęcych oraz układów doświadczalnych wykorzystywanych w naukach żywieniowych. Studenci zapoznają się z zasadami doboru zwierząt do badań żywieniowych, w tym możliwościami wykorzystania w badaniach żywieniowych zwierząt transgenicznych, zwierząt z nokautem genetycznym oraz linii zimbredowanych. Szczegółowo zostaną omówione zasady tworzenia grup doświadczalnych i standardowe układy doświadczalne wykorzystywane w badaniach dotyczących wpływu żywienia na funkcje i rozwój organizmu zwierząt oraz ludzi.

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje:

1. Modele badawcze w badaniach żywieniowych – wprowadzenie i rys historyczny

2. Modele badawcze w badaniach żywieniowych – zwierzęta transgeniczne, zwierzęta z nokautem genowym, linie zimbredowane

3. Układy doświadczalne w badaniach żywieniowych – określenie wielkości próby badawczej, zasady rozdziału zwierząt do grup badawczych

4. Układy doświadczalne w badaniach żywieniowych – kwadrat łaciński, układy wieloczynnikowe

5. Układy doświadczalne w badaniach żywieniowych – badanie dawko zależności, wykorzystanie zmiennych towarzyszących, pomiary powtarzalne w czasie

6. Układy doświadczalne w badaniach żywieniowych – układy niezbalansowane

7. Wizyta w obiektach doświadczalnych UR oraz IŻ-PIB

8. Projekt doświadczenia żywieniowego

Literatura:

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa; Wydawnictwa „Biotechnology in the feed industry”(Alltech, USA)

Experimental design and analysis in animal sciences. CABI Publishing, 1999, Ed.: T.R. Morris.

Nutritional Genomics, Wiley-Vch Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. Ed.: R. Brigelius-Flohe, H.G. Joost.

Efekty uczenia się:

Efekty

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat wykorzystania technik biotechnologicznych w hodowli zwierząt i bioinżynierii środowiska

- posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nutrigenomiki, nowoczesnych technologii produkcji, przygotowania i uszlachetniania pasz oraz metod i modeli badawczych stosowanych w badaniach żywieniowych

Umiejętności:

- planuje i wykonuje doświadczenia, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, wykorzystując odpowiednie narzędzia informatyczne i zasoby literatury

- dobiera odpowiedni model zwierzęcy dla oceny parametrów fizjologicznych i patologicznych u zwierząt gospodarskich

Kompetencje społeczne:

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie, potrafi organizować proces uczenia się innych osób

- rozumie złożoność problemów decyzyjnych związanych z użytkowaniem zwierząt i jest świadom konieczności dokonania krytycznej oceny wyników zastosowania różnych metod i technik bioinżynieriach

- ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki w pracy zawodowej i społecznej

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka
Prowadzący grup: Paweł Górka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.