Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ksenobiotyki w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.KWS9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ksenobiotyki w środowisku
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady mają na celu scharakteryzowanie oddziaływania na człowieka i zwierzęta wybranych związków obecnych w środowisku zwanych ksenobiotykami. Omówione zostaną substancje wchodzące w skład produktów codziennego użytku takich jak kosmetyki, leki i środki czystości oraz konsekwencje ich przedostania się do organizmu i środowiska. Przedstawione zostanie szkodliwe działanie składników plastiku oraz konsekwencje użytkowania plastikowych opakowań. Omówione zostaną najważniejsze źródła ksenobiotyków, ich bioakumulacja oraz biomagnifikacja w ekosystemach. Przedstawiony zostanie wpływ ksenobiotyków na powstawanie nowotworów, na procesy rozrodu, powstawanie wad rozwojowych, rozwój układu nerwowego, sekrecję hormonów, jak również na procesy cytotoksyczności, proliferacji i apoptozy komórek. Omówiony zostanie mechanizm działania ksenobiotyków (aktywacja receptorów, zaburzenia podstawowych szlaków komórkowych oraz aktywność enzymów metabolizujących ksenobiotyki).

Pełny opis:

Po wysłuchaniu wykładów student powinien być w stanie scharakteryzować podstawowe pojęcie ksenobiotyków oraz źródła ich pochodzenia. Będzie umiał wyjaśnić czym zajmuje się toksykologia i jakimi metodami się posługuje. Na wykładach przedstawiony zostanie receptorowy mechanizm działania ksenobiotyków oraz ich metabolizm. Przedstawione zostaną główne grupy ksenobiotyków pochodzenia antropogennego takie jak: dioksyny i polichlorowane bifenyle, katastrofy ekologiczne przez nie spowodowane oraz długotrwałe konsekwencje ich stosowania w przemyśle. Omówiona zostanie historia rozwoju badan nad ksenobiotykami z uwzględnieniem historii stosowania DDT jako najbardziej kontrowersyjnego pestycydu. Omówione również zostaną niebezpieczne dla zdrowia składniki plastiku i niebezpieczeństwo ich powszechnego stosowania w odzieży, opakowaniach, żywności i przedmiotach codziennego użytku. Wykłady zapoznają studenta z ksenobiotykami i związkami stosowanymi jako składniki kosmetyków, leków i środków czystości. Omówione zostaną zaburzenia procesów endokrynnych i rozrodczych wywołane działaniem tych związków. Przedstawiony zostanie problem estrogenizacji środowiska i jej zagrożenia dla zwierząt i ludzi. Omówione zostaną badania dotyczące związku ksenobiotyów z chorobami cywilizacyjnymi takimi jak: niepłodność, otyłość, zaburzenia układu nerwowego i immunologicznego oraz nowotwory. Przedstawione zostaną zagrożenia związane z rozwojem nanotechnologii. Wykłady zapoznają również studentów z naturalnymi ksenobiotykami – fitoestrogenami, ich działaniem i wykorzystaniem

Literatura:

Theo Colborn, Dianne Dumanowski, John Myers. Nasza skradziona przyszłość. Amber 1996.

3.Tapiero H, Ba GN, Tew KD.: Estrogens and environmental estrogens. Biomed harmacother. 2002 Feb;56(1):36-44.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student opisuje i definiuje podstawowe zjawiska, procesy biofizyczne i biologiczne zachodzące w organizmach ludzkich i zwierzęcych pod wpływem obecnych w środowisku ksenobiotyków

2. Student objaśnia procesy fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w organizmach zwierzęcych pod wpływem ksenobiotyków i związków obecnych w środowisku

Umiejętności

1. Student analizuje zjawiska wpływające na zdrowie ludzi i zwierząt oraz stan środowiska naturalnego w aspekcie obecności ksenobiotyków pochodzenia naturalnego i antropogenicznego

2. Student korzysta ze zrozumieniem z literatury naukowej w języku polskim i angielskim, samodzielnie poszerza swoja wiedzę dotyczącą ksenobiotyków obecnych w środowisku

Kompetencje społeczne

1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się , ciągłego dokształcania przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych

2. Student samodzielnie wyszukuje w literaturze informacje dotyczące wpływu ksenobiotyków obecnych w środowisku na organizmy ludzi i zwierząt, także w językach obcych

3. Student formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień biologii, wykorzystuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej na temat związków obecnych w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: zaliczenie ma formę pisemną (pytania otwarte); ocenie podlega materiał będący treścią wykładów

Zakres ocen:

na ocenę 5,0 - >90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,5 - 81-90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,0 - 71-80% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 3,5 - 61-70% poprawnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)