Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia i wykorzystanie komórek macierzystych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.BWKM9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia i wykorzystanie komórek macierzystych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z własnościami biologicznymi (plastyczność i potencjał różnicowania), ich pochodzeniem i typami Komórek macierzystych. Przedstawione też zostaną metody izolacji i hodowli in vitro oraz możliwości wykorzystania komórek macierzystych zarówno w badaniach naukowych jak też w medycynie regeneracyjnej. Omówione zostaną najważniejsze cechy komórek macierzystych z uwzględnieniem głównych szlaków sygnalizacyjnych (Wnt, Notch, Shh) kontrolujących ich potencjał proliferacyjny oraz czynniki wzrostowe stosowane do ich różnicowania w hodowli in vitro. Omówiona zostanie metoda odróżnicowania komórek i indukcja pluripotencjalności oraz perspektywy jej zastosowania. Przedstawiona zostanie teoria dotycząca nowotworowych komórek macierzystych oraz związanych z nią prób opracowania terapii nowotworowej. Przedyskutowane zostaną również aspekty etyczno-prawne związane z wykorzystaniem poszczególnych rodzajów komórek macierzystych.

Pełny opis:

Po wysłuchaniu wykładów student powinien być w stanie scharakteryzować podstawowe cechy oraz typy komórek macierzystych, podać ich definicje i klasyfikacje. Powinien umieć objaśnić główne szlaki sygnalizacyjne odpowiedzialne za potencjał proliferacji i różnicowania komórek macierzystych oraz związek różnicowania komórek z teoriami starzenia. Powinien wymienić źródła pozyskiwania oraz podać możliwości różnicowania embrionalnych oraz dorosłych komórek macierzystych oraz wyjaśnić etyczno-prawne aspekty wykorzystania tych komórek. Student powinien umieć wyjaśnić na czym polega metoda indukcji pluripotencjalności w komórkach somatycznych i jakie stwarza możliwości w terapii. Nowotworowe komórki macierzyste – teoria oraz możliwości terapii nowotworowej. Student powinien umieć opisać współczesne możliwości wykorzystania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej i inżynierii tkankowej.

Literatura:

1. Komórki macierzyste; Autor Christopher Thomas Scott;Wydawca Wydawnictwo C.K.A; rok wydania: Warszawa 2007; Oryginalny tytuł Stem Cell Now;

2. Hematopoetyczne komórki macierzyste - pytania i odpowiedzi. Podstawowe informacje, wskazania i korzyści terapeutyczne; Autorzy: R. Haas, R. Kronenwett, Wydawnictwo: MedPharm; wyd. I polskie pod red. Krzysztofa Kałwaka, rok wydania: Wrocław 2009;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Definiuje problematykę badawczą w obszarze badań nad komórkami macierzystymi, tłumaczy rolę komórek macierzystych w rozwoju zarodkowym oraz procesach regeneracyjnych organizmu. Określa związek między budową komórki, a jej specjalizacją.

2. Ma pogłębioną wiedzę na temat procesu i potencjału komórek macierzystych do różnicowania, zna typy komórek macierzystych oraz możliwości i perspektywy ich wykorzystania w terapiach.

Umiejętności:

1. Interpretuje podstawowe mechanizmy procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji w aspekcie różnicowania komórek macierzystych

2. Korzysta ze zrozumieniem z literatury naukowej w języku polskim i angielskim, samodzielnie poszerza swoja wiedzę dotyczącą komórek macierzystych

Kompetencje społeczne:

1. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy I umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się, ciągłego dokształcania przez całe życie I podnoszenia kompetencji zawodowych

2. Potrafi pracować w grupie i kierować zespołem stosując procedury izolacji i przygotowania hodowli in vitro

3. Ma świadomość znaczenia właściwej interpretacji wyników badań nad komórkami macierzystymi i wykorzystania ich w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: zaliczenie ma formę pisemną (pytania otwarte); ocenie podlega materiał będący treścią wykładów.

na ocenę 5,0 - >90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,5 - 81-90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,0 - 71-80% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 3,5 - 61-70% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 3,0 - 55-60% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 2,0 <55% poprawnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)