Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZAZ.ZBI9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z technikami pozyskiwania i utrwalania zwierząt. Kurs składa się z 10 godzin wykładu, na którym prezentowane są zagadnienia teoretyczne, oraz 20 godzin ćwiczeń poświęconym praktyce. W trakcie ćwiczeń Studenci własnoręcznie przygotowują preparaty zwierząt kręgowych (ryba, gryzoń) oraz bezkręgowych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wprowadzenie do przedmiotu z podaniem literatury. Rys historyczny zoologii i preparowania zwierząt.

Zasady zbioru zwierząt kręgowych w warunkach naturalnych oraz w hodowli.

Zasady zbioru zwierząt bezkręgowych w warunkach naturalnych.

Podstawowe zasady konserwacji i preparowania materiału zwierzęcego.

Zasady tworzenia zbiorów preparatów zwierzęcych.

Tematyka ćwiczeń:

Wprowadzenie do zasad preparacji zwierząt. Ogólne zasady pracy w laboratorium. Preparowanie ryby – przygotowanie form gipsowych.

Preparowanie ryby c.d. – wypełnianie i kształtowanie preparatów, prace wykończeniowe.

Preparowanie szczura cz. 1 – zdjęcie skóry, oczyszczenie czaszki i kośćca kończyn, utrwalenie preparatu.

Preparowanie szczura cz. 2 – kształtowanie preparatu, wypełnianie kończyn i tułowia, zaszywanie, prace wykończeniowe.

Preparowanie myszy: zdjęcie skóry, oczyszczenie czaszki i kośćca kończyn, kształtowanie preparatu, wypełnianie kończyn i tułowia, zaszywanie, prace wykończeniowe.

Preparowanie bezkręgowców: mięczaki i owady.

Literatura:

Falniowski A. 2007. Techniki zbioru, utrwalania i konserwacji zwierząt, wyd. 1. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Łącki A. 1991. Preparowanie trofeów myśliwskich, wyd. 4. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - student zna i/lub rozumie

-środowisko życia głównych grup kręgowców i bezkręgowców. Techniki ich pozyskiwania w warunkach naturalnych.

-budowę anatomiczną głównych grup zwierząt kręgowych i bezkręgowych.

-zasady konserwacji różnych rodzajów materiału zwierzęcego.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

-określić zależności pomiędzy budową anatomiczną a ukształtowaniem ciała zwierząt dzikich i hodowlanych.

-stosować właściwe techniki zbioru i transportu zwierząt kręgowych i bezkręgowych.

-określić wzajemne ułożenie organów w obrębie ciała zwierząt kręgowych.

-konserwować i przechowywać materiał zwierzęcy, wykonywać w laboratorium preparaty zwierząt kręgowych i bezkręgowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów:

-do aktywnej postawy w zdobywaniu i rozszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie budowy organizmów żywych.

-do świadomego wykorzystywania wiedzy teoretycznej w pracy laboratoryjnej.

-pracować w zespole dokonując prawidłowego podziału wykonywanych czynności.

-dbać o bezpieczeństwo swoje i współpracowników w trakcie prac preparacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny z wykładu i ćwiczeń w proporcji 50%-50%.

WYKŁAD: Zaliczenie w formie pisemnej – Student rozwiązuje test sprawdzający wiedzę prezentowaną na wykładach.

ĆWICZENIA: Na ocenę pozytywną należy wykonać wszystkie preparaty zwierząt kręgowych i bezkręgowych. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Artur Osikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)