Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie i marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZAIMA.SI.HZOHX.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i marketing
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów marketingu strategicznego, operacyjnego i strategii marketingowych w produkcji zwierzęcej, zarządzania finansami oraz ekonomiki produkcji zwierzęcej (chowu bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec, koni) w gospodarstwie rolnym.

Pełny opis:

Program ćwiczeń:

1. Programowanie liniowe: - 2 godz. - metodyka, studium przypadku.

2. Rachunek ekonomiczny: - 2 godz. - rola i znaczenie zarządzania finansami w gospodarstwie, zunifikowany system rachunkowości w gospodarstwach wg. wymogów UE, system FADN

3. Rachunek wyników: - 2 godz.- schematy dla firm, przykłady, analiza statyczna i dynamiczna.

4. Rachunek wyników (c.d.): 2 godz - schematy dla gospodarstwa rolniczego, przykłady, analiza statyczna i dynamiczna.

5. Bilans księgowy: - 2 godz. - bilans otwarcia i zamknięcia, elementy bilansu.

6. Bilans księgowy (c.d.): - 2 godz. - przykłady dla firm i gospodarstw, analiza statyczna i dynamiczna.

7. Bilans księgowy (c.d.): - 2 godz. - zadania, analiza i księgowanie zdarzeń gospodarczych.

8. Zdolność płatnicza: - 2 godz. - poziomy (stopnie) zdolności płatniczej, ocena statyczna i dynamiczna płynności finansowej.

9. Płynność finansowa: - 2 godz. - sprawozdania z przepływów pieniężnych (strumienie finansowe) - metoda dynamiczna (progresywna i odwrotna), wskaźniki - metoda statyczna, analiza wewnętrzna płynności

10. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej: - 2 godz. - wskaźniki sytuacji majątkowej, zyskowności, płynności - interpretacja, przykłady obliczeń, analiza statyczna i dynamiczna

11. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej (c.d.): - 2 godz. - wskaźniki zadłużenia, sprawności działania (operacyjności) - interpretacja, przykłady obliczeń, analiza statyczna i dynamiczna

12. Ocena pozycji rynkowej firmy, kapitał obrotowy: - 2 godz. - analiza SWOT, konkurencja (mapa konkurencji), poziom kapitału obrotowego.

13. Wycena wartości firmy: - 2 godz. - metoda księgowa, odtworzeniowa, likwidacyjna, dochodowa.

14. Biznes plan: - 2 godz. - założenia metodyczne, część opisowa, część finansowa.

Sprawdzian semestralny: - 2 godz. - zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

1. Bednarski L.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002

2. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002

3. Dowgiałło Z., Mandecki S.: Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej. PWN, Warszawa, 1983

4. Filar E., Skrzypek J.: Biznes plan, Poltext, Warszawa 1999

5. Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005

6. Klepacki B.: Ekonomika i organizacja rolnictwa, PWN, Warszawa 1999

7. Stachak S. Ekonomika agrofirmy, PWN, Warszawa 1998

8. Żmija J. Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski, Kraków 1999

9. Żmija J. i inni: Podstawy ekonomii rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej. Kraków, 1996;

10. Żmija J. i inni: Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską. Kraków, 2000.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę w zakresie:

- marketingu strategicznego, operacyjnego i strategii marketingowych w rolnictwie oraz w agrobiznesie.

- zarządzania finansami, rodzajów i obiegu dokumentów finansowych( rachunek wyników, bilans majątkowy, sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

- oceny pozycji rynkowej firmy,

- wyceny wartości firmy,

- systemu opodatkowania

- podejmowania decyzji w oparciu o analizę finansową

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia- kolokwium zaliczeniowe

wykłady- egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)