Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.URH.SEMI3.SM.HZOZX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omówienie zasad opracowania wyników z przeprowadzonych badań i ich interpretacja, dobór źródeł literatury i zasady ich cytowania, wyciąganie ostatecznych wniosków. Przygotowanie studentów do obrony pracy magisterskiej. Zasady przygotowania autoreferatu pracy i jego przedstawienie na seminarium.

Pełny opis:

1.Prezentacje multimedialne studentów dotyczące założeń ich prac magisterskich (uzasadnienie podjęcia tematu, prezentacja układu doświadczenia i metodyki pracy) – dyskusja w obecności opiekunów prac.

2.Prezentacje wyników prac magisterskich i ich omówienie – dyskusja w obecności opiekunów prac.

Literatura:

Czasopisma popularno-naukowe. Czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne dotyczące żywienia zwierząt. Zawadzki W.: Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt. UP Wrocław, 2008. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2. 2001. Jamroz D. (red.), PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wykorzystuje szczegółową wiedzę z zakresu żywienia zwierząt.

Zna metody i techniki prowadzenia pracy badawczej.

Umiejętności:

Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia.

Korzysta z fachowej literatury naukowej.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość ciągłego dokształcania i zdobywania wiedzy.

Potrafi planować i działać kreatywnie w przygotowaniu pracy zaliczeniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)