Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przygotowanie do wykonania i udokumentowania wyników w postaci pracy dyplomowej. Teoretyczne- dyskusje, wstępne opracowanie poszczególnych etapów pracy dyplomowej; praktyczne - praca pod kierunkiem promotora/opiekuna w laboratorium, przejście wszystkich etapów pracy -od pozyskania materiału biologicznego do badań, zabezpieczenie, wybór metody/testu analitycznego i napisanie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Przeszkolenie Dyplomanta w zakresie BHP, dokonanie oceny zagrożenia/niebezpieczeństwa podczas pracy w laboratorium, zwierzętarni, przeszkolenie Studenta w zakresie samodzielnej oceny stopnia zagrożenia i unikania wszelkich możliwie przewidywalnych skutków pomyłek, awarii itp.

Przejście wszystkich etapów pracy -od pozyskania materiału biologicznego do badań, zabezpieczenie, wybór metody/testu analitycznego, udziału lub samodzielne wykonanie analiz, dokładne przeanalizowanie wyników przy użyciu testów statystycznych

Umiejętność poszukania i wykorzystania literatury przedmiotu

Przygotowanie części pracy dyplomowej do publikacji i prezentacji szerszemu ogółowi

Przygotowanie do obrony/egzaminu końcowego

Literatura:

Podawana przez Opiekuna w zależności od tematyki pracy

Efekty uczenia się:

Wiedza: dokładne poznanie zakresu merytorycznego tematyki pracy dyplomowej

Umiejętności:umiejętne wykorzystanie literatury przedmiotu; poznanie metod analitycznych

Kompetencje: odpowiedzialne, samodzielne udokumentowanie uzyskanych wyników

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualna ocena ustalona przed praktyką dla każdego Dyplomanta i weryfikacja uzyskanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji

Praktyki zawodowe:

jak wyżej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)