Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoonozy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ZOONO.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoonozy
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy: Hodowla niestacjonarne,6 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia Studenci i absolwenci Wydziału Hodowli I Biologii Zwierząt w swojej pracy mogą być narażeni na choroby przenoszone ze zwierząt na człowieka, a więc zooantroponozy (zoonozy). W ramach przedmiotu zostaną im przedstawione podstawowe wiadomości z epidemiologii, charakterystykę czynników etiologicznych, symptomatologii u człowieka i zwierząt, sposoby rozpoznawania i zapobiegania chorobom odzwierzęcych. Przedstawione zostaną też podstawy prawne zwalczania zoonoz, najbardziej przydatne testy diagnostyczne oraz podstawy zasady immunoprofilaktyki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagrożenia, jakie stanowią zoonozy w ich pracy zawodowej oraz konieczność zapobiegania i zwalczania tych, bardzo często groźnych, chorób człowieka i zwierząt.Efekty kształcenia: Znajomość podstawowych zagrożeń w praktyce zootechnicznej, znajomość i zastosowanie w praktyce zasad prewencji i profilaktyki w kontaktach ze zwierzętami

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Choroby zakaźne i zaraźliwe, źródło zakażenia, łańcuch epidemiologiczne, drogi zakażenia ? 2 godz.

2. Aspekt praktyczno-prawny chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób odzwierzęcych. Sytuacja epidemiologiczna i epizootyczna chorób odzwierzęcych w Polsce? 2 godz

3. Choroby odzwierzęce wywołane przez: priony, chlamydie, riketsje? 6 godz.

4. Choroby odzwierzęce wywołane przez: wirusy,,? 2 godz.

5. Choroby odzwierzęce wywołane przez:, bakterie chorobotwórcze oraz warunkowo chorobotwórcze, grzybice skórne i narządowe ?2 godz.

6. Antropozoonozy ryb, płazów, gadów, ptaków, gryzoni, mięsożernych, zajęczaków i naczelnych ? 2 godz.

7. Zoonozy przenoszone drogą transplantacji lub transfuzji -ksenozoonozy 2 godz.

8. Metody laboratoryjne rozpoznawania chorób ? 1 godz.

Literatura:

Materiały źródłowe:

Gliński Z., Buczek J., 1999, Kompendium chorób odzwierzęcych, WAR Lublin,

Anusz Z., Choroby odzwierzęce, 1991, Wydawnictwa ART. Olsztyn

Gliński Z, Kostro K., Wołoszyn S., 2000. Choroby zakaźne zwierząt. WAR Lublin

Fijałkowska W., 1983. Czym nasz mogą zarazić zwierzęta. PWRiL, Warszawa..

Czasopisma naukowe: Medycyna Weterynaryjna, Życie Weterynaryjne Magazyn Weterynaryjny. Weterynaria po Dyplomie.

.

Efekty uczenia się:

Wiedza Identyfikuje drobnoustroje i pasożyty chorobotwórcze mogące spowodować choroby u zwierząt przenoszone na człowieka Potrafi określić kryteria higieny, profilaktyki oraz prewencji w kierunku chorób odzwierzęcych Opisuje zależności pomiędzy stanem zdrowia zwierząt a środowiskiem Zna zasady przetwarzania i oceny jakości i higieny surowców pochodzenia zwierzęcego Charakteryzuje zależności i zasady obowiązujące w procesie produkcji poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

Umiejętności

Analizuje i ocenia wymagania środowiskowe i produkcyjne dla poszczególnych zwierząt gospodarskich w celu ochrony zdrowia i środowiska

Rozpoznaje podstawowe jednostki chorobowe odzwierzęce i podejmuje działania prewencyjne

Analizowanie i czytanie ze zrozumieniem tekstów źródłowych dotyczących zagrożeń mikrobiologicznych produktów roślinnych i zwierzęcych

Kompetencje społeczne Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności oraz stan zagrożenia dla ludzi i środowiska Dba o bezpieczeństwo własne oraz osób bezpośrednio i pośrednio uczestniczących w realizacji zadania Wykazuje aktywna postawę w zakresie upowszechnia i wdrażania wiedzy i umiejętności z zakresu antropozoonoz

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.