Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoonozy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ZOON9.SM.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoonozy
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia Studenci i absolwenci Wydziału Hodowli I Biologii Zwierząt w swojej pracy mogą być narażeni na choroby przenoszone ze zwierząt na człowieka, czyli zoonozy. W ramach przedmiotu zostaną im przedstawione podstawowe wiadomości z epidemiologii, charakterystykę czynników etiologicznych, symptomatologii u człowieka i zwierząt, sposoby rozpoznawania i zapobiegania chorobom odzwierzęcych. Przedstawione zostaną też podstawy prawne zwalczania zoonoz, najbardziej przydatne testy diagnostyczne oraz podstawy zasady immunoprofilaktyki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagrożenia, jakie stanowią zoonozy w ich pracy zawodowej oraz konieczność zapobiegania i zwalczania tych, bardzo często groźnych, chorób człowieka i zwierząt.

Pełny opis:

1. Zoonozy, antropozoonozy, choroby odzwierzęce – rys historyczny Regulacja prawna zwalczania chorób odzwierzęcych – 2 godz.

2. Etiologia chorób odzwierzęcych. Charakterystyka czynników etiologicznych chorób przenoszonych ze zwierząt na człowiek. – 2 godz.

3. Podstawy epidemiologii i epizootiologii, łańcuch epidemiologiczny, pierwotne i wtórne źródło zakażenia

4. Rezerwuar zarazka, drogi i wektory zakażenia, przebieg procesu chorobowego

5. Profilaktyka i prewencja chorób odzwierzęcych,

6. Ksenozoonozy, Bioterroryzm,

7. Choroby odzwierzęce wywołane przez priony, wirusy, oraz riketsje i chlamydia.

8. Zoonozy bakteryjne grzybicze i pasożytnicze

Literatura:

Literatura podstawowa

Gliński Z., Buczek J., 1999, Kompendium chorób odzwierzęcych, WAR Lublin,

Anusz Z., Choroby odzwierzęce, 1991, Wydawnictwa ART. Olsztyn

Gliński Z, Kostro K., Wołoszyn S., 2000. Choroby zakaźne zwierząt. WAR Lublin

Fijałkowska W., 1983. Czym nasz mogą zarazić zwierzęta. PWRiL, Warszawa..

Literatura uzupełniająca

Czasopisma naukowe: Medycyna Weterynaryjna, Życie Weterynaryjne Magazyn Weterynaryjny. Weterynaria po Dyplomie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę dotyczącą zagrożenia i skutków drobnoustrojami zoonotycznymi i pasożyty chorobotwórcze w bioinżynierii zwierząt

Potrafi określić kryteria higieobecnosci ny, profilaktyki oraz prewencji w kierunku chorób odzwierzęcych

Opisuje zależności pomiędzy stanem zdrowia zwierząt a środowiskiem

Zna zasady przetwarzania i oceny jakości i higieny surowców pochodzenia zwierzęcego

Charakteryzuje zależności i zasady obowiązujące w procesie produkcji poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

Umiejętności

Rozpoznaje podstawowe jednostki chorobowe odzwierzęce i podejmuje działania prewencyjne

Analizuje i ocenia wymagania środowiskowe i produkcyjne dla poszczególnych zwierząt gospodarskich w celu ochrony zdrowia i środowiska

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności oraz stan zagrożenia dla ludzi i środowiska

Dba o bezpieczeństwo własne oraz osób bezpośrednio i pośrednio uczestniczących w realizacji podejmowanych zadania

Wykazuje aktywna postawę w zakresie upowszechnia i wdrażania wiedzy i umiejętności z zakresu antropozoonoz

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.