Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Unasienianie zwierząt futerkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.UZF9.SM.HZOUZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Unasienianie zwierząt futerkowych
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Zootechnika II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przygotowanie teoretyczne i studentów z metodami pozyskiwania i konserwacji nasienia od samców zwierząt futerkowych. Posiadają umiejętność określenia fazy cyklu płciowego samic i optymalnego terminu unasieniania. Opanowanie przez studentów praktycznej techniką unasieniania samic zwierząt futerkowych. Potrafią zastosować zasad postępowania ze sprzętem i urządzeniami niezbędnymi w punkcie unasieniania

Pełny opis:

Wykłady

Historia inseminacji lisów. Korzyści płynące z zastosowania inseminacji Przepisy prawne dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt

Budowa anatomiczna i histologiczna układu rozrodczego lisów i królików

Topografia układu rozrodczego samiczego lisów polarnych i pospolitych (Fermy lisów)

Pomieszczenie i sprzęt w procesie unasieniania lisów polarnych i pospolitych

Dezynfekcja pomieszczeń oraz konserwacja sprzętu

Przepisy prawne dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt

Choroby zakaźne i zaraźliwe występujące u zwierząt futerkowych, zapobieganie..

Ważniejsze choroby inwazyjne i grzybicze. Środki zapobiegające szerzeniu się chorób inwazyjnych, odrobaczanie zwierząt, dewastacja pasożytów w środowisku zewnętrznym

Realizowane efekty uczenia się

UZF_W04, UZF_W09, UZF_W10, UZF_W14,, UZF_K01, UZF_K07,

Ćwiczenia

Zasadnicze czynności procesu unasieniania. Ustalenie optymalnego momentu unasieniania samic Rygory przy stosowaniu detektora rui

Pobieranie nasienia od samców lisów hodowlanych: Wybór samca. Technika pobierania nasienia Ocena nasienia.

Pobieranie i ocena nasienia od samców królików (Ferma królików)

Konserwacja nasienia lisów i królików.

Rozrzedzalniki i rozcieńczanie nasienia lisów Rozrzedzanie nasienia królików

Technika inseminacji lisic i królic

Ćwiczenia praktyczne na fermach zwierząt futerkowych mięsożernych (lisy)

Ćwiczenia praktyczne na fermach zwierząt futerkowych roślinożernych (króliki)

Realizowane efekty uczenia się

UZF_WO4, UZF_WO15, UZF_UO1, UZF_UO3, UZF_UO9, UZF_K05

Literatura:

Podstawowa

Gliński Z., Kostro K. (red.). Podstawy hodowli lisów i norek. Profilaktyka i zwalczanie chorób futerkowych. Wyd. PWRiL Warszawa,2002

Kostro K., Gliński K. Choroby królików. Podstawy chowu. PWRiL, Warszawa 2004.

Kuźniewicz J. , Filistowicz A.: Chów i hodowla zwierząt futerkowych. .Wyd. AR Wrocław 1999

Uzupełniająca

Barabasz B.: Szynszyle -hodowla i użytkowanie. Wyd. PWRiL Warszawa 2001.

Jarosz S.:. Hodowla zwierząt futerkowych. Wyd. PWN, Warszawa 1993.

Lisiecki A., Sławoń J. Hodowla norek Wyd. .PWRiL Warszawa 1980

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

Opisuje i rozróżnia różnice w budowie układów płciowych samic i samców zwierząt futerkowych, zna fizjologiczne podstawy rozrodu zwierząt Zna zasady żywienia zwierząt futerkowych w poszczególnych fazach cyklu płciowego Posiada znajomość i zasady hodowli fermowych lisów oraz królików. Charakteryzuje czynniki wpływające na efektywność rozrodu i odchowu zwierząt futerkowych Zna korzyści i zagrożenia wynikające z hodowli fermowej zwierząt futerkowych dla środowiska

Umiejętności - potrafi:

Opisuje budowę i funkcjonowanie narządów układu rozrodczego i dokrewnego oraz ich wpływ na zachowanie płciowe i instynkt macierzyński zwierząt

Potrafi dobrać i wykorzystać odpowiednią metody oceny i doboru zwierząt futerkowych

Potrafi ocenić możliwości wykorzystania metod biotechnologicznych w rozrodzie zwierząt futerkowych

Potrafi projektować odpowiednie pomieszczenia do utrzymania dla hodowlanych zwierząt futerkowych

Potrafi rozpoznać stan zdrowia samic i samców stada reprodukcyjnych

Potrafi opracować programy profilaktyczne podczas pozyskiwania nasienia i zabiegu unasieniania

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

Wykazują aktywność w upowszechnianiu metod wspomaganego rozrodu

Ma świadomość odpowiedzialności za dobrostan zwierząt fermowych

Potrafi powiązać najnowsze osiągnięcia nauki z hodowlą fermową

Potrafi zadbać o bezpieczeństwo własne oraz osób obecnych podczas wykonywa niania zabiegów unasieniania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej, , na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%

Zaliczenie w formie ustnej prezentacji opisującej najważniejszych zagrożeń na fermach zwierząt futerkowych. udział oceny z zaliczenia ćwiczeńw ocenie końcowej wynosi 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Niedbała, Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska, Piotr Niedbała, Olga Szeleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Piotr Niedbała, Olga Szeleszczuk, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)