Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia w rozrodzie zwierząt futerkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.BRZF9.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w rozrodzie zwierząt futerkowych
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologicznymi podstawami regulacji funkcji rozrodczych monoestralnych i poliestralnych hodowlanych oraz domowych przedstawicieli Canidae i Rodentia. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe metody biotechniczne (kriokonserwacja gamet i zarodków, sztuczne unasienianie) oraz możliwości ich praktycznego zastosowania w hodowli zwierząt futerkowych

Pełny opis:

Biotechnologia w hodowli i chowie zwierząt futerkowych – przeszłość, stan obecny i przyszłość

Stan i perspektywy chowu i hodowli zwierząt futerkowych w Polsce i na świecie. Zwierzęta futerkowe w domu

Środowiskowe i genetyczne czynniki warunkujące płodność i plenność samic zwierząt fermowych i domowych

Specyfika rozrodu fermowych i domowych przedstawicieli psowatych, łasicowatych, gryzoni i zajęczaków.

Metody określania fazy cyklu płciowego oraz terminu krycia i unasieniania samic hodowlanych i domowych Zajęcia praktyczne

Synchronizacja i regulacja cyklu płciowego u domowych i fermowych psowatych i łasicowatych, gryzoni i królików

Biologia i kriokonserwacja nasienia fermowych i domowych psowatych, gryzoni i królików

Unasienianie samic chowu i hodowli zwierząt futerkowych (Zajęcia praktyczne) .

Realizowane efekty uczenia się

BRZ_W04, BRZ_W09, BRZ_W10, BRZ_W14,, BRZ_K01, BRZ_K07,

Literatura:

Literatura

Podstaqwowa

Farstad W. Periovulatory endocrinology, oocyte maturation, fertilization and fertility in the female blue fox (Alopex lagopus), NVC, Oslo, 1993.

Kużniewicz J., Filistowicz A., Hodowla zwierząt futerkowych. Wydawnictwa Wyd. AR Wrocław, 1999,

Tausen A-H., Valtonen M., Reproduction in carnivorous fur bearing animals. Nordiska Jordbuksforskkares Forening, NIF-Utredning /Raport nr 75, 1992

Uzupełniająca

Kuźniewicz J. , Filistowicz A.: Chów i hodowla zwierząt futerkowych. .Wyd. AR Wrocław 1999

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie

podstawowe pojęcia z zakresu doświadczeń biotechnologii

w stopniu zaawansowywanym zna zasady żywienia zwierząt futerkowych w poszczególnych fazach cyklu płciowego

zasady hodowli fermowych mięsożernych i roślinożernych zwierząt futerkowych

potrzebę wykorzystywania metod biotechnologicznych do ochrony zasobów genetycznych o

raz potrafi dokonać wyboru biotechnik rozrodu wspomaganego do wspomagania procesów rozrodczych na fermach zwierząt

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

wykazać wpływ zastosowanych metod biotechnologicznych na zachowanie płciowe i instynkt macierzyński zwierząt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

ukierunkowanego doskonalenia metod wspomaganego rozrodu u fermowych Canidae Mustelidea i Rodentia

tworzenia odpowiednich warunków zapewniających utrzymanie zdrowia i dobrostanui zwierzętom fermowym

powiązania zastosowania najnowszych osiągnięć biotechnologii i bioinżynierii z hodowlą fermową

działań, których celem jest dbałość o bezpieczeństwo własne oraz osób obecnych podczas wykonywa niania zabiegów unasieniania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Piotr Niedbała, Olga Szeleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.