Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.BIOKO.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z strukturą komórek roślinnych i zwierzęcych jako podstawowej jednostki budowy organizmów wielokomórkowych, przystosowanych do pełnienia wysoko wyspecjalizowanych funkcji. Struktury komórkowe będą omawiane na poziomie mikroskopii świetlnej i elektronowej z uwzględnieniem nowoczesnych technik stosowanych do analizy procesów życiowych zachodzących w komórce.

Pełny opis:

WYKŁADY

1.) Teoria komórkowa, komórki pro- i eukariotyczne, porównanie komórek roślinnych zwierzęcych. Skład chemiczny komórek. Cytoplazma podstawowa - 2 godz.

2.) Klasyfikacja składników komórki: błony plazmatyczne, transport przez błony, specjalizacja i wytwory błony komórkowej, połączenie międzykomórkowe – 2 godz.

3.) Przedziały wewnątrzkomórkowe i transport pęcherzykowy, transport białek. Mitochondria – przekształcanie energii, struktury Golgiego, układ endosomowo-lizosomowy, peroksysomy - 2 godz.

4.) Cytoszkielet, sygnalizacja międzykomórkowa - 2 godz.

5.) Jądro komórkowe – budowa, jądro w cyklu komórkowym, kontrolo cyklu komórkowego; plastydy – budowa i rodzaje; fotosynteza - 2 godz.

6.) Magazynowanie pokarmu u roślin i zwierząt, powstawanie, akumulacja w komórkach i tkankach; wakuola – powstawanie i funkcje - 2 godz.

7.) Ściana komórkowa, modyfikacje, funkcje; powstawanie tkanek roślinnych. Komórki o specjalnych funkcjach. Gametogeneza u roślin - 2 godz.

8.) Programowana śmierć komórki - 1 godz.

ĆWICZENIA

1.)Mikroskopia świetlna:

• historia mikroskopii

• budowa mikroskopu świetlnego

• rodzaje mikroskopów

• zasada działania

• mikroskopy konfokalne

2.)Techniki wykonywania preparatów cytologicznych z materiału zwierzęcego

• pobranie materiału

• mrożenie w ciekłym azocie

• utrwalenie i przechowywanie materiału

• barwienie przyżyciowe preparatów mrożeniowych

3.)Wykrywanie materiałów zapasowych w komórkach zwierzęcych

• tłuszcze

• węglowodany

4.)Analiza komórek zwierzęcych budujących tkanki:

• komórki tkanki nabłonkowe

• komórki tkanki łącznej

5.)Analiza komórek zwierzęcych budujących tkanki:

• komórki tkanki mięśniowej

• komórki tkanki nerwowej i glejowej

6.)Oogeneza

• ultrastruktura komórki jajowej

• analiza faz rozwoju komórek jajowych w preparatach mikroskopowych jajnika szczura, świni oraz krowy

• analiza faz rozwoju komórek jajowych w preparatach makro i mikroskopowych jajnika kury

7.)Spermatogeneza

• ultrastruktura plemnika

• analiza faz rozwoju plemników w preparatach mikroskopowych kanalików nasiennych krętych szczura oraz buhaja

• obserwacje mikroskopowe ruchu plemników w nasieniu tryka i ogiera

8.)Identyfikacja organelli i struktur subkomórkowych na podstawie elektronogramów komórek zwierzęcych

9.)Sposoby wykonywania preparatów z materiału roślinnego. Komórki roślinne żywe i martwe

• barwienie przyżyciowe organelli komórkowych

• barwienie celulozowej ściany komórkowej

• modyfikacje ścian komórkowych (lignifikacja, suberyfikacja, kutynizacja, mineralizacja, śluzowacenie) i reakcje barwne na ich wykrywanie

10.)Materiały zapasowe w komórkach roślinnych, miejsca ich gromadzenia oraz metody wykrywania

• węglowodany

• białka

• tłuszcze

11.)Izolacja wybranych organelli komórkowych

• frakcjonowanie w gradiencie sacharozy struktur subkomórkowych: jądra, plastydy

12.)Wakuola – skład soku komórkowego

• inulina

• barwniki soku komórkowego

• kryształy

• plazmoliza

13.)Podziały mitotyczny i mejotyczny; mikro- i makrosporogeneza

14.)Mikroskopia elektronowa

15.)Techniki roślinnych kultur in vitro

- prowadzenie i zasady prac sterylnych

- wybór organów i tkanek do mikrorozmnażania

- kultury kalusa, protoplastów, mikrospor

Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

1. Kłuszrjko-Stefanowicz L. Cytobiochemia, PWN Warszawa

2. Alberts B., Bray D. Podstawy biologii komórki, PWN Warszawa, 1999

3. Woźny A., Michejda J., Ratajczak L. Podstawy biologii komórki roślinnej, UAM, 2000

4. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN, Warszawa, 2003

5. Podstawy Biologii Komórki Roślinnej - praca zbiorowa pod red. A. Woźnego, J. Machejdy i L. Ratajczaka, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań

6. Biologia Komórki Roślinnej - t. I Strultura i T. II Funkcja - praca zbiorowa pod red. P. Wojtaszka, A. Woźnego i L. Ratajczaka, PWN, Warszawa

7. Skrypt AR Kraków - Botanika teoria i ćwiczenia - praca zbiorowa (część dotyczaca cytologii).

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Opisuje i definiuje problematykę badawczą i techniki stosowane w cytologii

- Opisuje budowę i pochodzenie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

- Wyjaśnia budowę i funkcjonowanie poszczególnych organelli komórkowych

- Objaśnia procesy metaboliczne zachodzące w komórce oraz mechanizm regulacji cyklu komórkowego

- Charakteryzuje procesy związane z podziałem mitotycznym i mejotycznym jądra komórkowego

Umiejętności

- Obsługuje mikroskop optyczny, rozwiązuje proste problemy z jego funkcjonowaniem

- Sporządza preparaty cytologiczne i histologiczne różnymi technikami z różnorodnego materiału roślinnego i zwierzęcego, a także przeprowadza ich interpretację

- Interpretuje wyniki analiz cytologicznych oraz elektronogramy

- Rozpoznaje i interpretuje komórki roślinne i zwierzęce budujące tkanki

- Wykorzystuje podstawy technik mikroskopii elektronowej w badaniach cytologicznych

Kompetencje społeczne

- Potrafi współpracować w ramach małego zespołu

- Posiada świadomość odpowiedzialności i ryzyka stosowania odczynników chemicznych w analityce laboratoryjnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)