Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia i hodowla zwierząt futerkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.BHZF9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia i hodowla zwierząt futerkowych
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach zajęć omówione zostaną warunki życia i formy zachowań zwierząt futerkowych w ich naturalnym środowisku i w warunkach fermowych. Przedstawione będą grupy zwierząt, z których wywodzą się hodowlane zwierzęta futerkowe. Studenci poznają również innych przedstawicieli rodziny Canidae, Mustelidae oraz rzędu Rodentia. Omówiony zostanie behawior zwierząt futerkowych, ich rozród w warunkach naturalnych i fermowych. Omówione zostaną przystosowania ssaków do trybu życia i adaptacja gatunków obcych do ekosystemów Polski. Studenci nauczą się rozpoznawać skóry różnych gatunków zwierząt oraz oceniać cechy jakościowe okrywy włosowej i wpływające na nie czynniki. Zapoznają się z zapotrzebowaniem pokarmowym zwierząt w warunkach naturalnych i fermowych. Studenci zdobędą wiedzę pozwalającą rozpoznawać gatunki, orientować się w ich przynależności systematycznej, preferencjach pokarmowych, siedliskowych oraz areale występowania, rozpoznać je i ich ślady w środowisku naturalnym.

Pełny opis:

WYKŁADY

Gospodarcze znaczenie hodowli zw. futerkowych.

Wolno żyjące i hodowlane gatunki zwierząt futerkowych.

Charakterystyka odmian barwnych.

Mięsożerne gatunki zwierząt futerkowych.

Roślinożerne gatunki zwierząt futerkowych.

Strategie pokarmowe i specyfika trawienia roślinożernych i mięsożernych zw. futerkowych.

Czynniki wpływające na rozród zwierząt futerkowych.

Metody Biotechnologiczne wspomagające rozród zwierząt futerkowych.

Adaptacje zwierząt futerkowych do ziemnowodnego trybu życia.

Zwierzęta futerkowe – gatunki obce i „inwazyjne”.

Egzotyczne zw. futerkowe. Ćwiczenia terenowe (ZOO Kraków)

Organizacja hodowli królików. Ćwiczenia terenowe (IZ-PIB Balice).

Organizacja hodowli nutrii. Ćwiczenia terenowe (CBiE Rząska).

Choroby zwierząt futerkowych.

Ekologiczna rola ferm. Dobrostan na fermach zwierząt futerkowych.

Zaliczenie przedmiotu (test zaliczeniowy z wykładów i ćwiczeń).

ĆWICZENIA

Budowa włosa i skóry. Struktura i cechy okrywy włosowej.

Ocena i rozpoznawanie skór zwierząt futerkowych.

Genetyczne podstawy dziedziczenia barwy okrywy włosowej.

Charakterystyka rodzin Canidae i Mustelidae.

Charakterystyka gryzoni i zajęczaków.

Preferencje pokarmowe i specyfika trawienia zw. roślinożernych

Preferencje pokarmowe i specyfika trawienia zw. mięsożernych

Specyfika rozrodu mięsożernych zwierząt futerkowych.

Specyfika rozrodu roślinożernych zwierząt futerkowych.

Rozpoznawanie śladów popularnych gatunków zwierząt futerkowych w terenie (Puszcza Dulowska lub Dol. Potoku Rudno).

Egzotyczne zw. futerkowe (ZOO Kraków).

Organizacja hodowli królików (IZ-PIB Balice).

Organizacja hodowli nutrii (CBiE Rząska).

Ochrona zdrowia zwierząt futerkowych.

Za i przeciw hodowli zwierząt futerkowych - panel dyskusyjny.

Zaliczenie przedmiotu (test zaliczeniowy z wykładów i ćwiczeń)

Literatura:

Podstawowa

1. Kuźniewicz J., Filistowicz A. Chów i hodowla zwierząt futerkowych, wyd. AR Wrocław, 1999.

2. Kaleta T.: Zachowanie się zwierząt. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2003

Uzupełniająca

1. Kuźniewicz J.: Dzikie psy. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 2004

2. Okarma H., Tomek A.: Łowiectwo. Wyd. H2O, 2008.

3. Sillero-Zubiri C., Hoffmann M., Macdonald D. W. Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Potrafi nazwać i rozróżnić dziko żyjące i hodowlane gatunki zwierząt futerkowych oraz wytłumaczyć ich rolę w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka.

Student jest w stanie scharakteryzować budowę włosa i skóry, objaśnić jej strukturę oraz zdefiniować cechy okrywy włosowej.

Potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na rozród zwierząt futerkowych oraz ich zapotrzebowanie pokarmowe w warunkach naturalnych i hodowlanych. Student jest w stanie opisać różne wzorce behawioralne zwierząt futerkowych w środowisku naturalnym i fermowym z uwzględnieniem zachowań świadczących o zachwianym dobrostanie.

Student jest w stanie wytłumaczyć rolę jaką odgrywają gatunki obce w nowym ekosystemie oraz scharakteryzować przystosowania zwierząt futerkowych do różnych warunków siedliskowych.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Potrafi oceniać i rozpoznawać skóry różnych gatunków zwierząt futerkowych oraz szacować prawdopodobieństwo dziedziczenia barwy okrywy włosowej w różnych wariantach kojarzenia osobników o różnym genotypie.

Student umie przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą niewielkiego obszaru pod kątem występowania w nim pospolitych gatunków zwierząt futerkowych, rozpoznać ich ślady i sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

Student umie ocenić preferencje i zapotrzebowanie pokarmowe zwierząt futerkowych w środowisku naturalnym i warunkach fermowych. Potrafi planować rozród zwierząt futerkowych uwzględniając specyfikę gatunkową. Potrafi dbać o zdrowie zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych

Student potrafi analizować i oceniać warunki utrzymania zwierząt futerkowych na fermach i ogrodach zoologicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Student potrafi pracować zespołowo przyjmując różne role w grupie, jest świadom odpowiedzialności za efekt pracy zespołu.

Student formułuje opinie na temat roli zwierząt futerkowych w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka ze szczególnym uwzględnieniem hodowli fermowej. Samodzielnie wyszukuje informacji pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W trakcie zajęć terenowych potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, w razie konieczności udziela współuczestnikom zajęć pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach i ćwiczeniach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 75%.

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i przygotować sprawozdanie z inwentaryzacji przyrodniczej 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Łapiński, Piotr Niedbała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)