Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia porównawcza zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.APZ9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia porównawcza zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Etapy rozwoju anatomii porównawczej na tle postępów badań anatomicznych, podstawowe pojęcia, działy anatomii, jej związek z innymi dyscyplinami nauk biologicznych. Układ motoryczny zwierząt: budowa szkieletu i topografia mięśni. Zmienność morfologiczna czaszki i uzębienia. Budowa anatomiczna i różnice gatunkowe wybranych układów zwierząt domowych: pokrycie ciała, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ pokarmowy, oddechowy, krwionośny, dokrewny, wydalniczy i rozrodczy.

Ćwiczenia praktyczne w Sali anatomicznej, zakładach doświadczalnych, przychodniach weterynaryjnych i ubojniach.

Liczba studentów ograniczona do 30 osób. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotów: Anatomii funkcjonalna

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Osie, płaszczyzny i okolice ciała kręgowców i człowieka. Określanie położenia najważniejszych narządów w jamach ciała zwierząt.

2. Powłoka wspólna i jej przydatki. Tkanka podskórna, skóra właściwa, naskórek i jego wytwory. Gruczoł mlekowy ssaków domowych.

3. Czaszka jako całość, różnice gatunkowe, płciowe oraz związane z wiekiem

4. Układ ruchu: ogólna budowa i podziały, właściwości,

5. Ogólna budowa i podział narządów wewnętrznych, ich umiejscowienie w jamach ciała

6. Układ krwionośny i chłonny: narządy i ich funkcje, budowa anatomiczna cechy gatunkowe. Budowa węzłów chłonnych i naczyń chłonnych; funkcje układu limfatycznego

7. Morfologia mózgu kręgowców-podział, właściwości strukturalne i funkcjonalne

8. Anatomia topograficzna w badaniach RTG i USG

Realizowane efekty kształcenia

H.ZAZ.APZ9.SL.HBIOY_W09, H.ZAZ.APZ9.SL.HBIOY_W12, H.ZAZ.APZ9.SL.HBIOY _W05, H.ZAZ.APZ9.SL.HBIOY _W13 H.ZAZ.APZ9.SL.HBIOY _K02, H.ZAZ.APZ9.SL.HBIOY _K04

ĆWICZENIA

1 Wprowadzenie do ćwiczeń. Zasady BHP w sali prosektoryjnej. Podstawowe zasady prowadzenia egzenteracji/sekcji drobnych kręgowców.

2 Systematyka i ogólna charakterystyka gryzoni. Budowa zewnętrzna i wewnętrzna szynszyli fermowej. Opis sekcji

3 Ogólna charakterystyka i budowa zewnętrzna szynszyli. Egzenteracja szynszyli

4 Anatomia porównawcza wybranych gatunków ryb

5 Powłoka wspólna i narządy wewnętrzne psowatych i kotowatych

6 Systematyka i ogólna charakterystyka budowy ptaków. Budowa zewnętrzna i opis sekcji wybranych przedstawicieli ptaków.

7 Systematyka i ogólna charakterystyka oraz anatomia porównawcza różnych grup węzy

8 Wybrane zagadnienia z anatomii doświadczalnej. Lokalizacja dużych naczyń krwionośnych. Miejsca typowe badania tętna, pobierania krwi i wkłuć dożylnych i dotętniczych. Budowa ściany jamy brzusznej –miejsca wkłuć dootrzewnowych. Typowe dojścia do wybranych narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

Realizowane efekty kształcenia

H.ZAZ.APZ9.SL.HBIOY U08, H.ZAZ.APZ9.SL.HBIOY U09, H.ZAZ.APZ9.SL.HBIOY _U12, H.ZAZ.APZ9.SL.HBIOY _U13, , H.ZAZ.APZ9.SL.HBIOY K01, H.ZAZ.APZ9.SL.HBIOY _K07

Literatura:

Harkness and Wagner: Biology and medicine of rabbits and rodents., Wiley-Blackwell, 2010

Jasiński A., Zootomia kręgowców. PWN, Warszawa, 1984

Popesco P., Atlas anatomii topograficznej zwierząt, PWRiL, Warszawa, 2008.

Kόnig H.E., Liebech H-G., Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka, 2008.

Kobryń F., Kobryńczuk K. Kompendium anatomii topograficznej, Wydawnictwo SGGW, 2001.

Milart Z., Anatomia topograficzna zwierząt domowych., PWRiL

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje gatunkowe różnice w budowie poszczególnych układów i narządów u wybranych przedstawicieli ssaków i ptaków.

Potrafi prawidłowo nazwać i określić położenie podstawowych elementów anatomicznych w okolicach ciała człowieka

Zna podstawowe mianownictwo anatomiczne

Opisuje zmiany ewolucyjne budowy anatomicznej różnych grup kręgowców

Umiejętności

Poznaje techniki preparatyki i egzenteracji małych kręgowców .

Potrafi wykazać różnice w budowie i położeniu najważniejszych narządów i układów u wybranych przedstawicieli kręgowców.

Rozumie ewolucyjne przystosowanie budowy i funkcji układów i narządów u wybranych zwierząt a ich trybem życia.

Wyszukuje literaturę naukową potrzebną do poszerzenia zdobytej podczas zajęć wiedzy dotyczącej budowy i funkcji organizmów zwierzęcych

Kompetencje społeczne

Wykazuje postawę dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych

Rozumie konieczność przestrzegania przepisów BHP w trakcie preparatyki zwierząt

Prezentuje postawę humanitarnego traktowania wszystkich istot żywych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie ustnej – student odpowiada na 4 pytania obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 3 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski, Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski, Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Anna Grzesiakowska, Ewa Łuszczek-Trojnar, Artur Osikowski, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)