Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.AMM9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Obraz anatomiczny i histologiczny narządów płciowych samców i samic ssaków oraz ptaków domowych. U samic przedstawiona zostanie budowa anatomiczna i histologiczna jajników z uwzględnieniem oogenezy i funkcji hormonalnej (pęcherzyki jajnikowe dojrzałe i ciałko żółte), jajowodów, macicy, pochwy, przedsionka i zewnętrznych narządów płciowych. U samców studenci zapoznają się z różnicami gatunkowymi w budowie i funkcji jąder, najądrzy, gruczołów płciowych dodatkowych oraz cewki moczowo-płciowej.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Mejoza i mitoza. Oogeneza, Komórka jajowa, budowa makroskopowa i mikroskopowa jajnika, pęcherzyki jajnikowe, ciałka żółte

2. Plemnik, spermatogeneza, budowa makroskopowa i mikroskopowa jąder, najądrzy, gruczołów płciowych dodatkowych samców.

3. Zmiany strukturalne i czynnościowe układu rozrodczego w cyklu płciowym u samic zwierząt hodowlanych i drobnych ssaków domowych .

4. Zapłodnienie oraz rozwój zarodkowy ssaków

5. Błony płodowe, łożysko, krążenie płodowe u ssaków.

6. Gruczoł mlekowy u samic zwierząt gospodarskich i domowych. budowa makroskopowa i mikroskopowa.

7. Narządy rozrodcze kury i koguta. Owogeneza oraz spermatogeneza u ptaków domowych i ozdobnych.

8. Gruczoły dokrewne ssaków i ptaków .

Realizowane efekty kształcenia

H.ZAZ.ALT9.SL.HBIOY_W09, H.ZAZ.ALT9.SL.HBIOY _W12, H.ZAZ.ALT9.SL.HBIOY _W05, H.ZAZ.ALT9.SL.HBIOY _W13 H.ZAZ.ALT9.SL.HBIOY _K02, H.ZAZ.ALT9.SL.HBIOY _K04

ĆWICZENIA

1 Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego gryzoni - egzenteracja i preparaty histologiczne jajnika, jajowodu, macicy, pochwy

2 Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego królików - egzenteracja i preparaty histologiczne jajnika, jajowodu, macicy, pochwy

3 Budowa makroskopowa i mikroskopowa układów rozrodczych gadów i gadów – egzenteracja

4 Anatomia makroskopowa i mikroskopowa narządów rozrodczych samic i samców zwierząt domowych. Preparaty mokre i histologiczne

5 Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego psowatych domowych i fermowych - egzenteracja i preparaty histologiczne

6 Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego ptaków

7 Błony płodowe. Łożysko ssaków - 1 godz.

8 Budowa makroskopowa I mikroskopowa układu rozrodczego człowieka

Realizowane efekty kształcenia

H.ZAZ.ALT9.SL.HBIOY _ U08, H.ZAZ.ALT9.SL.HBIOY_ U09, H.ZAZ.ALT9.SL.HBIOY _U12, H.ZAZ.ALT9.SL.HBIOY _U13, , H.ZAZ.ALT9.SL.HBIOY _ K01, H.ZAZ.ALT9.SL.HBIOY _K07

Literatura:

Bielańska - Osuchowska Z., Embriologia zwierząt, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa

Bielańska-Osuchowska Z., 2004. Zarys organogenezy. Wydawnictwa naukowe PWN, Warszawa.

Konig H.E., Liebech H-G., 2008. Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka. Poznań.

Kobryń H., Kobryńczuk F., 2004. Anatomia zwierząt tom III, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F., 2001. Anatomia zwierząt tom I., Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Krysiak K., Świeżyński K.,2001. Anatomia zwierząt tom II, Wydawnictwa naukowe PWN, Warszawa.

Kuryszko J., Zarzycki J., 2000. Histologia zwierząt, PWRiL. Warszawa.

Zarzycki J., Histologia zwierząt domowych i człowieka PWRiL, Warszawa.

Strzeżek J., Krzymowski T., (red.). 2007. Biologia rozrodu zwierząt Tom I i II, Wyd. Uniw. Warm-Maz.,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi scharakteryzować przebieg procesów podziału i wzrostu komórek płciowych

Objaśnia zmiany zachodzące w budowie i funkcji narządów płciowych w cyklu płciowym

Posiada podstawową wiedze o rozwoju płodowym i pozapłodowym wybranych kręgowców

Umiejętności

Dysponując wiedza o budowie i strukturze układów rozrodczych domowych i laboratoryjnych kręgowców.

Dobierać podstawowe biotechniki rozrodu wybranych kręgowców.

Potrafi rozpoznać gatunek i opisać makroskopowe i mikroskopowe zmiany funkcjonalne zachodzące w układach rozrodczych kręgowców.

Znać podstawowe biotechniki wykorzystywane w komercyjnym chowie ważniejszych gatunkach fermowych i amatorskich.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywną postawę w zakresie poszerzania swojej zdobytej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania organizmów zwierzęcych

Jest otwarty na współpracę zespołową i odpowiedzialny za wyniki własnej pracy

Jest świadomy możliwego zagrożenia podczas prowadzenia badań i potrafi zastosować środki zabezpieczające zespół

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie ustnej – student przygotowuje prezentację i odpowiada na 3 pytania obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 2 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk, Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk, Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)