Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia i histologia układów rozrodczych zwierząt domowych i laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia i histologia układów rozrodczych zwierząt domowych i laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Budowa anatomiczna oraz struktura histologiczna narządów i gruczołów płciowych samic i samców zwierząt domowych i laboratoryjnych, ptaków oraz zwierząt laboratoryjnych. Rozwojowe i sezonowe zmiany w budowie i funkcji narządów rozrodczych z uwzględnieniem ich zmian w cyklu płciowym. Przebieg spermatogenezy i steroidogenezy, folikulogenezy i oogenezy oraz owulacji, zapłodnienie i wczesne etapy rozwoju zarodkowego, embriogenezy i ciąży u zwierząt domowych. Opanowanie anatomicznych podstaw wspomaganego procesami biotechnologicznymi rozrodu zwierząt domowych i laboratoryjnych.

Pełny opis:

Wykłady

Budowa makroskopowa jajnika. Oogeneza, folikulogeneza, ciałko żółte Komórka jajowa

Plemnik, spermatogeneza, budowa makroskopowa i mikroskopowa jąder, najądrzy, gruczołów płciowych dodatkowych.

Zmiany strukturalne i czynnościowe układu rozrodczego w cyklu płciowym u monoestrycznych i poliestrycznych zwierząt domowych oraz laboratoryjnych

Zapłodnienie oraz wczesne etapy rozwoju zarodka oraz płodu (bruzdkowanie, gastrulacja oraz organogeneza)

Splanchnologia, pojęcie i podział otrzewnej, stosunki otrzewnowe w jamie brzuszne, jama brzuszna a jama otrzewnowa, krezka, więzadło. Rozwój i położenie płodu podczas przebiegu ciąży (Film)

Błony płodowe, łożysko oraz krążenie płodowe u ssaków

Gruczoł mlekowy u samic zwierząt domowych oraz laboratoryjnych - budowa makroskopowa i mikroskopowa

Narządy rozrodcze kury i koguta. Oogeneza i spermatogeneza u ptaków domowych oraz ozdobnych

Gruczoły dokrewne ssaków i ptaków.

Realizowane efekty uczenia się

8. Gruczoły dokrewne ssaków i ptaków..

Realizowane efekty kształcenia H.RAZ.AHUR9

H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBY_W03, H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBY_W06, H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBY _W05, H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBY_W17, H.RAZ.AHUR9.HZOBY _K01, H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBY _K02, H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBY _K05, H.RAZ.AHUR9I.HZOBY _K07

Ćwiczenia Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego krowy i buhaja

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego ogiera i klaczy

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego psa i suki

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego kotki i kocura

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego gryzoni

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego zajęczaków

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego zwierząt domowych i laboratoryjnych - egzenteracja i preparaty histologiczne

Zaliczenia

Realizowane efekty kształcenia

H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBY _U02, H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBY _U05, H.RAZ.AHUR99.SI.HZOBY _U04 H.RAZ.AHUR99.SI.HZOBY _U07, H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBY_U11,

H.RAZ.AHUR9.HZOBY _K01, H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBY _K02, H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBY _K05, H.RAZ.AHUR9I.HZOBY _K07

Literatura:

BPodstawowa:

Przespolewska H. i wsp.. Zarys anatomii zwierząt domowych. Wieś jutra, Warszawa Konig H.E., Liebech H-G., Anatomia zwierząt domowych. Galaktyka. Poznań. Kuryszko J., Zarzycki J., 2000. Histologia zwierząt, PWRiL. Warszawa

Bielańska – Osuchowska Z., Tischner M.,2016. Plemnik ssaka. Niezwykła komórka. Wydawnictwo UR w Krakowi,

Uzupełniająca:

Krysiak K., Świeżyński K., Anatomia zwierząt tom II, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Kobryń H., Kobryńczuk F., Anatomia zwierząt tom III, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada podstawową wiedzą o budowie komórek, tkanek i narządów układów rozrodczych zwierząt domowych i wolno żyjących młodych oraz dojrzałych płciowo

Ma ogólną wiedzę aby scharakteryzować mechanizmy zmian w układzie rozrodczym zwierząt i powiązać z ich użytkowością rozpłodową

Rozróżnia i nazywa różnice w budowie makro i mikroskopowej układów rozrodczych samic i samców zwierząt hodowlanych i laboratoryjnych

Potrafi scharakteryzować gatunkowe cechy budowy i funkcji układu rozrodczego przydatne przy stosowaniu technik wspomaganego rozrodu.

Potrafi wskazać przydatność zwierząt do badań z zakresu bioinżynierii rozrodu

Umiejętności

Posiada umiejętność wyszukiwania piśmiennictwa analizujące zmiany morfologiczne i strukturalne zachodzące w komórkach i tkankach układu rozrodczego u poszczególnych gatunków

Potrafi rozróżniać i izolować na podstawie zmian morfologiczno-histologicznych układów rozrodczych

Potrafi sformować przebieg rozwoju komórek rozrodczych oraz etapów rozwoju płodowego i pozapłodowego narządów rozrodczych

Potrafi ocenić wpływ metod wspomaganego rozrodu na zmiany w narządach płciowych samic i samców zachodzące podczas tego procesu

Określa i interpretuje zmiany w zewnętrznych narządach płciowych u zwierząt w procesie reprodukcji

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywna postawę w zdobywaniu i rozszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie budowy organizmów żywych

Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej i społecznej z zakresu technik i metod bioinżynierii rozrodu

Postępuje zgodnie z zasadami etyki w praktyce zawodowej i działaniach własnych

Jest wrażliwy na los zwierząt i środowisko naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej – student odpowiada na 4 pytania obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 3 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i kolokwia zaliczeniowe; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska, Marta Kuchta-Gładysz, Olga Szeleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Budowa anatomiczna oraz struktura histologiczna narządów i gruczołów płciowych samic i samców zwierząt domowych i laboratoryjnych, ptaków oraz zwierząt laboratoryjnych. Rozwojowe i sezonowe zmiany w budowie i funkcji narządów rozrodczych z uwzględnieniem ich zmian w cyklu płciowym. Przebieg spermatogenezy i steroidogenezy, folikulogenezy i oogenezy oraz owulacji, zapłodnienie i wczesne etapy rozwoju zarodkowego, embriogenezy i ciąży u zwierząt domowych. Opanowanie anatomicznych podstaw wspomaganego procesami biotechnologicznymi rozrodu zwierząt domowych i laboratoryjnych.

Pełny opis:

Wykłady:

Budowa makroskopowa jajnika. Oogeneza, folikulogeneza, ciałko żółte Komórka jajowa

Plemnik, spermatogeneza, budowa makroskopowa i mikroskopowa jąder, najądrzy, gruczołów płciowych dodatkowych.

Zmiany strukturalne i czynnościowe układu rozrodczego w cyklu płciowym u monoestrycznych i poliestrycznych zwierząt domowych oraz laboratoryjnych

Zapłodnienie oraz wczesne etapy rozwoju zarodka oraz płodu (bruzdkowanie, gastrulacja oraz organogeneza)

Splanchnologia, pojęcie i podział otrzewnej, stosunki otrzewnowe w jamie brzuszne, jama brzuszna a jama otrzewnowa, krezka, więzadło. Rozwój i położenie płodu podczas przebiegu ciąży (Film)

Błony płodowe, łożysko oraz krążenie płodowe u ssaków

Gruczoł mlekowy u samic zwierząt domowych oraz laboratoryjnych - budowa makroskopowa i mikroskopowa

Narządy rozrodcze kury i koguta. Oogeneza i spermatogeneza u ptaków domowych oraz ozdobnych

Gruczoły dokrewne ssaków i ptaków.

Ćwiczenia laboratoryjne.

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego krowy i buhaja

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego ogiera i klaczy

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego psa i suki

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego kotki i kocura

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego gryzoni

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego zajęczaków

Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego zwierząt domowych i laboratoryjnych - egzenteracja i preparaty histologiczne

Zaliczenia

Literatura:

Przespolewska H. i wsp.. Zarys anatomii zwierząt domowych. Wieś jutra, Warszawa Konig H.E., Liebech H-G., Anatomia zwierząt domowych. Galaktyka. Poznań. Kuryszko J., Zarzycki J.. Histologia zwierząt, PWRiL. Warszawa Bielańska – Osuchowska Z., Tischner M.,2016. Plemnik ssaka. Niezwykła komórka. Wydawnictwo UR w Krakowie,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzesiakowska, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska, Piotr Niedbała, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)