Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Unasienianie zwierząt futerkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.922XX.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Unasienianie zwierząt futerkowych
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Przygotowanie teoretyczne i praktyczne studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z metodami pozyskiwania i konserwacji nasienia oraz techniką unasieniania.

Efekty kształcenia Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do państwowego egzaminu inseminatora lisów/królików.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Historia inseminacji lisów. Korzyści płynące z zastosowania inseminacji Przepisy prawne dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt 2 godz.

2. Budowa anatomiczna i histologiczna układu rozrodczego lisów i królików 2 godz.

3. Topografia układu rozrodczego samiczego lisów polarnych i pospolitych (Fermy lisów) 2 godz.

4. Topografia układu rozrodczego samiczego lisów polarnych i pospolitych oraz królic (Fermy królików) 2 godz.

5. Pomieszczenie i sprzęt w procesie unasieniania lisów polarnych i pospolitych 3 godz.

6. Pomieszczenie i sprzęt w procesie unasieniania: królików 2 godz.

7. Dezynfekcja pomieszczeń oraz konserwacja sprzętu 2 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1. Zasadnicze czynności procesu unasieniania. Ustalenie optymalnego momentu unasieniania samic Rygory przy stosowaniu detektora rui 1 godz.

2. Pobieranie nasienia od samców lisów hodowlanych: Wybór samca. Technika pobierania nasienia Ocena nasienia 2 godz.

3. Pobieranie i ocena nasienia od samców królików (Ferma królików) 2 godz.

4. Konserwacja nasienia lisów i królików 2 godz.

5. Rozrzedzalniki i rozcieńczanie nasienia lisów Rozrzedzanie nasienia królików 2 godz.

6. Technika inseminacji lisic i królic 2 godz.

7. Ćwiczenia praktyczne na fermach lisów 2 godz.

8. Ćwiczenia praktyczne na fermie królików

Literatura:

Szeleszczuk O., Inseminacja hodowlanych lisów polarnych I pospolitych PODR, Boguchława, 2007.

K?nig H.E., Liebech H-G., Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka, 2008.

Farstad W. Periovulatory endocrinology, oocyte maturation, fertilization and fertility in the female blue fox (Alopex lagopus), NVC, Oslo, 1993.

Tausen A-H., Valtonen M., Reproduction in carnivorous fur bearing animals. Nordiska Jordbuksforskkares Forening, NIF-Utredning /Raport nr 75, 1992

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje i rozróżnia różnice w budowie układów płciowych samic i samców zwierząt futerkowych, zna fizjologiczne podstawy rozrodu zwierząt Zna zasady żywienia zwierząt futerkowych w poszczególnych fazach cyklu płciowego Posiada znajomość i zasady hodowli fermowych lisów oraz królików. Charakteryzuje czynniki wpływające na efektywność rozrodu i odchowu zwierząt futerkowych Zna korzyści i zagrożenia wynikające z hodowli fermowej zwierząt futerkowych dla środowiska

Umiejętności

Opisuje budowę i funkcjonowanie narządów układu rozrodczego i dokrewnego oraz ich wpływ na zachowanie płciowe i instynkt macierzyński zwierząt

Potrafi dobrać i wykorzystać odpowiednią metody oceny i doboru zwierząt futerkowych

Potrafi ocenić możliwości wykorzystania metod biotechnologicznych w rozrodzie zwierząt futerkowych

Potrafi projektować odpowiednie pomieszczenia do utrzymania dla hodowlanych zwierząt futerkowych

Potrafi rozpoznać stan zdrowia samic i samców stada reprodukcyjnych

Potrafi opracować programy profilaktyczne podczas pozyskiwania nasienia i zabiegu unasieniania

Kompetencje społeczne

Wykazują aktywność w upowszechnianiu metod wspomaganego rozrodu

Ma świadomość odpowiedzialności za dobrostan zwierząt fermowych

Potrafi powiązać najnowsze osiągnięcia nauki z hodowlą fermową

Potrafi zadbać o bezpieczeństwo własne oraz osób obecnych podczas wykonywa niania zabiegów unasieniania

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.