Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.PODT.SL.HZOBX.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student zapozna się z głównymi metodami biotechnologicznymi. Program obejmuje podstawy roślinnych kultur komórkowych i tkankowych in vitro, analizę zmienności na poziomie DNA i diagnostykę molekularną, genetycznie modyfikowane organizmy oraz ich wykorzystanie w badaniach i produkcji. Uwzględnione będą także aspekty społeczne, prawne i ekologiczne wykorzystania biotechnologii.

Pełny opis:

Wykłady

Wprowadzenie do biotechnologii, roślinne kultury in vitro i ich zastosowanie. Mikrorozmnażanie, kultury komórek i tkanek.

Kultury in vitro w kreowaniu zmienności genetycznej - zmienność somaklonalna, mieszańce form oddalonych, selekcja in vitro, mutageneza

Wykorzystanie metod biotechnologicznych w ochronie zasobów genowych roślin użytkowych, krioprezerwacja

Metody otrzymywania organizmów genetycznie modyfikowanych

Wykorzystanie odmian genetycznie modyfikowanych na świecie

Markery molekularne DNA, sposoby otrzymywania i interpretacji wyników

Wykorzystanie markerów molekularnych w diagnostyce, hodowli i do oceny zmienności genetycznej

Ćwiczenia

Izolacja DNA z tkanki roślinnej metodą CTAB

Elektroforeza pozioma w agarozie kwasów nukleinowych oraz ocena jakości preparatów DNA

Analiza polimorfizmu izoenzymów w żelach z octanu celulozy

Przygotowanie pożywek mineralnych i zakładanie kultur tkankowych in vitro

Mikrorozmnażanie w warunkach kultur in vitro

Literatura:

1.Malepszy S. (red.), 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

2. Biotechnologia. Kwartalnik, PAN

3. Głowacka B. (red.), 2007. Organizmy genetycznie zmodyfikowane. Materiały szkoleniowe. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

4. Michalik B. (red.) 2009. Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii, PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu biotechnologii

Rozróżnia podstawowe metody biotechnologiczne

Uzasadnia znaczenie wykorzystania metod biotechnologicznych

Umiejętności

Izoluje DNA z tkanek roślinnych

Przeprowadza elektroforezę DNA i izoenzymów

Prowadzi kultury tkankowe in vitro

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy o nowe technologie i przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości ich wykorzystania

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdziany cząstkowe, raport z ćwiczeń, egzamin testowy

na ocenę :

2,0 < 55%

3,0 : 55-60%

3,5: 61-70%

4,0: 71-80%

4,5: 81-90%

5,0: 91-100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)