Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.OIEPZ.SI.HZOHX.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza i ocena organizacji produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym oraz poznanie wskaźników i mierników analizy ekonomiczno-finansowej w gospodarstwie.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Organizacja gospodarstwa rolniczego 1 godz.

2.Warunki i czynniki produkcji zwierzęcej 1 godz.

3.Istota, zakres i rodzaje analizy produkcji zwierzęcej 1 godz.

4.Warunki, etapy, mierniki i wskaźniki analizy organizacji produkcji zwierzęcej 1 godz.

5.Gospodarka paszowa, jej podział w gospodarstwie rolniczym 1 godz.

6.Mierniki oceny produkcyjnej i ekonomicznej powierzchni paszowej

w gospodarstwie 1godz.

7.Istota i zakres bilansu majątkowego 1 godz.

8.Cele i treść rachunku ekonomicznego w produkcji zwierzęcej 1 godz.

9.Zależności pomiędzy relacją nakład-nakład, nakład- produkt, produkt-produkt 1 godz.

10.Mierniki i wskaźniki analizy finansowej i ekonomicznej w gospodarstwie

(rentowność, płynność, wypłacalność, efektywność) 1 godz.

11.Nakłady, koszty- pojęcia, różnice między nimi 1 godz.

12.Systematyka kosztów produkcji w gospodarstwie rolniczym 1 godz.

13.Metody obliczania kosztów produkcji zwierzęcej 1 godz.

14.Metody wyceny produktów obrotu wewnętrznego w gospodarstwie rolniczym 1 godz.

15.Zasady racjonalizacji produkcji zwierzęcej 1 godz.

Literatura:

1.Bednarski L.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. PWE, Wrocław, 1998

2. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa, 1986

3.Dowgiałło Z., Mondecki S.: Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej. PWN, Warszawa, 1983

4.Klepacki B.: Ekonomika i organizacja rolnictwa. PWN. Warszawa, 1999

5.Żmija J. i inni: Podstawy ekonomii rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej. Kraków, 1996

6.Żmija J. i inni: Zarządzanie i marketing w Agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską. Kraków, 2000;

7.Żmija J.: Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w regionie Małopolski. Kraków, 1999

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę z zakresu :

- podstawowych czynników produkcji i funkcji produkcji

- systematyki i analizy przychodów oraz kosztów produkcji

- oceny majątku gospodarstwa i siły roboczej

- oceny gospodarki paszowej

- sporządzenie obrotów stada

- planowanie organizacji porodukcjii ( programowanie liniowe)

- rachunku ekonomicznego (kalkulacje)

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia - kolokwium zaliczeniowe

wykłady- egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)