Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizacja produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MPZW3.SI.HZOHX.A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanizacja produkcji zwierzęcej
Jednostka: Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z techniką stosowaną w chowie zwierząt gospodarskich. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi technologiami i środkami technicznymi stosowanymi w chowie zwierząt, systemami zapewnienia właściwego mikroklimatu oraz jego wpływem na dobrostan zwierząt. Omawiane są metody usuwania odchodów zwierzęcych oraz możliwości ich magazynowania, z uwzględnieniem regulacji prawnych. Przedstawiane są również techniki i technologie pozyskiwania i konserwacji pasz objętościowych suchych i soczystych wysokiej jakości. Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z budową, eksploatacją i regulacjami maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej oraz wyposażeniem ferm w techniczne środki produkcji. Ponadto poprzez sporządzanie schematów technologicznych, nabywają umiejętności doboru maszyn do realizacji danej technologii, a także obliczania zużycia energii i poniesionych nakładów pracy w chowie zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady:

Mechanizacja produkcji trzody chlewnej

Mechanizacja produkcji bydła

Mechanizacja produkcji drobiu

Systemy doju i postępowanie z mlekiem po doju

Systemy mechanizacji usuwania i składowania odchodów zwierzęcych

Technologie produkcji i konserwacji objętościowych pasz suchych i soczystych

Systemy wentylacji i ogrzewania budynków inwentarskich

Dobrostan zwierząt w aspekcie czynników technicznych

Ćwiczenia laboratoryjne:

Maszyny i urządzenia do przygotowania pasz

Maszyny i urządzenia do zadawania pasz

Systemy pojenia zwierząt

Budowa i zasada działania dojarek - dojarki konwiowe i rurociągowe - hale udojowe

Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek

Elementy projektowania linii technologicznych przygotowania i zadawania pasz oraz usuwania i gromadzenia odchodów

Obliczanie zużycia energii i nakładów pracy na fermach

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS – przedmiot obowiązkowy; Godziny: 60; ECTS: 2

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS – przedmiot do wyboru; Godziny: -; ECTS: -;

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....); Godziny: 30; ECTS: 1

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty; Godziny: 15; ECTS:

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu; Godziny: 15; ECTS: 1

Literatura:

Maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej – Koprysz K., Roszkowski H., Zdun K. 1994. Wyd. SGGW. Warszawa.

Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej - Kuczewski J., Waszkiewicz Cz. 2007. SGGW. Warszawa.

Mechanizacja produkcji zwierzęcej – Kowalik W., Lebiedowicz W., Siarkowski Z.,Wrotkowski K. pod redakcją Kwieciński A. 1999. Wydawnictwo AR Lublin.

Technologie produkcji zwierzęcej/ pod red. Teresy Nałęcz-Tarwackiej.- Warszawa : Hortpress, 1996. ISBN 83-86384-50-4

Dojarka Mechaniczna. Budowa, użytkowanie i aspekty rynkowe urządzeń do pozyskiwania mleka surowego – Kupczyk A., Mastyj A., Daniel Z., Gaworski M. 2003. Pro Agricola Gietrzwałd.

Technologie produkcji mieszanek paszowych – Grochowicz J. 1996. PWRiL Warszawa.

Standardy dla gospodarstw rolnych - poradniki w ramach Projektu Phare PL/IB/2001/AG/03

1) Magazynowanie pasz. IBMER W-wa 2004.

2) Systemy utrzymania drobiu. Poradnik i Katalog. IBMER W-wa 2004.

3) Systemy utrzymania owiec. Poradnik. IBMER W-wa 2004.

4) Systemy utrzymania świń. Poradnik i Katalog. IBMER W-wa 2004.

5) Magazynowanie nawozów naturalnych. Poradnik. IBMER W-wa 2004.

6) Systemy utrzymania bydła. Poradnik i Katalog. IBMER W-wa 2004.

7) Systemy utrzymania koni. Poradnik. IBMER W-wa 2004.

Efekty uczenia się:

Wymienia i charakteryzuje techniki i technologie w produkcji zwierzęcej, definiuje pojęcia z zakresu maszyn i urządzeń do produkcji zwierzęcej (ZOO1_W11; R1A_W05; R1A_W09; lnzA_W01; lnzA_W02; lnzA_W05)

Zna techniki i technologie oraz warunki produkcji i konserwacji pasz wysokiej jakości, rozpoznaje i wyjaśnia źródła strat składników pokarmowych roślin i opisuje metody zapobiegania ich powstawaniu (ZOO1_W09; R1A_W05; lnzA_W01; lnzA_W02; lnzA_W03; lnzA_W05)

Ma wiedzę z zakresu dobrostanu zwierząt oraz zagrożeń wynikających z niewłaściwego oddziaływania środków technicznych i mikroklimatu na kondycję zdrowotną zwierząt (ZOO1_W23; R1A_W03; R1A_W04; R1A_W05; lnzA_W01; lnzA_W02; lnzA_W03)

Opisuje budowę, zasadę działania, regulacje maszyn i urządzeń do produkcji zwierzęcej (ZOO1_W11; ZOO1_W23; R1A_W05; R1A_W09; lnzA_W01; lnzA_W02; lnzA_W03; lnzA_W05)

Planuje wyposażenie techniczne różnego rodzaju ferm (ZOO1_U20; R1A_U01; R1A_U04; R1A_U05; R1A_U06; lnzA_U03; lnzA_U04; lnzA_U05; lnzA_U06; lnzA_U08)

Sporządza schematy technologiczne dla realizacji zadań na fermach (ZOO1_U20; R1A_U01; R1A_U04; R1A_U05; R1A_U06; lnzA_U01; lnzA_U02; lnzA_U03; lnzA_U05; lnzA_U06; lnzA_U07; lnzA_U08)

Oblicza nakłady energii i czasu pracy poniesionych w chowie zwierząt (ZOO1_U20; R1A_U01; R1A_U04; R1A_U05; R1A_U06; lnzA_U01; lnzA_U04; lnzA_U05; lnzA_U06; lnzA_U07; lnzA_U08)

Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie postępu naukowo-technicznego w produkcji zwierzęcej. Ma świadomość ważności i rozumie wpływ wyposażenia technicznego gospodarstw i mikroklimatu na dobrostan zwierząt oraz wpływ tej produkcji na środowisko (ZOO1_K03; ZOO1_K04; R1A_K03; R1A_K04; R1A_K05; R1A_K06; lnzA_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca:

Sprawdzian wiedzy;

Sprawdzian umiejętności - wykonanie zadań obliczeniowych, analitycznych

Ocena podsumowująca:

Test jednokrotnego wyboru (ocena wiedzy)

Rozwiązanie zadania problemowego (ocena umiejętności)

Egzamin ustny - (ocena kompetencji)

Ocena niedostateczna (2,0): nie zna technik i technologii stosowanych w produkcji zwierzęcej oraz w produkcji i konserwacji pasz, nie definiuje pojęć z zakresu maszyn do produkcji zwierzęcej, nie opisuje ich budowy i ich zasad działania, nie zna źródeł strat składników pokarmowych podczas produkcji pasz, nie ma wiedzy z zakresu dobrostanu zwierząt oraz nie zna oddziaływania maszyn i czynników klimatycznych na dobrostan zwierząt.

Nie potrafi zaplanować wyposażenia ferm, nie potrafi opracować schematów technologicznych dla realizacji zadań na fermach, nie oblicza nakładów energii i czasu pracy oraz podstawowych wskaźników eksploatacyjnych dla różnych typów ferm.

Nie rozumie potrzeby dokształcania się w zakresie postępu naukowo-technicznego w produkcji zwierzęcej. Nie ma świadomości ważności i nie rozumie wpływu wyposażenia gospodarstw na dobrostan zwierząt oraz wpływu tej produkcji na środowisko.

Ocena dostateczna (3,0): zna podstawowe techniki i technologie stosowane w produkcji zwierzęcej oraz w produkcji i konserwacji pasz, definiuje podstawowe pojęcia z zakresu maszyn do produkcji zwierzęcej, opisuje w stopniu podstawowym ich budowę, zasadę działania i regulacje, ma podstawową wiedzę z zakresu dobrostanu zwierząt oraz oddziaływania podstawowych zespołów maszyn i czynników klimatycznych na dobrostan zwierząt.

Potrafi zaplanować wyposażenie dla wykonywania niektórych czynności na fermie, potrafi opracować schematy technologiczne dla realizacji kilku zadań na fermach, oblicza z błędami nakłady energii i czasu pracy, oraz podstawowe wskaźniki eksploatacyjne dla różnych typów ferm.

Częściowo rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie postępu naukowo-technicznego w produkcji zwierzęcej. Ma niewielką świadomość ważności i częściowo rozumie wpływ wyposażenia gospodarstw na dobrostan zwierząt oraz wpływu tej produkcji na środowisko.

Ocena ponad dostateczna (3,5) - zna większość technik i technologii stosowanych w produkcji zwierzęcej oraz w produkcji i konserwacji pasz, definiuje prawie wszystkie pojęcia z zakresu maszyn do produkcji zwierzęcej, opisuje prawidłowo budowę, zasadę działania i regulacje maszyn do produkcji zwierzęcej, ma podstawową wiedzę z zakresu dobrostanu zwierząt oraz wskazuje oddziaływanie niektórych zespołów maszyn i czynników klimatycznych na dobrostan zwierząt.

Potrafi zaplanować prawie całość wyposażenia dla większości typów ferm. Potrafi opracować schematy technologiczne dla realizacji połowy zadań na fermach. Oblicza z błędami nakłady energii i czasu pracy, oraz podstawowe wskaźniki eksploatacyjne dla różnych typów ferm.

Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie postępu naukowo-technicznego w produkcji zwierzęcej. Ma świadomość ważności i rozumie wpływ wyposażenia gospodarstw na dobrostan zwierząt oraz wpływ tej produkcji na środowisko.

Ocena dobra (4,0) - zna wszystkie techniki i technologie stosowane w produkcji zwierzęcej oraz w produkcji i konserwacji pasz, definiuje wszystkie pojęcia z zakresu maszyn do produkcji zwierzęcej, opisuje w stopniu zaawansowanym budowę, zasadę działania i regulacje maszyn do produkcji zwierzęcej, ma znaczącą wiedzę z zakresu dobrostanu zwierząt oraz wskazuje oddziaływanie większości zespołów maszyn i czynników klimatycznych na dobrostan zwierząt.

Potrafi zaplanować całość wyposażenia dla większości typów ferm.

Potrafi opracować schematy technologiczne dla realizacji większości zadań na fermach. Oblicza z niewielkimi błędami nakłady energii i czasu pracy, oraz podstawowe wskaźniki eksploatacyjne dla różnych typów ferm.

Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie postępu naukowo-technicznego w produkcji zwierzęcej i umie podjąć dyskusję na ten temat. Ma świadomość ważności i rozumie wpływ wyposażenia gospodarstw na dobrostan zwierząt oraz wpływ tej produkcji na środowisko.

Ocena ponad dobra (4,5) - zna wszystkie techniki i technologie stosowane w produkcji zwierzęcej oraz w produkcji i konserwacji pasz, definiuje zaawansowane pojęcia z zakresu maszyn do produkcji zwierzęcej i wyjaśnia wybrane powiązania między nimi, opisuje w stopniu zaawansowanym budowę, zasadę działania i regulacje maszyn do produkcji zwierzęcej i uzasadnia częściowo swoją opinię, ma zaawansowaną wiedzę z zakresu dobrostanu zwierząt oraz wskazuje oddziaływanie wszystkich zespołów maszyn i czynników klimatycznych na dobrostan zwierząt.

Potrafi zaplanować całość wyposażenia dla wszystkich typów ferm.

Potrafi opracować schematy technologiczne dla realizacji prawie wszystkich zadań na fermach. Oblicza prawidłowo nakłady energii i czasu pracy, oraz podstawowe wskaźniki eksploatacyjne dla różnych typów ferm.

Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie postępu naukowo-technicznego w produkcji zwierzęcej i umie podjąć dyskusję na ten temat. Ma świadomość ważności i rozumie wpływ wyposażenia gospodarstw na dobrostan zwierząt oraz wpływ tej produkcji na środowisko, potrafi szczegółowo podać czynniki na to wpływające.

Ocena bardzo dobra (5,0) - zna wszystkie techniki i technologie stosowane w produkcji zwierzęcej oraz w produkcji i konserwacji pasz, definiuje zaawansowane pojęcia z zakresu maszyn do produkcji zwierzęcej i wyjaśnia powiązania między nimi, opisuje w stopniu zaawansowanym budowę, zasadę działania i regulacje maszyn do produkcji zwierzęcej i uzasadnia swoją opinię.ma zaawansowaną wiedzę z zakresu dobrostanu zwierząt oraz wskazuje oddziaływanie wszystkich zespołów maszyn i czynników klimatycznych na dobrostan zwierząt oraz uzasadnia swoją opinię.

Potrafi zaplanować całość wyposażenia dla wszystkich typów ferm, podając alternatywne rozwiązania.

Potrafi opracować schematy technologiczne dla realizacji wszystkich zadań na fermach. Oblicza prawidłowo nakłady energii i czasu pracy, oraz podstawowe wskaźniki eksploatacyjne dla różnych typów ferm, potrafi je zinterpretować.

Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie postępu naukowo-technicznego w produkcji zwierzęcej i umie podjąć dyskusję na ten temat. Ma świadomość ważności i rozumie wpływ wyposażenia gospodarstw na dobrostan zwierząt oraz wpływ tej produkcji na środowisko potrafi kompleksowo oraz szczegółowo podać czynniki na to wpływające.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Malaga-Toboła
Prowadzący grup: Zbigniew Daniel, Urszula Malaga-Toboła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.