Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia surowców i produktów zwierzęcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MIKR9.NI.HZONX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia surowców i produktów zwierzęcych
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wykłady z mikrobiologii surowców i produktów zwierzęcych mają na celu zaznajomienie studentów z światem drobnoustrojów, wskazanie na ich pożyteczną i szkodliwą rolę w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów z środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi. Mowa będzie także o zmianach powodowanych w otoczeniu oraz o ich rozpowszechnieniu i formach wykazywanej aktywności w produktach i surowcach pochodzenia zwierzęcego. Wiedza z zakresu mikrobiologii surowców i produktów zwierzęcych jest niezbędnym warunkiem nabycia umiejętności praktycznego sterowania rozwojem i aktywnością mikroorganizmów, tak ważnej dla zootechnika-praktyka, dążącego do wyprodukowania dobrej jakości surowców rolnych oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem na skutek działania drobnoustrojów.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Miejsce drobnoustrojów w świecie organizmów żywych. Systematyka oparta o współczesne badania molekularne. Priony, wirusy bakteryjne, zwierzęce i roślinne; bakterie, promieniowce, grzyby. Przystosowania drobnoustrojów do życia w różnych środowiskach.

2. Charakterystyka mikroorganizmów należących do: Archebacteria, Procaryota i Eucaryota. Wirusy-bezkomórkowe formy życia. Przyczyny szybkiego rozprzestrzeniania się drobnoustrojów w przyrodzie i żywności.

3. Rozwój mikrobiologii w Polsce. Era nowoczesnej mikrobiologii i biotechnologii żywności. Nowe kierunki badań mikrobiologicznych, związanych z praktycznym wykorzystaniem drobnoustrojów w powiększaniu zasobów żywności i pasz.

4. Znaczenie podstawowych elementów struktur komórkowych w procesach życiowych drobnoustrojów. Wzrost i rozmnażanie drobnoustrojów. Funkcjonowanie komórek drobnoustrojów.

5. Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy oraz mikroorganizmów na środowisko. Drobnoustroje żyjące w ekstremalnych środowiskach. Mikroorganizmy chorobotwórcze dla zwierząt. Metody ochrony przed patogenami (szczepionki, surowice, antybiotyki, chemioterapeutyki).

6. Sposoby odżywiania drobnoustrojów - autotrofy i heterotrofy. Procesy metaboliczne, szybkość i intensywność metabolizmu i mechanizmy ich regulacji. Sposoby zdobywania energii przez drobnoustroje. Fermentacja mlekowa, alkoholowa, masłowa, propionowa i pseudo-fermentacja octowa.

7. Charakterystyka grzybów toksynotwórczych, pleśnie - Micromycetes. Mykotoksyny - toksyczne substancje biologicznie czynne występujące w żywności i paszach

8. Mikrobiologia mięsa i jego przetworów.

9. Mikrobiologia jaj i ich przetworów.

10. Mikrobiologia mleka i jego przetworów, probiotyki.

11. Mikrobiologia mięsa drobiowego i jego przetworów

12. Mikrobiologia ryb i ich przetworów. Mikrobiologia konserw.

13. Podstawy mikrobiologii prognostycznej. Broń biologiczna, agro-terroryzm, możliwość skażenia płodów rolnych.

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii. Metody izolacji drobnoustrojów (metoda odciskowa, posypowa i sedymentacyjna) z żywności (produkty płynne i stałe). Zasady hodowli drobnoustrojów.

2. Przypomnienie metod barwienia drobnoustrojów. Barwienie proste i złożone, negatywne i pozytywne. Morfologia bakterii. Mikroskop-powanie pod imersją.

3. Morfologia i fizjologia bakterii występujących w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego. Zasady diagnostyki bakterii.

4. Morfologia i fizjologia drożdży występujących w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego. Zasady diagnostyki drożdży.

5. Morfologia grzybów pleśniowych (Micromycetes) ze szczególnym uwzględnieniem grzybów toksynotwórczych. Zasady diagnostyki grzybów.

6. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów metodami bezpośrednimi: mikroskopowo w komorze Thoma oraz przy pomocy filtrów membranowych.

7. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów metodami pośrednimi: wykonywanie posiewów, sporządzanie rozcieńczeń dziesiętnych, metody obliczeń. Próby enzymatyczne (próba reduktazowa).

8. Bakterie mlekowe - homofermentacyjnych. Mikroflora mleka i przetworów mlecznych. Bakterie probiotyczne.

9. Bakterie mlekowe - heterfermentacyjne. Szkodniki zakiszanych pasz i warzyw. Oznaczanie mykotoksym metodą chromatografii cienkowarstwowej, pokaz działania chromatografu cieczowego.

10. Fermentacja masłowa i propionowa. Charakterystyczne bakterie -morfologia, barwienie przetrwalników metodą Schaeffera-Fultona.

11. Analiza mikrobiologiczna mięsa świeżego i zepsutego. Analiza mleka świeżego i mleka w proszku.

12. Analiza konserw mięsnych, rybnych i warzywno-mięsnych.

13. Analiza mikrobiologiczna jaj świeżych. Charakterystyka bakterii z rodzaju Salmonella. 14. Mikroflora pomieszczeń inwentarskich. Analiza powietrza, wody, powierzchni ścian. Wła

Literatura:

Kunicki-Goldfinger W. - Życie bakterii.

Schlegel H.G. - Mikrobiologia ogólna.

Muller G.- Podstawy mikrobiologii żywności.

Trojanowska K., Giebel H., Gołębiowska B. - Mikrobiologia żywności.

Zaleski S.J. - Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego.

Kisielewska E., Kordowska-Wiater M. - Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności.

Normy Polskie, poradniki sanitarne, przepisy, dyrektywy UE, ustawy i rozporządzenia.

Żakowska Z., Stoińska H.: Mikrobiologia i Higiena w Przemyśle Spożywczym.

Bednarski W., Repsa A.: Biotechnologia żywności.

Leśniak W.: Biotechnologia żywności - procesy fermentacji i biosyntezy.

Kołożyn-Krajewska D.: Higiena produkcji żywności.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student, który zaliczył wykłady definiuje i opisuje najważniejsze procesy zachodzące w środowisku naturalnym z udziałem różnych mikroorganizmów w tym drobnoustrojów glebowych zmierzających do zrewitalizowania zdegradowanego środowiska oraz wskaże właściwe kierunki działań mające na celu uzdrowienie zanieczyszczonych gleb, wód, powietrza, a także płodów rolnych.

Student który zaliczył ćwiczenia laboratoryjne:

1.Posiada ogólną wiedzę z mikrobiologii

2. Charakteryzuje najważniejsze procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie, wodzie i powietrzu

Umiejętności: student, który zaliczył wykłady: interpretuje i samodzielnie wykorzysta zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii do celów praktycznego jej wykorzystania w życiu codziennym. Oceni zagrożenia i objaśni korzyści płynące z zastosowanie mikrobiologicznych procesów w różnych obszarach działalności gospodarczej człowieka.

Student który zaliczył ćwiczenia laboratoryjne:

1.Rożróżnia poszczególne grupy fizjologiczne drobnoustrojów

2.Praktycznie wykorzystuje metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym

3.Samodzielnie posługuje się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym

4.Interpretuje wyniki analiz i doświadczeń

Kompetencje społeczne:

Student który zaliczył wykłady: samodzielnie oceni i zinterpretuje zdobycze wiedzy z zakresu mikrobiologii, jej duży wkład w rozwój nowoczesnych dyscyplin naukowych jak, biologia molekularna, genetyka czy biotechnologia.

Student który zaliczył ćwiczenia laboratoryjne:

1.Organizuje pracę w małym laboratorium, celem wykonania określonego doświadczenia z zakresu mikrobiologii

2.Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii i potrafi ją połączyć z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak: biologia molekularna, genetyka czy biotechnologia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny (test wyboru)

Ćwiczenia: sprawdzian pisemny lub ustny oraz frekwencja na ćwiczeniach nie przekraczająca trzech nieobecności.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U )

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Barabasz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Barabasz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Barabasz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Barabasz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Barabasz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Barabasz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.