Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Manipulacje na protoplastach i komórkach roślinnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MANI9.SM.HZOBX.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Manipulacje na protoplastach i komórkach roślinnych
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot będzie prowadzony w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin WO, w której jako pierwszy w Polsce rozpoczął prace z protoplastami profesor Edward Pojnar. Badania są nieprzerwanie kontynuowane zgodnie z najnowszymi trendami badawczymi przez uczniów Profesora i nową kadrę naukową.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami, jakie nowoczesnej biologii i rolnictwu przynoszą manipulacje na izolowanych protoplastach i komórkach z nich powstałych. Przedstawione zostaną metody izolacji i kultury protoplastów, manipulacje na protoplastach oraz perspektywy wykorzystania protoplastów w doskonaleniu roślin i naukach podstawowych.

W trakcie ćwiczeń studenci przeprowadzą izolację protoplastów, ocenę procesu izolacji i jakości uzyskanych protoplastów, założą kulturę i przeprowadzą fuzję protoplastów. Ćwiczenia będą odbywać się w Pracowni Kultur In Vitro, w kilkuosobowych grupkach.

Pełny opis:

Początki badań nad protoplastami. Protoplast jako „macierzysta komórka roślinna”. Sposoby izolacji protoplastów. Systemy kultury protoplastów

Komórkowe aspekty nabywania totipotencji w kulturach protoplastów: rola ściany komórkowej i cytoszkieletu

Manipulacje na protoplastach: mieszańce somatyczne, cybrydy, transformacja protoplastów

Selekcja w kulturach protoplastów – zmienność protoklonalna. Perspektywy wykorzystania protoplastów w doskonaleniu roślin.

Protoplasty jako modele w naukach biologicznych

Enzymatyczna izolacja protoplastów z materiału roślinnego. Przygotowanie mieszaniny enzymów, wybór eksplantatu, inkubacja tkanek. Obserwacje procesu trawienia ściany komórkowej w mikroskopie fluorescencyjnym.

Oczyszczanie protoplastów. Cytochemiczna ocena żywotności protoplastów. Założenie kultury protoplastów. Chemiczna fuzja protoplastów z wykorzystaniem glikolu polietylenowego (PEG).

Literatura:

1.Biotechnologia roślin. 2009. Red. S. Malepszy. PWN, Warszawa

2.Plant Tissue Culture: An Introductory Text. 2013. Red. S.S. Bhojwani, P.K. Dantu, Springer India

Czasopisma naukowe polsko- i anglojęzyczne z zakresu kultur in vitro i manipulacji na komórkach roślinnych: Plant Cell Reports (Springer), Plant Cell, Tissue and Organ Culture (Springer), In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant (Springer), Postępy biologii komórki (Polskie Towarzystwo Biologii Komórki).

Efekty uczenia się:

Student pozna sposoby zakładania i prowadzenia kultur protoplastów, oraz nowe trendy w biotechnologicznych manipulacjach na protoplastach. Będzie umiał wyjaśnić unikatowość protoplastów roślinnych jako materiału badawczego i posiądzie wiedzę na temat ich wykorzystania w naukach biologicznych i rolniczych

Nauczy się prawidłowo planować i przeprowadzać doświadczenia z wykorzystaniem protoplastów roślinnych, właściwie ziinterpretować wyniki analiz służących do oceny jakości kultury protoplastów a także będzie umiał posługiwać się powierzonym sprzętem laboratoryjnym.

W ramach kompetencji społecznych wykaże odpowiedzialność wynikającą ze stosowanych technik badawczych, oraz współdziałania w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)