Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne pasz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KZD.ZANI9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne pasz
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych występujących w surowcach paszowych i paszach oraz ich wpływ na organizmy zwierząt gospodarskich.

Pełny opis:

Wykłady

- rodzaje i klasyfikacja zanieczyszczeń występujących w surowcach paszowych i paszach;

- zanieczyszczenia: szkodliwe pierwiastki śladowe, w tym metale ciężkie; środki ochrony roślin; mikroflora patogenna; produkcja i wydalanie metanu i fosforu przez zwierzęta;

- sposoby ograniczania kumulacji zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych w surowcach paszowych i paszach.

Seminaria - prezentacje audiowizualna przez studentów;

- dioksyny, węglowodory aromatyczne i biofenyle;

- szkodliwe i toksyczna związki azotowe;

- skażenie siarką i fluorem;

- skażenie obornikiem, gnojowicą i odpadami komunalnymi i przemysłowymi.

Literatura:

1. Kabata-Pedias A., Pendias H. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa, 1999.

2. Harborne J.B. Ekologia biochemiczna. PWN Warszawa, 1997.

3. Zakrzewski S.M. Podstawy ekologii środowiska. PWZ Warszawa, 2000.

4. Bodak E., Dobrzański Z. Ekologiczne problemy chowu zwierząt w rejonach skażeń metalami ciężkimi. Wyd. CUPRUM Wrocław, 1997.

5. Makles Z., Świątkowski A., Grybowska S. Niebezpieczne toksyny. Wyd. Arkady sp. z o.o.,2001.

6. Pyś J.B. Pierwiastki śladowe w roślinach pastewnych, dawkach pokarmowych i mleku krów w rejonach oddziaływania przemysłu siarkowego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Rozprawy, z. 253, 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza.

Absolwent zna:

- skutki szkodliwego lub toksycznego wpływu zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych na organizmy zwierząt;

- kryteria i uwarunkowania dobrostanu zwierząt gospodarskich;

- metody chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz metody badawcze stosowane w badaniach żywieniowych.

Umiejętności.

Absolwent potrafi:

- zaproponować żywieniowe sposoby ograniczania pobierania biologicznych i chemicznych zanieczyszczeń przez zwierzęta gospodarskie;

-przygotować i wygłosić referat na temat zagadnień dotyczących skażenia środowiska rolniczego.

Kompetencje społeczne:

- absolwent zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się w okresie wykonywanego zawodu;

- absolwent ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wpływu produkcji zwierzęcej na ekosystemy rolnicze.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - zaliczenie pisemne student odpowiada na 15 pytań - ocena pozytywna odpowiedź na co najmniej 8 pytań.

Seminarium - ocena prezentacji audiowizualnej przygotowanej przez 2.osobowe zespoły studentów.

Udział oceny z wykładów w cenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Barć
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Barć
Prowadzący grup: Justyna Barć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)