Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia w żywieniu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KZD.BIOT9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w żywieniu zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biotechnologicznymi metodami produkcji pasz i dodatków paszowych (enzymów paszowych, probiotyków, prebiotyków, kwasów organicznych, aminokwasów itp.) oraz możliwością ich wykorzystania w żywieniu poszczególnych zwierząt gospodarskich. Omawiane są ponadto metody uzyskiwania genetycznie modyfikowanych organizmów oraz kierunki modyfikacji genetycznych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Biotechnologia w żywieniu zwierząt - definicja biotechnologii i obszary wykorzystania. Dodatki paszowe – definicje, prawo paszowe, podział dodatków. Dlaczego stosuje się dodatki paszowe w żywieniu zwierząt ?

2. Biotechnologiczne dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt (przeżuwaczy, trzody chlewnej, drobiu, koni, owiec, zwierząt towarzyszących, zwierząt laboratoryjnych

3. Procesy biotechnologiczne w produkcji dodatków paszowych i konserwacji pasz

4. Pasze z GMO. Konsekwencje ich stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich

5. Zapoznanie z dodatkami biotechnologicznymi, uzasadnienie ich stosowania

6. Ocena wpływu stosowania biotechnologicznych dodatków paszowych na zwierzęta poprzez wyliczenie strawności składników pokarmowych oraz badanie ekspresji genów

7. Ocena zastosowania dodatków konserwujących w konserwacji pasz

8. Projekt własnego dodatku - prezentacje pracy indywidualnej

Literatura:

Podstawowa

1. Biotechnology in Animal Feeds and Animal Feeding (eds R. J. Wallace and A. Chesson), 1995, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany

2. Nutritional genomics. Discovering the Path to Personalized Nutrition. 2006. Kaput J., Rodriguez R. L. Wiley- Interscience; Nutritional genomics. Impact on Health and Disease. 2006. Brigelius-Flohé r., Joost H. G. Wiley- VCH; Wydawnictwa „Biotechnology in the feed industry”(Alltech, USA)

3. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. PWN 2015

Uzupełniająca

1. Sterowanie rozwojem układu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków. Pod redakcją R. Zabielskiego. PWRiL, 2007

2. Flaga J., Górka P., Zabielski R., Kowalski Z.M., 2015. Differences in monocarboxylic acid transporter type 1 expression in rumen epithelium of newborn calves due to age and milk or milk replacer feeding. J Anim Physiol Anim Nutr, 99:521-530

3. Kowalski Z.M., Górka P., Flaga J., Barteczko A., Burakowska K., Oprządek J., Zabielski R. 2015. Effect of microencapsulated sodium butyrate in close up diet on performance of dairy cows in early lactation period. J. Dairy Sci. 98:3284–3291.

Efekty uczenia się:

Wiedza − absolwent zna i rozumie:

- procesy biotechnologiczne stosowane w produkcji pasz i dodatków paszowych.

- pasze genetycznie modyfikowane i ich znaczenie w żywieniu zwierząt. Wymienia i opisuje dodatki biotechnologiczne stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Umiejętności − absolwent potrafi:

- Dobierać odpowiednie dodatki paszowe dla wybranych gatunków zwierząt

- Ocenić wpływ stosowania biotechnologicznych dodatków paszowych na zwierzęta poprzez wyliczenie strawności składników pokarmowych oraz wyliczenie relatywnej ekspresji genów

- Ocenić wpływ zastosowania dodatków biotechnologicznych na konserwację pasz

Kompetencje społeczne − absolwent:

- Ma świadomość ciągłego dokształcania i zdobywania wiedzy

- Postępuje zgodnie z zasadami etyki

- Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, chętnie podejmuje dyskusję

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – test jednokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny z projektu.Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: Justyna Barć, Jadwiga Flaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: Justyna Barć, Jadwiga Flaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)