Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia reakcji stresowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FRST9.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia reakcji stresowych
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z mechanizmami endokrynnymi, nerwowymi, immunologicznymi zaangażowanymi w reakcję stresową. Szczególną uwagą zostana objęte badania nad skutkami stresu podczas różnych okresów życia –neonatalnym, okołoporodowym, wzrostu, rozrodu i starzenia organizmu. Student zostanie zapoznany także z nowoczesnymi metodami oceny stanu stresowego i możliwościami unikania lub minimalizowania skutków reakcji stresowej i adaptacji.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Rodzaje stresu i czynniki stresotwórcze

2.Fizjologiczne podstawy stresu

3. Endokrynologia reakcji stresowej

4. Adaptacja do zmiennych warunków

5. Immunologiczne zaburzenia jako skutek stresu

6. Wrażliwość na czynniki stresowe-wpływ wieku

7. Okres okołoporodowy

8. Wysiłek fizyczny przyczyną stresu

Literatura:

Selye H. (1977) Stres okiełznany. Warszawa, PIW.

Uszyński M. „Stres i antystres – patomechanizm i skutki zdrowotne. ”Wydawnictwo Medpharm Polska

Krzymowski T. Przała J. Fizjologia zwierząt PWRiL 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podstawowe zagadnienia dotyczące reakcji stresowej.

Podstawy fizjologiczne i patologiczne adaptacji do środowiskowych czynników stresotwórczych.

Działanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej.

Umiejętności:

Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania publikacji naukowych.

Charakterystyka specyficznych reakcji zwierząt różnych gatunków i typów użytkowania podczas adaptacji do krótkotrwałego i długotrwałego stresu.

Kompetencje społeczne:

Gotowość do pracy w grupie.

Umiejętność przekazania wiedzy z zakresu krótko- i długotrwałych reakcji stresowych u różnych gatunków zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (prezentacja).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)