Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIZZW.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia:

Przegląd wiedzy o prawidłowej czynności organizmów zwierząt i człowieka. Omawiana jest czynność układów: nerwowego, krążenia, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego. Charakteryzowane są procesy: homeostaza, odporność, termoregulacja, rytmy i cykle biologiczne.

Efekt kształcenia: podstawowa wiedza o procesach życiowych zachodzących w organizmie kręgowców. Rozumienie praw kierujących funkcjonowaniem zdrowego organizmu. Rozumienie homeostazy i jej roli w organizmie.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Ogólne i komórkowe podstawy fizjologii. Homeostaza.

2.Krew - Rola krwi, objętość krwi. Elementy morfotyczne. Hematopoeza. Właściwości erytrocytów, leukocytów i trombocytów. Grupy krwi. Proces krzepnięcia krwi. Skład i rola osocza krwi.

3.Odporność i jej rodzaje.

4.Układ nerwowy - Neurony, ich budowa i funkcja. Potencjał błonowy, spoczynkowy i czynnościowy. Synapsy i ich rodzaje. Mediatory i modulatory. Fizjologia układu wegetatywnego. Koordynacyjna rola układu nerwowego. Zachowania behawioralne zwierząt.

5.Termoregulacja.

6.Oddychanie - Regulacja oddychania. Ośrodek oddechowy. Wentylacja płuc. Transport O2 i CO2. Oddychanie u ptaków.

7.Trawienie - Ośrodek pokarmowy i jego regulacja. Trawienie w jamie gębowej, żołądku i jelitach. Trawienie u przeżuwaczy. Trawienie u ptaków. Wchłanianie; zasady i mechanizm. Wchłanianie w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego.

8.Fizjologia rozrodu i laktacji.

9.Rytmy biologiczne. Zegar biologiczny.

Tematyka ćwiczeń:

1.Krew: hematokryt, roztwory anizotoniczne, hemoliza

2.Krew: liczenie erytrocytów i leukocytów

3.Krew: rozmaz krwi

4.Krew: oznaczanie hemoglobiny, krzepnięcie krwi, grupy krwi

5.Krążenie: zapis pracy serca, krążenie krwi, ciśnienie krwi

6.Układ nerwowy: przewodzenie, łuk odruchowy, odruchy

7.Układ nerwowy: zmysły

8.Mięśnie: rodzaje skurczów mięśni

9.Oddychanie: preparat płucny, spirometria

10.Trawienie: trawienie w jamie gębowej i żołądku

11.Trawienie: trawienie w jelitach, trawienie u przeżuwaczy

12.Nerka: składniki moczu

13.Podstawowa przemiana materii

14.Witaminy. Objawy niedoboru

15.Kolokwia cząstkowe (4 x 1/2 godz.), poprawkowe i zaliczenie

Literatura:

1.Fizjologia zwierząt, Red. T. Krzymowski i J. Przała, wyd. 8, PWRiL,

2.Fizjologia człowieka w zarysie, W. Traczyk, PZWL

3.Fizjologia zwierząt z elementami anatomii, Red. L. Dusza. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2001

4.Fizjologia, W.F. Ganong, PZWL Warszawa, 2007

5.Ćwiczenia z zakresu fizjologii zwierząt, S. Bobek, Skrypty AR Kraków 1988

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Czynność układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydzielniczego i rozrodczego.

Charakterystyka procesów: homeostaza, odporność, termoregulacja, gospodarka wodno-mineralna, laktacja.

Charakterystyka rytmów biologicznych, zachowań behawioralnych.

Umiejętności:

Przekazanie wiedzy o procesach życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym.

Zrozumienie prawa kierującego funkcjonowaniem zdrowego organizmu zwierząt, homeostazy i jej roli w organizmie zwierząt.

Kompetencje społeczne:

Gotowość do pracy w grupie w laboratorium.

Świadomość odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i grupy w laboratorium przy pracy ze stężonymi chemikaliami.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne: Pisemne zaliczenie trzech kolokwiów.

Wykłady: Egzamin pisemny.

Ocena końcowa: 60% wagi egzamin z wykładów, 40% zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)