Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne wykorzystanie metod hodowli komórek in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KBZ.PRAK9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne wykorzystanie metod hodowli komórek in vitro
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom możliwości zastosowania różnych typów hodowli komórkowych zarówno w badaniach naukowych jak też w diagnostyce i medycynie. Wykłady umożliwią studentom zaznajomienie się z metodami izolacji i hodowli in vitro wybranych typów komórek, a także z podstawowymi analizami możliwymi do wykorzystywania w badaniach na modelach hodowli komórkowych. Omówione zostaną przykłady dziedzin nauki i medycyny, w których znajdują zastosowanie techniki in vitro.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Metoda hodowli komórek in vitro – historia i kierunki rozwoju

2. Podstawowe metody biochemiczne i molekularne wykorzystywane w badaniach na modelach komórkowych in vitro

3. Zastosowanie hodowli komórkowych do otrzymywania substancji biologicznie czynnych

4. Wykorzystanie modeli hodowli komórek in vitro do badań farmakologicznych i toksykologicznych

5. Zastosowanie hodowli komórek in vitro w badaniach endokrynologicznych

6. Zastosowanie hodowli komórek nerwowych – leczenie chorób neurodegeracyjnych

7. Zaliczenie

Literatura:

Davis J.M.: Basic cell culture. Oxford University Press. 2001.

Freshney R.I.: Culture of animal cells. A manual of basic technique. 4th Edition. Wiley-Liss. 2001.

Stokłosowa S.: Hodowla komórek i tkanek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student ma poszerzoną wiedze dotyczącą hodowli różnych typów komórek. Charakteryzuje metody wykorzystywane do prowadzenia badań na różnych modelach hodowli komórek in vitro.

Ma pogłębioną wiedzę na temat wykorzystania różnych modeli hodowli komórek in vitro w praktyce w różnych dziedzinach.

Umiejętności:

Potrafi izolować wybrane typy komórek z narządów i zna procedurę zakładania hodowli pierwotnych. Umie założyć hodowlę organotypową.

Potrafi wyizolować białko hodowli komórkowych, zmierzyć jego ilość wykorzystując metodę spektrofotometryczną oraz ocenić jegoi przydatność do analiz molekularnych.

Potrafi wykonywać preparaty mikroskopowe z hodowli in vitro komórek oraz oceniać żywotność komórek w hodowli

Kompetencje:

Potrafi pracować w grupie i kierować zespołem wykonującym analizy diagnostyczne

Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stosowanie metod z zakresu hodowli in vitro komórek i tkanek.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie materiału z wykładów oraz ćwiczeń w formie pisemnych odpowiedzi na 5 pytań opisowych/otwartych. Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Punktacja zaliczenia części dotyczącej wykładów:

Za każdą odpowiedź prawidłową – 2 punkty

Max ilość punktów: 10

Ocena dostateczna od 50%

Zakres ocen wg ilości uzyskanych punktów:

5-6 ocena dostateczna

6,5- ocena + dostateczna

7-8- ocena dobra

8,5- ocena + dobra

9-10 ocena bardzo dobra

Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią wyliczoną z ocen z ćwiczeń i z wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)