Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody oceny i poprawy jakości wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.MET9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny i poprawy jakości wód
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasadniczym celem kształcenia z przedmiotu "Metody oceny i poprawy jakości wód" jest poznanie metod oceny oraz sposobów przeciwdziałania i poprawy czystości wód w szczególności w kontekście zjawisk związanych z zanieczyszczeniem wód na terenach rolniczych, którego skutkiem jest między innymi eutrofizacja.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Pojęcie eutrofizacji i jej przyczyny

Rola węgla, azotu, fosforu i innych pierwiastków w eutrofizacji wód

Pochodzenie substancji biogennych w wodach powierzchniowych

Wpływ rolnictwa na eutrofizację wód

Opady atmosferyczne a eutrofizacja

Zawartość i kumulacja azotu i fosforu w różnych składnikach ekosystemu

Symptomy eutrofizacji wód

Przeciwdziałanie eutrofizacji

Rodzaje ścieków i metody ich oczyszczania

Ogólna charakterystyka i podział biologicznych metod oczyszczania ścieków

Podstawy tlenowego rozkładu

Nitryfikacja i denitryfikacja

Oczyszczanie beztlenowe

Metody intensyfikacji procesu fermentacji metanowej

Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego

Oczyszczanie ścieków w złożach biologicznych

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach hydrofobowych

Procesy samooczyszczania się wód

Tematyka ćwiczeń:

Fizykochemiczne wskaźniki eutrofizacji

Oznaczanie zawartości fosforu

Oznaczanie zawartości azotu amonowego

Oznaczanie zawartości azotu azotanowego i azotanów

Oznaczanie zawartości chlorofilu

Oznaczanie zawiesiny ogólnej, pomiar przejrzystości wody

Biologiczne wskaźniki eutrofizacji

Ocena podatności wód na eutrofizację - zajęcia terenowe

Drobnoustroje procesów tlenowych

Utlenianie i synteza

Drobnoustroje procesów beztlenowych

Biologiczne oczyszczanie ścieków z użyciem biofilmu

Odzysk wodoru w procesie fermentacji metanowej

Usuwanie związków azotu i fosforu

Odnowa wód

Nowoczesna metoda oczyszczania i odmulania zbiorników wodnych

Literatura:

1. Starmach K., Wróbel S., Pasternak K. - Hydrobiologia - Wydawnictwo Naukowe PWN 1978

2. Kajak Z. - Hydrobiologia-Limnologia - Wydawnictwo Naukowe PWN 1998

3. Allan D.J. - Ekologia wód płynących - Wydawnictwo Naukowe PWN 1998

14 Bieniarz K., Epler P., Chyb J. – Hydrozoologia- Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2008

5. Bieniarz K., Epler P., Sokolowska-Mikolajczyk M., Chyb J., Popek W. (1996) - Carp reproduction in highly eutrophic pond conditions. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 57(5):842-848.

6. Chełmicki W. - Degradacja i ochrona wód . Cz. I i II. Wyd. UJ 1997 i 1999.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

zjawisko eutrofizacji wód i jego przyczyny

rolę pierwiastków biogennych i innych pierwiastków w eutrofizacji

wpływ czynników naturalnych i różnych gałęzi gospodarki na eutrofizację wód

symptomy eutrofizacji i sposoby jej przeciwdziałania

procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące podczas oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem biologicznych metod oczyszczania.

złożoność systemów biologicznych na różnych poziomach organizacji, charakteryzuje drobnoustroje procesów tlenowych i beztlenowych

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

oznaczać stężenia podstawowych związków chemicznych decydujących o eutrofizacji

oznaczać wybrane biologiczne i fizyczne wskaźniki eutrofizacji

przeprowadzać kompleksową ocenę podatności wód na eutrofizację

analizować przebieg procesów biologicznych, chemicznych i fizycznych zachodzących w środowisku wodnym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie oceny i przeciwdziałania eutrofizacji wód

krytycznej analizy działań antropogenicznych prowadzących do intensyfikacji eutrofizacji

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: Jarosław Chyb, Ewa Drąg-Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)