Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Manipulacje genetyczne w hodowli i rozrodzie ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.MANI9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Manipulacje genetyczne w hodowli i rozrodzie ryb
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy dotyczącej genetycznych metod wpływających na wartość hodowlaną ryb jak również na determinację płci i funkcjonowanie układu rozrodczego na różnych etapach rozwoju osobniczego.

Na wykładach poruszone zostaną zagadnienia dotyczące tych aspektów genetyki ryb, które mają związek z funkcjonowaniem układu rozrodczego i procesami dojrzewania płciowego i rozrodu ryb. Ćwiczenia dotyczyć będą biotechnologicznych aspektów wpływania na determinację płci, dojrzewanie płciowe i rozród (m.in. techniki wykorzystywane w odwracaniu płci, tworzeniu populacji jednopłciowych, sterylizacji tymczasowej i permanentnej).

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Cechy ilościowe;

Dziedziczenie cech ilościowych;

Selekcja genetyczna;

Poprawa wydajności selekcji genetycznej;

Przykłady selekcji genetycznej u ryb;

Inbreeding;

Crossbreeding;

Hybrydyzacja;

Gynogeneza;

Androgeneza;

Poliploidyzacja;

Determinacja płci;

Technologia transgeniczna.

Tematyka ćwiczeń:

Gynogeneza mitotyczna i mejotyczna;

Androgeneza;

Poliploidyzacja;

Kontrola różnicowania płciowego;

Tworzenie monoseksualnych populacji homozygotycznych;

Tworzenie monoseksualnych populacji heterozygotycznych;

Zastosowanie technologii transgenicznej w przyspieszaniu dojrzewania płciowego i rozrodu;

Zastosowanie technologii transgenicznej w opóźnianiu dojrzewania płciowego i rozrodu.

Literatura:

Lutz C.G. - Practical genetics for aquaculture - Blackwell Science Ltd. 2001

Łuczyński M., Brzuzan P., Jankun M. - Genetyka ryb. Zeszyt 1 - Wydawnictwo IRS 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

ogólne podstawy genetyki a w szczególności selekcji genetycznej u ryb

najważniejsze metody genetycznych manipulacji u ryb

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

dokonywać podstawowych manipulacji całymi zestawami chromosomów u ryb

posługiwać się metodami służącymi do tworzenia jednopłciowych populacji ryb

wykorzystywać technologie transgeniczną do sterowania dojrzewaniem płciowym ryb

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się metodami inżynierii genetycznej u ryb

identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z poprawą wartości użytkowej ryb za pomocą manipulacji genetycznych

dostrzegania skutków dokonywania manipulacji genetycznych w odniesieniu do środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę na zakończenie kursu student uzyskuje na podstawie:

Ćwiczenia: zaliczenie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru,

Wykłady: zaliczenie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru.

Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi udzielić poprawnych odpowiedzi na poziomie:

3.0 (dst) - 55-60% wszystkich odpowiedzi,

3,5 (dst+) - 61-70% wszystkich odpowiedzi,

4,0 (db) - 71-80% wszystkich odpowiedzi,

4,5 (bd+) - 81-90% wszystkich odpowiedzi,

5,0 (bdb) - powyżej 90% wszystkich odpowiedzi.

Udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%. Udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy dotyczącej genetycznych metod wpływających na wartość hodowlaną ryb jak również na determinację płci i funkcjonowanie układu rozrodczego na różnych etapach rozwoju osobniczego.

Na wykładach poruszone zostaną zagadnienia dotyczące tych aspektów genetyki ryb, które mają związek z funkcjonowaniem układu rozrodczego i procesami dojrzewania płciowego i rozrodu ryb. Ćwiczenia dotyczyć będą biotechnologicznych aspektów wpływania na determinację płci, dojrzewanie płciowe i rozród (m.in. techniki wykorzystywane w odwracaniu płci, tworzeniu populacji jednopłciowych, sterylizacji tymczasowej i permanentnej).

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Cechy ilościowe;

Dziedziczenie cech ilościowych;

Selekcja genetyczna;

Poprawa wydajności selekcji genetycznej;

Przykłady selekcji genetycznej u ryb;

Inbreeding;

Crossbreeding;

Hybrydyzacja;

Gynogeneza;

Androgeneza;

Poliploidyzacja;

Determinacja płci;

Technologia transgeniczna.

Tematyka ćwiczeń:

Gynogeneza mitotyczna i mejotyczna;

Androgeneza;

Poliploidyzacja;

Kontrola różnicowania płciowego;

Tworzenie monoseksualnych populacji homozygotycznych;

Tworzenie monoseksualnych populacji heterozygotycznych;

Zastosowanie technologii transgenicznej w przyspieszaniu dojrzewania płciowego i rozrodu;

Zastosowanie technologii transgenicznej w opóźnianiu dojrzewania płciowego i rozrodu.

Literatura:

Lutz C.G. - Practical genetics for aquaculture - Blackwell Science Ltd. 2001

Łuczyński M., Brzuzan P., Jankun M. - Genetyka ryb. Zeszyt 1 - Wydawnictwo IRS 2003.

Uwagi:

Pozytywną ocenę na zakończenie kursu student uzyskuje na podstawie:

Ćwiczenia: zaliczenie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru,

Wykłady: zaliczenie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru.

Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi udzielić poprawnych odpowiedzi na poziomie:

3.0 (dst) - 55-60% wszystkich odpowiedzi,

3,5 (dst+) - 61-70% wszystkich odpowiedzi,

4,0 (db) - 71-80% wszystkich odpowiedzi,

4,5 (bd+) - 81-90% wszystkich odpowiedzi,

5,0 (bdb) - powyżej 90% wszystkich odpowiedzi.

Udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%. Udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)