Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia wód płynących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.EKOL9.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia wód płynących
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy: Zootechnika niestacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie złożoności i dynamiki funkcjonowania ekosystemów wód płynących – źródlisk, potoków, strumieni i rzek – oraz ich znaczenia dla racjonalnej gospodarki rybackiej i ochrony środowiska.

Studenci zostaną zaznajomieni z głównymi zagadnieniami ekologii cieków wodnych – począwszy od wprowadzenia podstawowych pojęć, scharakteryzowanie głównych praw rządzących ekosystemami tego typu, grup organizmów bytujących w ciekach wodnych, ich funkcji oraz interakcji pomiędzy nimi, po ewolucyjne aspekty kształtowania się i funkcjonowania ekosystemów oraz zasady, którymi należy się kierować analizując i planując racjonalną, zrównoważoną gospodarkę zasobami ekosystemów wód płynących. Na ćwiczeniach studenci zostaną zapoznani z metodami badań i oceny poszczególnych aspektów funkcjonowania ekosystemów cieków wodnych, analizy produkcji pierwotnej i wtórnej oraz matematycznego modelowania dynamiki zmian zachodzących w biocenozach.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Podstawowe pojęcia ekologii, produkcja pierwotna i wtórna, wstęp do ekologii ewolucyjnej.

2. Ogólna charakterystyka wód płynących, typy rzek, opis przepływu wody w korycie naturalnym.

3. Ekologia populacyjna, demografia, tempo wzrostu populacji.

4. Antagonistyczne i nieantagonistyczne interakcje między populacjami.

5. Hipoteza konkurencyjnego wypierania, wysycenie środowiska, nakładanie się nisz ekologicznych

6. Charakterystyka zespołów zwierząt zamieszkujących wody płynące, organizmy wskaźnikowe.

7. Możliwość eksploatacji i gospodarowania ekosystemami wód płynących.

Tematyka ćwiczeń:

1. Charakterystyka mezo- i mikrosiedlisk cieków wodnych.

2. Hydromorfologiczne oznaczanie mikrosiedlisk w terenie.

3. Wykorzystanie mikrosiedlisk przez organizmy wodne.

4. Zastosowanie metod statystycznych i technik komputerowych w analizie eksploatacji zasobów.

5. Metody określania liczebności bezwzględnej i zagęszczenia.

6. Ocena liczebności i zagęszczenia makrobezkręgowców bentosowych w potoku, ocena stanu ekologicznego cieku na podstawie zespołów organizmów bezkręgowych.

7. Ocena liczebności i zagęszczenia ryb w potoku, ocena stanu ekologicznego cieku na podstawie zespołów ryb.

8. Krótko- i długoterminowe cykle w ekosystemach wodnych.

Literatura:

Allan D. J. (1998). Ekologia wód płynących. Wyd. PWN, Warszawa.

Allan D. J., Castillo M. M. (2007). Stream Ecology. Structure and Function of Running Waters. Springer.

Chojnacki J. C. (1998). Podstawy ekologii wód. Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.

Hauer F. R., Lamberti G. A. (2007). Methods in Stream Ecology. Elsevier Academic Press.

Heese T., Puchalski W. (2004). Bliskie nature kształtowanie dolin rzecznych. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

Hynes H. B. N. (1970). The Ecology of Running Waters. University of Toronto Press.

Jankun M., Furgała-Selezniow G., Woźniak M., Wiśniewska A. M. (2011). Ocena i ochrona bioróżnorodności wód. WOŚiR UWM, Olsztyn.

Krebs C. J. (2011). Ekologia. Wyd. PWN, Warszawa.

Lampert W., Sommer U. (2001). Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa.

Pianka E. R. (1981). Ekologia ewolucyjna. PWN, Warszawa.

Stańczykowska A. (1972). Ekologia naszych wód. WSiP, Warszawa.

Stańczykowska A. (1979). Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Charakteryzuje podstawowe typy wód płynących wraz z ich miekrosiedliskami.

Opisuje antropogeniczne zagrożenia dla wód płynących i strategie ich ochrony.

Posiada wiedzę na temat matematycznych metod modelowania zjawisk zachodzących w ekosystemach wód płynących.

Umiejętności:

Dokonuje szacunkowej oceny produkcji pierwotnej ekosystemów oraz wykorzystania zasobów środowiska przez organizmy wodne.

Dokonuje właściwej identyfikacji antropogenicznych zagrożeń i możliwości ochrony ekosystemów wód płynących.

Posiada umiejętności oceny jakości wód płynących na podstawie zespołów organizmów wskaźnikowych.

Posiada umiejętności statystycznej analizy funkcjonowania ekosystemów wód płynących.

Kompetencje społeczne:

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojego zrozumienia procesów zachodzących w ekosystemach wód płynących.

Ma świadomość złożoności ekosystemów wodnych, ich wrażliwości na zmiany antropogeniczne i znaczenia dla funkcjonowania społeczeństw ludzkich.

Dostrzega potrzebę właściwego podziału obowiązków i współpracy w trakcie wykonywania prac monitoringowych wód płynących.

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę po przejściu kursu student uzyskuje na podstawie:

– ćwiczenia: pisemnego testu jednokrotnego wyboru

– wykłady: pisemne zaliczenie całości materiału

Aby uzyskać ocenę 3,0 (dst.) student musi udzielić 55–60% poprawnych odpowiedzi,

3,5 (pdst.) – 61-70%,

4,0 (db.) – 71-80%,

4,5 (pdb.) – 81-90%,

5,0 (bdb.) – powyżej 90%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Nowak, Paweł Szczerbik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szczerbik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Nowak, Paweł Szczerbik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szczerbik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Nowak, Paweł Szczerbik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szczerbik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.