Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chów ryb drapieżnych w gospodarstwie karpiowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.DRAP9.SM.HZOUY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów ryb drapieżnych w gospodarstwie karpiowym
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu chowu ryb drapieżnych w stawach karpiowych. Program wykładów obejmuje: zagadnienia dotyczące tradycji chowu ryb drapieżnych, celu i znaczenia chowu, korzyści hodowlanych i ekonomicznych, metod chowu oraz ogólnych założeń hodowlanych i produkcyjnych dla ryb drapieżnych. Ponadto w trakcie wykładów zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące wymagań hydrotechnicznych i środowiskowych, stawianych stawom karpiowym przeznaczonym do chowu ryb drapieżnych w polikulturze z karpiem. Program ćwiczeń obejmuje zagadnienia dotyczące: tarła, podchowu i wychowu narybku letniego, jesiennego, ryby dwuletniej i starszej, produkcji materiału obsadowego na potrzeby własne i wód otwartych, produkcji ryby towarowej, selekcji ryb, planowania obsad, metod chowu i odłowu, oraz metod zimowania.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Znaczenie chowu ryb drapieżnych

Założenia hodowlane chowu ryb drapieżnych

Wymagania hodowlane i hydrotechniczne stawiane stawom karpiowym przeznaczonym do chowu ryb drapieżnych

Korzyści hodowlane, produkcyjne i ekonomiczne płynące z chowu ryb drapieżnych

Wpływ ryb drapieżnych na produkcję karpia

Metody chowu wybranych gatunków ryb drapieżnych w polikulturze z karpiem

Tematyka ćwiczeń:

Metody rozrodu ryb drapieżnych

Przegląd selektów i tarlaków ryb drapieżnych

Pozyskiwanie produktów płciowych ryb drapieżnych

Metody podchowu wylęgu i starszych roczników ryb drapieżnych

Zimowanie materiału obsadowego

Planowanie obsad i produkcji ryb drapieżnych

Literatura:

1. Brylińska M. (Red). Ryby słodkowodne Polski. PWN, Warszawa, 2000.

2. Gierałtowski M., Gościński W. Zasady hodowli innych gatunków ryb w stawach karpiowych [w: Andrzej Rudnicki (Red)., „Hodowla ryb w stawach”]. PWRiL, Warszawa, 1965.

3. Guziur J., Białowąs H., Milczarzewicz W. Rybactwo stawowe. Oficyna Wydawnicza "HOŻA", Warszawa, 2003.

4. Szczerbowski J.A. (Red). Rybactwo śródlądowe. IRŚ, Olsztyn, 2008.

5. Wojda R. Karp. Chów i hodowla. IRŚ, Olsztyn, 2004.

6. Epler P., Popek W. Abecadło rozrodu ryb. Wylęgarnia 2001-2002. IRS. Olsztyn, 9-16, 2002.

7. Epler P., Bieniarz K., Mikołajczyk T., Sokołowska-Mikołajczyk M., Popek W., Chyb J., Socha M. Wykorzystanie mechanizmów biologicznych w praktyce rybackiej i ochronie środowiska. Kom.Ryb. 5(76): 1-5. IRŚ, Olsztyn. 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Zasady planowania i organizacji pracy hodowlanej w gospodarstwie karpiowym prowadzącym systemy polikultur innych gatunków ryb z karpiem

W zaawansowanym stopniu aspekty teoretyczne dotyczące metod chowu ryb dodatkowych i optymalizacji produkcji

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Oceniać i dobierać sposoby gospodarowania w systemie polikultur, posłużyć się metodami naturalnego i kontrolowanego rozrodu ryb, opieką nad ikrą oraz technikami prowadzącymi do uzyskania i podchowu wylęgu

Dokonać właściwego doboru gatunków ryb drapieżnych do chowu w stawach karpiowych z zachowaniem zasad dobrostanu i ochrony środowiska

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych związanych z użytkowaniem różnych gatunków ryb i jest świadom konieczności dokonania krytycznej oceny wyników zastosowania różnych metod i technik chodowlanych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drąg-Kozak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.