Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akwarystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.AKWA9.SM.HZOUY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akwarystyka
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje: zarys historyczny rozwoju akwarystyki, począwszy od udomowienia pierwszych ozdobnych gatunków ryb, aż do nowoczesnych metod chowu i hodowli. Przedstawienie ekosystemów życia ryb, najważniejszych oraz najciekawszych rodzin i gatunków ryb utrzymywanych w akwariach i ich wymagań co do parametrów wody, żywienia i warunków niezbędnych dla ich rozrodu. Na ćwiczeniach demonstrowany jest sposób zakładania akwarium domowego, osprzęt akwarystyczny, środki i zabiegi służące utrzymaniu równowagi biologicznej w akwarium oraz możliwości rozrodu ryb. Przedstawione są także możliwości budowy akwariów morskich oraz gatunki zwierząt i roślin, które mogą być interesującym obiektem obserwacji i hodowli obok, lub zamiast ryb ozdobnych.

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

Ekosystemy życia ryb ozdobnych

Rodzaje i zakładanie akwariów

Osprzęt akwarystyczny

Analizy jakości wody, higiena oraz rola czynników środowiskowych w utrzymaniu dobrostanu ryb ozdobnych

Składniki odżywcze pasz, typy karm naturalnych i sztucznych

Inne zbiorniki wodne – porodówki, odchowalnie, izolatki

Rozród ryb ozdobnych – dobór tarlaków, dymorfizm płciowy

Tarło naturalne i sztuczne, hormonalna stymulacja rozrodu, opieka nad wylęgiem

Profilaktyka

Akwarystyka słonawowodna i morska

Inne zwierzęta w akwarium

Akwaria roślinne

Literatura:

Podstawowa

1. Axelrod H.R. Freshwaterfishes, book 1. T.F.H. Publ., Inc., Neptune, New Jersey,

1974

2. Dreyer S., Keppler R. Akwarium słodkowodne. Multico, 2000

3. Frank S. Encyklopedia ryb akwariowych. Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1992

4. Frank S. Wielki Atlas Ryb. PWRiL, 1982

5. Frey H. Akwarium słodkowodne. Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1990

Uzupełniająca:

1. Popek W., Górecki W., Zygmunt G. Nowoczesna hodowla ryb akwariowych.

Wydawnictwo IRŚ Olsztyn, 2010

Efekty uczenia się:

Umiejętności - absolwent potrafi:

Projektować środowisko życia dla ryb słodko, słonawo i słonowodnych i innych zwierząt towarzyszących, oraz zna technologię ich chowu i rozrodu.

Analizować i oceniać zasady utrzymania ryb ozdobnych w warunkach kontrolowanych, organizować chów z zachowaniem zasad dobrostanu i ochrony środowiska.

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

Podjęcia działań prowadzących do zmniejszenia ryzyka oraz przewidywania skutków działalności człowieka w branży akwarystyki i środowiska naturalnego.

Dbałości o dobrostan ryb ozdobnych i zwierząt towarzyszących oraz stan i kształtowanie środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)