Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioinżynieria w akwakulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.AKWA9.SI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinżynieria w akwakulturze
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Akwakultura to chów i hodowla organizmów wodnych, uznawana jest za najważniejszy światowy sektor wytwórczy. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z aktualnym stanem i trendami rozwojowymi akwakultury w Polsce na tle akwakultury światowej. Studenci zapoznają się z biotechnologią chowu karpia i pstrąga tęczowego w różnych systemach chowu (stawy, sadze, systemy recyrkulacyjne), metodami rozrodu ryb, manipulacji hormonalnych i genomowych, krioprezerwacji, pneumatycznego tarła, hodowli łososi w wodach geotermalnych, hodowli łososi transgenicznych, hodowli

glonów, mięczaków jadalnych (ostrygi, omułki, przegrzebki), perłopławów a także krewetek morskich i słodkowodnych. Omówione zostaną próby opracowania biotechnologii podchowu i hodowli homarów oraz innych nowych gatunków organizmów wodnych wprowadzanych do akwakultury.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z historią rozwoju akwakultury w Polsce i na świecie, technologią chowu i hodowli karpia i pstrąga tęczowego, rozrodem ryb i manipulacjami hormonalnymi i genomowymi w kontrolowanym rozrodzie ryb, krioprezerwacją gamet ryb, przeprowadzaniem pneumatycznego tarła, funkcjonowaniem systemów recyrkulacyjnych, hodowlą łososia w wodach geotermalnych, produkcją łososia transgenicznego.

Ponadto poznają biotechnologię hodowli glonów, pozyskiwanie i znaczenie Artemii, hodowlę krewetek morskich, słodkowodnych, małży jadalnych (ostrygi, omułki, przegrzebki) i perłopławów, zintegrowaną akwakulturę słodkowodną i morską.

Literatura:

FAO, State of world aquaculture

"Intensive aquaculture farming" materiały z międzynarodowego kursu (6-27 marca, 2001) w Izraelu.

Aquaculture in Australia, materiały z UTAS (University of Tasmania), School of Aquaculture in Lonceston.

Komunikaty rybackie, IRS, Olsztyn, miesięcznik.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Kowalska A. (2011). Nowe gatunki w akwakulturze – rozród, podchów, profilaktyka. Wydawnictwo IRS Olsztyn 2011

Timmons M.B., Ebeling J.M. (2013). Recilculating aquaculture.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie:

grupy systematyczne zwierząt wodnych, biologię wybranych bezkręgowców i kręgowców mających znaczenie w akwakulturze, znaczenie bioróżnorodności dla wykorzystania i kształtowanie potencjału przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, rasy i typy użytkowe zwierząt wodnych, oraz metody chowu i hodowli oraz biotechnologie produkcji organizmów wodnych stosowanych w akwakulturze.

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

analizować zjawiska biologiczne zachodzące w środowisku wodnym, oceniać możliwości wykorzystania metod biotechnicznych stosowanych w hodowli i chowie zwierząt wodnych, w tym nowych gatunków wprowadzanych do akwakultury.

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów:

świadomie oceniać ryzyko i skutki wykonywanej działalności w zakresie bioinżynierii zwierząt oraz szeroko rozumianego rolnictwa, relizować potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia, oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

Zaliczenie w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Socha
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Magdalena Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.