Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustawodawstwo zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.USZOO.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustawodawstwo zootechniczne
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Znajomość prawa stanowi podstawowy wymóg do podejmowania prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej. Podstawowym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi aspektami postępowania ze zwierzętami w ujęciu prawnym. Zostanie to zrealizowane poprzez przybliżenie ważniejszych aktów prawnych regulujących dziedziny produkcji zwierzęcej. Zajęcia powinny także umożliwić słuchaczom samodzielne wyszukiwanie niezbędnych informacji oraz ich elementarne rozumienie.

Pełny opis przedmiotu

Pełny opis:

USTAWODAWSTWO ZOOTECHNICZNE

(tematyka wykładów)

1.Relacje człowiek ? zwierzę w ujęciu historyczno-prawnym i filozoficzno etycznym.

2.Podstawowe pojęcia prawne i akty normatywne.

3.Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia UNESCO 1978r., Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928r,

4.Ustawa o ochronie zwierząt (1997 r. Dz.U. 111, poz. 724)

5.Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 123, poz. 774, 1997).

6.Ustawa ośrodkach żywienia zwierząt, ?prawo paszowe? (2006r. Dz.U. 144 poz. 1045)

7.Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach(2005, Dz.U. 33, poz. 289; 2006, Dz.U 171, poz. 1225, 220, poz. 1600).

8.Prawo łowieckie (1995r. Dz.U. 147, poz. 713)

9.Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, (2004, Dz.U. 69 poz. 625)

10.Ustawa o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (2004r. Dz.U. 33, poz.287)

11.Ustawa o rolnictwie ekologicznym (2004r. Dz. U. 38 poz. 452)

12.Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (2001r., Dz. U. 76, poz. 811)

13.Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej- ochrona wód, gruntów rolnych, ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności (2002r.)

14.Warunki utrzymania zwierząt gospodarskich w świetle obowiązujących aktów prawnych

15.Ważniejsze rozporządzenia ministerialne dotyczące różnych aspektów produkcji zwierzęcej.

Literatura:

Literatura

Literatura przedmiotu (wybór)

1.Brzóska F. Polskie ustawodawstwo paszowe w świetle przepisów Unii Europejskiej. ?Polskie Drobiarstwo? 1997, s. 3-11.

2.Górski K. Transport zwierząt gospodarskich a ich dobrostan. Przegląd Hodowlany 2, 2000, s. 24-26.

3.Kamiński K. Drogi i bezdroża reformy hodowli. Przegląd Hodowlany 9, 2000, s.11-13.

4.Klocek C. Zwierzę w świetle prawa ? w ujęciu historycznym, Przegląd Hodowlany 2008

5.Mól H. Prawa zwierząt w konwencjach Rady Europy. Medycyna Wet. 52 (2) 1996, s.81-84.

6.Mroczkowski S. Etyczne aspekty doświadczeń na zwierzętach. Przegląd Hodowlany 9, 1996, s. 1-3.

7.Mroczkowski S. Prawna ochrona zwierząt doświadczalnych. Przegląd Hodowlany 7, 2000, s. 1-3.

8.Prost E.K. Ubój rytualny. Medycyna Wet. 51 (12), 1995, s. 725-727.

9.Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Życie Wet. Zał. 11, 1997, s. 1-16.

10.Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów. Wydawnictwo Scriptum, Poznań 1997.

11.Szarek J. Ustawy dotyczące zwierząt, Wyd. AR Kraków 1998, 444-455/

Efekty uczenia się:

- wymienia i zna akty prawne regulujące postępowanie ze zwierzętami

- opisuje strukturę organizacyjną instytucji uprawnionych do gospodarowania zwierzyną, zna idee łowiectwa

- prawidłowo interpretuje i stosuje prawo hodowlane, weterynaryjne i żywnościowe obowiązujące w UE i Polsce

- posiada umiejętność eliminacji, względnie ograniczania zagrożeń zdrowia publicznego wynikających z chorób odzwierzęcych

- ocenia prawidłowość pozyskania, transportu i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego pod kątem przepisów sanitarno-weterynaryjnych

- formułuje, nazywa, opisuje i objaśnia zasady etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, pochodzącej z ferm zwierząt nieudomowionych

- ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

- ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny

2,0 - <55%

3,0 - 55-60%

3,5 - Średnio 61-70%

4,0 - Średnio 71-80%

4,5 - Średnio 81-90%

5,0 - Średnio >90%

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.