Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka organizacyjno- produkcyjna 5 tyg.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.PORPR.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka organizacyjno- produkcyjna 5 tyg.
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Brak opisu

Pełny opis:

Praktyka (produkcyjno - organizacyjna - 5 tygodni)

Charakterystyka: Studenci są zobowiązani do odbycia praktyki produkcyjno-organizacyjnej w wymiarze pięć tygodni. Praktykę można odbyć po I, III lub III roku studiów w Stacjach Doświadczalnych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie lub innych specjalistycznych gospodarstwach rolnych.

Studenci, którzy posiadają własne gospodarstwo rolne, pracują w gospodarstwie rodziców lub w instytucji związanej z rolnictwem (po przedłożeniu stosownego zaświadczenia z Urzędu Gminy lub instytucji) są zwolnieni z odbywania praktyki.

1. Celem praktyki jest:

a) szczegółowe zapoznanie się studentów z technologią i organizacją procesów produkcyjnych w gospodarstwie

b) wdrożenie studentów do samodzielnego obserwowania zjawisk biologicznych, ich interpretacja i ocena na przesłankach naukowych

c) branie udziału w jak największej liczbie prac wykonywanych w gospodarstwie, uczestniczenie w ich organizowaniu i technicznym wykonaniu. Student powinien umieć poprawnie ocenić jakość i wydajność wykonywanych prac

Podczas praktyki student powinien poznać, co najmniej dwa kierunki produkcji tzw. podstawowej tj. chów bydła, chów trzody chlewnej lub chów drobiu (trzy tygodnie) oraz do wyboru jeden z kierunków uzupełniających takich jak chów koni, zwierząt futerkowych, owadów użytkowych itp. (dwa tygodnie).

2. Dokumentacja

a) program praktyki

Studenci podczas odbywania praktyki winni poznać praktycznie następujące zagadnienia:

- rasy i typy użytkowe zwierząt hodowanych w gospodarstwie

- rozród zwierząt - dobór osobników do rozpłodu, żywienie i postępowanie z samicami podczas ciąży, przygotowanie do porodu i ewentualne udzielenie pomocy

- odchów młodzieży

- żywienie zwierząt z uwzględnieniem gatunku, płci, wieku i stanu fizjologicznego

- pasze stosowane w gospodarstwie

- warunki utrzymania i pielęgnacji zwierząt gospodarskich

- profilaktyka, występowanie i zwalczanie chorób

- organizacja produkcji zwierzęcej, zatrudnienie, stopień mechanizacji, dokumentacja zootechniczna, znakowanie zwierząt, ocena wartości użytkowej

b) dzienniki praktyk

Student jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dziennika praktyk, w którym zapisuje wykonane w ciągu dnia prace i cotygodniowo jest potwierdzany przez opiekuna lub w właściciela gospodarstwa.

W przypadku odbywania praktyki za granicą student zobowiązany jest do sporządzenia obszernego sprawozdania z praktyki.

Z każdego miejsca praktyki student zobowiązany jest uzyskać opinię o odbytej praktyce wydaną przez opiekuna lub właściciela gospodarstwa.

Prowadzący: - dr hab.inż. Ryszard Tuz

Forma zakończenia: Praktyka jest zaliczana na podstawie ustnego sprawozdania studenta po uprzednim zaakceptowaniu dziennika praktyk i uzyskaniu pozytywnych opinii z miejsca praktyk.

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.