Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i technologia odchowu prosiąt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.OTOP9.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i technologia odchowu prosiąt
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest poszerzenie specjalistycznej wiedzy studentów w zakresie fizjologii laktacji loch, fizjologii rozwoju prosiąt ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w obrębie przewodu pokarmowego od urodzenia do ukończenia 2 miesiąca życia, zagrożeń związanych z poszczególnymi etapami wzrostu i rozwoju. Na tym tle omówione zostaną praktyczne aspekty systemów utrzymania prosiąt ssących i odsadzonych, organizacja produkcji, najczęściej popełniane błędy i metody zapobiegania, a także zabiegi pielęgnacyjne, zootechniczne i hodowlane.

Pełny opis:

Zasady planowania wykorzystania sektora porodowego w produkcji świń, typy kojców porodowych, zasada całe pomieszczenie pełne-całe pomieszczenie puste

Przebieg wysokiej ciąży i porodu u loch. Szczepienia ochronne i farmakoterapia loch w wysokiej ciąży i okresie okołoporodowym

Przyczyny zaburzeń akcji porodowej, techniki, narzędzia i farmakoterapia interwencji okołoporodowych

Odporność bierna, choroby, zapobieganie i farmakoterapia prosiąt ssących

Zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne wykonywane w pierwszym tygodniu życia prosiąt

Rozwój przewodu pokarmowego, pielęgnacja i dokarmianie prosiąt ssących

Przebieg laktacji, pielęgnacja, choroby i farmakoterapia loch karmiących

Ćwiczenia w zakresie wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych na prosiętach

Ocena i znakowanie prosiąt w 21 dniu życia, wypełnianie dokumentacji hodowlanej

Ćwiczenia w zakresie oceny i znakowania prosiąt

Praktyczne, organizacyjne, ekonomiczne i behawioralne aspekty tworzenia „matek zastępczych”

Szczepienia ochronne prosiąt i zabiegi wykonywane przed odsadzeniem

Systemy utrzymania prosiąt odsadzonych, metody zapobiegania zachowaniom agresywnym i kanibalizmowi

Żywienie prosiąt odsadzonych

Literatura:

Pejsak Z. Ochrona zdrowia i terapia chorób świń. PWR Poznań 2007

Grudniewska B. Hodowla trzody chlewnej. Wydawnictwo ART Olsztyn 1998

Zootechnika tom I. Praca zbiorowa. PWRiL Warszawa 1986

Odchów prosiąt, poradnik eksperta, TopAgrar Polska, 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Posiada znajomość zagadnień związanych z organizacją produkcji w sektorze porodowym i odchowu prosiąt, w tym dotyczących systemów utrzymania, typów kojców i stosowanych zabiegów

Zna przyczyny, wektory, drogi szerzenia się, oraz metody zapobiegania i zwalczania chorób macior w okresie okołoporodowym i laktacji, a także prosiąt ssących i odsadzonych

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi zdiagnozować ciążę i zapewnić odpowiednie warunki lochom w okresie ciąży wysokiej i okołoporodowym, jak też zastosować właściwe formy profilaktyki a w razie potrzeby farmakoterapii.

Potrafi zorganizować pracę sektora porodowego i odchowu prosiąt, zarządzać produkcją i wykonywać czynności konieczne do właściwego przyjęcia prosiąt i przygotowania ich do dalszego życia (w tym zabiegi pielęgnacyjne, żywienie, profilaktyka i farmakoterapia)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Jest świadomy konieczności ochrony zwierząt w okresie największej ich wrażliwości, w tym podejmowania działań zmierzających do ograniczania stresu i cierpień

Jest świadomy odpowiedzialności przyjmowanej na siebie w momencie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania produkcją i zabiegów wykonywanych na zwierzętach

Ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu własnych kompetencji i zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt będących pod jego opieką

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – test wyboru. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)