Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.OPTS9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach specjalistycznych
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom prawidłowej organizacji fermy trzody chlewnej z wykorzystaniem dostępnych metod i urządzeń wpływających na efektywność

i funkcjonalność procesu produkcji.

Pełny opis:

Tematyka wykładów: 15 godzin

-Sytuacja na światowym rynku produkcji wieprzowiny ( Światowe spożycie i obrót produktami wieprzowymi, głowni eksporterzy i importerzy) – 1 h

-Sytuacja na polskim rynku wieprzowiny ( Spożycie, możliwości produkcyjne i udział w światowym rynku produktów wieprzowych. ) – 1 h

-Charakterystyka gospodarstw specjalistycznych w produkcji trzody chlewnej funkcjonujących w krajach Europy i możliwych do zastosowania w Polsce – 2h

-Struktura i charakterystyka krajowych gospodarstw trzodowych -1 h

-Organizacja gospodarstwa produkującego w cyklu zamkniętym – 2 h

-Organizacja gospodarstwa produkującego prosięta – 2 h

-Organizacja gospodarstwa produkującego tuczniki – 2h

-Organizacja i właściwe planowanie współpracy pomiędzy gospodarstwami specjalistycznymi. Od producenta prosiąt do zakładu przetwórstwa mięsnego – 2 h

-Określenie efektywności produkcji w gospodarstwach specjalistycznych – 2 h

Tematyka ćwiczeń: 30 godzin

1 Organizacja produkcji w fermie działającej w cyklu zamkniętym – 6 h

( Określenie efektywności produkcji fermy na podstawie obliczeń dotyczących wielkości stada, zaplanowania i wyposażenia pomieszczeń inwentarskich, wymagań paszowych oraz pracochłonności obsługi.)

2 Organizacja produkcji w fermie specjalizującej się w produkcji prosiąt – 10 h

- sektor rozrodu z kryciem naturalnym

- sektor rozrodu z inseminacją nasieniem z zakupu

- sektor rozrodu z inseminacją nasieniem pozyskiwanym na fermie

- sektor porodowy

- sektor odchowu prosiąt

3 Organizacja produkcji w fermie produkującej tuczniki - 5 h

- tucz ściołowy i bezściołowy

- tucz na głębokiej ściółce

- tucz w oparciu o pasze własne

- tucz w oparciu o pasze z zakupu

- tucz z podziałem na płeć

4 Organizacja ubojni tuczników pochodzących z własnego gospodarstwa

- warunki, wyposażenie, wymagania weterynaryjne – 4 h

5 Planowanie i organizacja współpracy pomiędzy gospodarstwami specjalistycznymi w zależności od wielkości stad i opłacalności produkcji – 4 h

6 Zaliczenie ćwiczeń – 1 h

* W ramach ćwiczeń przewidziane są zajęcia terenowe

w Stacji Eksploatacji Knurów i Fermie Trzody Chlewnej produkującej w cyklu zamknietym *

Literatura:

Aktualne publikacje z czasopism naukowych i popularnonaukowych

Efekty uczenia się:

Charakteryzuje rasy świń, ich typy użytkowe oraz ma wiedzę w zakresie podziału stada na grupy technologiczne i wiekowe oraz wymagań, żywienia i opieki nad poszczególnymi grupami.

Posiada wiedze odnośnie wymagań i przepisów dotyczących dobrostanu świń a także budynków, systemów utrzymania typów kojców i innego wyposażenia technicznego chlewni zapewniającego optymalizację wskaźników produkcyjnych

Zna zasady znakowania i oceny zwierząt hodowlanych oraz programy doskonalenia poszczególnych ras świń w Polsce, w tym prowadzenie dokumentacji hodowlanej i produkcyjnej na poziomie fermy oraz Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej

Posiada wiedzę w zakresie planowania i organizacji produkcji oraz oceny wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych w skali fermy, regionu i kraju.

definiuje metody efektywnej pracy hodowlanej, zna podstawowe aspekty biotechnologii rozrodu

Potrafi rozpoznawać rasy świń, określać przydatność typów użytkowych do różnych systemów chowu, sprawować opiekę nad wszystkimi grupami technologicznymi świń z uwzględnieniem zasad żywienia, systemów utrzymania i wykonywania zabiegów zootechnicznych i metod biotechnicznych stosowanych w chowie i hodowli.

Potrafi ocenić przydatność budynków i pomieszczeń oraz ich wyposażenia dla zapewnienia optymalizacji komfortu bytowego świń

Potrafi oznakować zwierzęta w systemie znakowania trwałego (tatuaż) i nietrwałego (kolczyk) wykonać ocenę zwierząt hodowlanych z uwzględnieniem zasad programów hodowlanych, w tym ocenę wskaźników tucznych, rzeźnych i pokrojowych

ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie ZOO1nżynierii zwierząt oraz szeroko pojętego rolnictwa

jest swiadom odpowiedzialności za powierzone mienie i podejmowane decyzje zawodowe

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Jest kreatywny w pracy indywidualnej i zespołowej oraz otwarty na nowe idee

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie– pisemny. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.